П’ятій ко­ло­ні — бій

В умо­вах агре­сії по­трі­бно згур­ту­ва­ти свої ла­ви

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - Іван ШІМАНЧУК Рів­не

Па­трі­арх Ки­їв­ський і всі­єї Укра­ї­ни-Ру­сі — та­кий ти­тул має гла­ва УПЦ(КП) Фі­ла­рет. Він єди­ний, хто зро­зу­мів своє істо­ри­чне мі­сце в роз­бу­до­ві цер­кви і дер­жа­ви Ру­сі-Укра­ї­ни. На жаль, усі ін­ші ко­ли­шні й ни­ні­шні ке­рів­ни­ки Укра­ї­ни в істо­ри­чно­му пла­ні глиб­ше Ма­ло­ро­сії не зга­ду­ють, на­віть про УНР, і за­по­ві­ту її остан­ньо­го (в ек­зи­лі) очіль­ни­ка уря­ду (на від­мі­ну від кра­їн Бал­тії).

Основ­на про­бле­ма укра­їн­сько­го на­ро­ду в то­му, що за 27 ро­ків не­за­ле­жно­сті не з’явив­ся укра­їн­ський дер­жав­ни­цький лі­дер-па­трі­от, але, як пи­сав по­ет «...ма­ли ми Бо­г­да­на, ма­ли і Та­ра­са, але ма­ло ша­ну­ва­ли Хри­ста сво­го, Спа­са...». У нас у лі­де­ри ви­су­ва­ю­ться не дер­жав­ни­ки-па­трі­о­ти, а по­лі­ти­ки, які на­віть не зна­ють, що бу­ду­ва­ти, як Ку­чма, який по­бу­ду­вав нам олі­гар­хат.

В умо­вах вій­ни ви­мо­ги до ке­рів­ни­ків дер­жа­ви зна­чно зро­ста­ють, але як по­ясни­ти, що «п’ята» мо­сков­ська колона віль­но ве­де ан­ти­укра­їн­ську про­па­ган­ду на те­ле­ка­на­лах Укра­ї­ни, чим за­йма­є­ться СБУ, нев­же за­хист кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду для них не прі­о­ри­те­тний і Крим та Дон­бас їх ні­чо­му не на­вчив? Що ще тре­ба від­да­ти агре­со­ру? Го­ло­ви Ко­но­то­па і Глу­хо­ва вва­жа­ють, що на чер­зі Сум­ська область, то чо­му ж не змі­цню­ють ре­гіо­наль­не дер­жав­не ке­рів­ни­цтво? Усі­ля­кі роз­мо­ви про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су — це пу­ста ба­ла­ка­ни­на, за якою ні­яких пра­кти­чних ре­зуль­та­тів не про­гля­да­є­ться. Тре­ба ви­хо­ди­ти з ре­аль­них об­ста- вин, що скла­ли­ся на да­ний мо­мент, а са­ме — звіль­не­ні ра­йо­ни До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей при­єд­на­ти до За­по­різь­кої, Дні­про­пе­тров­ської та Хар­ків­ської і да­ти мо­жли­вість лю­дям цих ра­йо­нів нор­маль­но жи­ти. Оку­по­ва­ний Дон­бас — це на­дов­го. Пу­тін йо­го ні­ко­ли до­бро­віль­но не від­дасть. Зав­да­н­ня Укра­ї­ни — ма­кси­маль­но змі­цни­ти свої Зброй­ні си­ли й у від­по­від­ний мо­мент звіль­ни­ти оку­по­ва­ні зем­лі.

Для по­ка­зу істо­ри­чної дер­жав­ної тя­гло­сті Укра­ї­ни тре­ба до­слу­ха­ти­ся до Па­трі­ар­ха Ки­їв­сько­го і всі­єї Укра­ї­ни-Ру­сі й на­зва­ти на­шу дер­жа­ву Ру­сьУкра­ї­на. Це змі­цнить дер­жав­ність Укра­ї­ни і від­сі­че всі за­зі­ха­н­ня Мо­ско­вії на істо­рію Ки­їв­ської Ру­сі, то­му що на­зва «Ро­сія» ви­га­да­на, й істо­рія не знає та­ко­го на­ро­ду як ро­сі­я­ни, а зна­ють ли­ше мо­ско­ви­тів, що до­ку­мен­таль­но за­фі­ксо­ва­но на всіх гео­гра­фі­чних кар­тах ХVІІІ сто­лі­т­тя.

Нав’яза­на Укра­ї­ні Ро­сі­єю гі­бри­дна вій­на пов­ні­стю за­до­воль­няє на­шу ке­рів­ну вер­хів­ку і п’яту ко­ло­ну. Існу­ю­чі еко­но­мі­чні, куль­тур­ні, ди­пло­ма­ти­чні, спор­тив­ні зв’яз­ки, по­їзд­ки укра­їн­ців на ро­бо­ту в Ро­сію і в Крим на від­по­чи­нок де­мо­ра­лі­зу­ють фронт і тил, бо скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що вій­ни ні­би й не­має, і це дає під­ста­ви Пу­ті­ну го­во­ри­ти, що Крим са­мо­стій­но і до­бро­віль­но при­єд­нав­ся до Ро­сії.

На п’ято­му ро­ці вій­ни ке­рів­ни­ки дер­жа­ви по­вин­ні зро­зу­мі­ти, що пе­ре­мог­ти силь­но­го, на­ха­бно­го, жа­ді­бно­го і бре­хли­во­го во­ро­га мо­жна ли­ше при кон­со­лі­да­ції всьо­го на­ро­ду — фрон­ту і ти­лу, та не пле­ка­ти ілю­зій. Пи­та­н­ня сто­їть так: або ми зми­ря­є­мось із за­хо­пле­н­ням на­ших зе­мель, або бу­де­мо бо­ро­ти­ся до пе­ре­мо­ги і ні­яких ком­про­мі­сів у цьо­му пи­тан­ні з агре­со­ром бу­ти не мо­же.

Не­ви­зна­че­ність вла­ди, дво­бо­ка й дво­ли­ка по­лі­ти­ка по від­но­шен­ню до во­ро­га тіль­ки шко­дить Укра­ї­ні і на­шим со­ю­зни­кам що­до за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій до агре­со­ра. Кра­ї­ни НА­ТО і ЄС дав­но по­вин­ні зро­зу­мі­ти, що єди­ною ре­аль­ною во­єн­ною си­лою, що сто­їть на шля­ху Ро­сії до на­сту­пу на Єв­ро­пу, є Укра­ї­на. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни по­вин­на по­вер­ну­ти­ся облич­чям до фрон­ту, де ко­жен день ги­нуть на­ші во­ї­ни, й ухва­ли­ти, хо­ча б на­при­кін­ці сво­єї ка­ден­ції, звер­не­н­ня до під­пи­сан­тів Бу­да­пешт­сько­го ме­мо­ран­ду­му з ви­мо­гою пов­ної ізо­ля­ції Ро­сії від ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту. Тіль­ки кар­ди­наль­ні сан­кції мо­жуть да­ти ре­зуль­тат, впли­ну­ти на агре­со­ра, бо він по­ва­жає тіль­ки си­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.