Ко­му по­трiбнi «ша­нов­нi клiєн­ти»,

Або Хо­дi­н­ня по «те­ле­фон­них» му­ках

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - С. МАТИШАК Пол­та­ва

До­брий день! Пи­шу вам че­рез си­ту­а­цію, що скла­ла­ся у нас зі ста­ціо­нар­ним те­ле­фо­ном. Про­жи­ваю я в м. Пол­та­ва, по вул. Ге­ро­їв Ста­лін­гра­да, 13. Но­мер ста­ціо­нар­но­го те­ле­фо­ну 63-38-02. Із гру­дня 2017 р. наш бу­ди­нок від­клю­чи­ли від те­ле­фон­но­го зв’яз­ку. На на­ше звер­не­н­ня від­по­ві­ли, що ви­кра­ли ка­бель. Із то­го ча­су тер­мі­ни ре­мон­ту все від­кла­да­ли. Від­по­від­а­ють із ДІКЦ-Contacts. Одно­го ра­зу на­пи­сав на а/с 241, м. Ки­їв, але від­по­відь отри­мав із Хар­ко­ва. Від те­ле­фо­ну ми не від­мов­ля­ли­ся — ма­є­мо слі­пу ро­ди­чку, яка не мо­же ко­ри­сту­ва­ти­ся мо­біль­ним те­ле­фо­ном, але за­вчи­ла но­мер на­шо­го те­ле­фо­ну і якось йо­го нав­по­ма­цки на­би­рає ко­жно­го дня з на­ді­єю — а там ти­ша. Так жо­дно­го дня від гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку наш те­ле­фон і не за­пра­цю­вав.

Та­кі ж спра­ви і в на­ших най­ближ­чих су­сі­дів. Во­ни та­кож не від­мов­ля­ли­ся від те­ле­фо­ну з рі­зних при­чин. Одно­го дня по­дзво­нив у квар­ти­ру №9 по до­мо­фо­ну еле­ктрик з Укр­те­ле­ко­му, две­рі йо­му су­сід від­чи­нив, ми че­ка­ли з ра­ді­стю, що на­ре­шті те­ле­фон за­пра­цює, але дар­ма. Чо­му він при­хо­див — не­ясно. По­тім су­сід­ка ска­за­ла, що в неї те­ле­фон за­пра­цю­вав. Але не­на­дов­го, че­рез ко­ро­ткий пе­рі­од зно­ву за­мовк.

Те­пер на ко­жне моє звер­не­н­ня отри­мую від­по­відь, що ні­би­то наш те­ле­фон не пра­цює з 12 кві­тня 2018 р. Це ме­не най­біль­ше обу­рює, адже те­ле­фон­но­го зв’яз­ку не­має з гру­дня 2017 р. і з то­го ча­су він ні ра­зу не з’яв­ляв­ся (так са­мо, як і в на­ших су­сі­дів)! Те­пер чи­таю в га­зе­ті, що нас за­ду­ма­ли пе­ре­ве­сти на мо­біль­ні те­ле­фо­ни за до­по­мо­гою опе­ра­то­ра «Три­Моб». Ось то­му-то вся ця мо­ро­ка з ка­бе­лем. У ме­не два мо­біль­ні опе­ра­то­ри вдо­ма — «Во­да- фон» і «Ки­їв­стар», то ме­ні ще тре­тьо­го не ви­ста­чає?!

Якщо ком­па­нії не­ви­гі­дно утри­му­ва­ти ста­ціо­нар­ний зв’язок, то їх мо­жна зро­зу­мі­ти, але не тре­ба бре­ха­ти спо­жи­ва­чам. Так уже скрізь по­кра­ли ка­бель, але ж це не гол­ка в скир­ті сі­на! Нев­же не мо­жна від­шу­ка­ти тих зло­ді­їв? Во­ни ж ку­дись зда­ють той ка­бель? Мо­жли­во, й бу­ли ви­пад­ки ви­кра­де­н­ня, але ж не та­ко­го ма­со­во­го! Лю­ди по­дей­ку­ють, що, мо­жли­во, сам Укр­те­ле­ком за­ці­кав­ле­ний у цьо­му, от і по­зні­ма­ли ті ка­бе­лі. На­пев­не, не та­кто во­ни й пе­ре­йма­ю­ться не­га­ра­зда­ми «ша­нов­них клі­єн­тів».

Я збе­ріг усе те ли­сту­ва­н­ня, що ме­ні над­си­ла­ли з ДІКЦ-Contacts. Ко­жно­го ра­зу во­ни від­тер­мі­но­ву­ва­ли на мі­сяць ре­монт, обі­ця­ю­чи по­ла­го­ди­ти то на­при­кін­ці трав­ня, то в черв­ні, те­пер обі­ця­ють вже у жов­тні. Будь ла­ска, до­по­мо­жіть ро­зі­бра­ти­ся, чи бу­де в нас ста­ціо­нар­ний те­ле­фон чи ні, а якщо бу­де — то ко­ли?

Якщо ви ні­ко­ли не бу­ва­ли на Мер­тво­му мо­рі в Ізра­ї­лі — не бі­да, у вас є шанс від­ві­да­ти укра­їн­ське Мер­тве мо­ре, а са­ме Ле­му­рій­ське озе­ро в Хер­сон­ській обла­сті, по­бі­ля се­ла Гри­го­рів­ка. Во­да в цьо­му озе­рі на­стіль­ки на­си­че­на сі­л­лю (35%, на­віть біль­ше, ніж у Мер­тво­му мо­рі), що ви на­віть за ба­жа­н­ня не ді­ста­не­тесь дна — во­да вас про­сто ви­штов­ху­ва­ти­ме. А ще у цій ці­лю­щій во­ді, як ствер­джу­ють мі­сце­ві жи­те­лі, ба­га­то йо­ду, бро­му, сір­ко­во­дню, во­на лі­кує хро­ні­чні за­хво­рю­ва­н­ня су­гло­бів, шкі­ри і на­віть омо­ло­джує. Від­ві­да­ти це ди­во при­ро­ди вар­то ще й за­ра­ди то­го, щоб по­ми­лу­ва­ти­ся ні­жно-ро­же­вим пле­сом озе­ра, яке, як ка­жуть, ко­лись, у си­ву дав­ни­ну, бу­ло Ле­му­рій­ським мо­рем. Цей ди­во-ко­лір на­да­ють во­ді во­до­ро­сті, які ви­ро­бля­ють цін­ні для люд­сько­го ор­га­ні­зму ка­ра­ти­но­ї­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.