Не­сер­йо­зне кі­но про сер­йо­зне

Хто ро­зум­ним дів­ча­там за Вин­ни­ка ми­лі­ший

Ukrayina Moloda - - Культура - Вла­ди­сла­ва ЗАЇЧКО

У прокат ви­йшла ко­ме­дій­на кі­но­стрі­чка «Ска­же­не ве­сі­л­ля» від кі­но­ком­па­нії Film.ua. «Ска­же­ним» про­дю­се­ром укра­їн­сько­го філь­му став Юрій Гор­бу­нов, який та­кож зі­грав роль та­ма­ди На­за­рія За­па­хлю­ка, пе­ре­вті­лив­шись в образ із дов­гим во­лос­сям та ву­са­ми. Ре­жи­сер філь­му — Влад Ди­кий.

Чо­му «Ска­же­не ве­сі­л­ля»? А то­му, що цей укра­їн­ський фільм не ли­ше ко­ме­дій­но по­ка­зує тра­ди­ції, а й де­мон­струє фі­ло­со­фію лю­бо­ві, якій не­має пе­ре­шкод та меж. За сю­же­том, донь­ка Ва­си­ля Се­ре­дю­ка, яка на­вча­є­ться у Фран­ції, має при­вез­ти на­ре­че­но­го в рі­дне се­ло Яблу­нів­ку. На­ре­че­ним ба­тько — ке­рів­ник сіль­сько­го Бу­дин­ку куль­ту­ри — уяв­ляє... Оле­га Вин­ни­ка.

Про­те не­о­чі­ку­ва­но Ка­те­ри­на при­во­зить... афро­фран­цу­за на йме­н­ня Фран­суа, який, утім, від­по­від­аль­но під­го­ту­вав­ся до по­їзд­ки, на­віть ви­вчив укра­їн­ську мо­ву та укра­їн­ські тра­ди­ції. Про­те на­віть це не до­по­мо­гло, ба­тько дів­чи­ни ка­те­го­ри­чно від­мов­ля­є­ться від всі­ля­ких свя­тку­вань і ве­сі­л­ля. Ба­жа­ю­чи донь­ці за на­ре­че­но­го укра­їн­ця, лю­бля­чий та­тусь ство­рює так зва­не сва­та­н­ня, ку­ди осо­би­сто за­про­шує всіх ко­ли­шніх хло­пців Ка­те­ри­ни... (Тут-та­ки в епі­зо­ди­чній ро­лі про­я­ви­ли се­бе акто­ри з гу­мо­ри­сти­чно­го ду­е­ту «За­го­ре­цька Лю­бов Сте­па­нів­на»).

А Фран­суа й Ка­те­ри­на всі пе­ре­шко­ди до­ла­ли з лег­кі­стю. На їхньо­му бо­ці — і ма­ти на­ре­че­ної Га­ли­на Се­ре­дюк.

У «Ска­же­но­му ве­сіл­лі» по­ру­ше­но про­бле­му й су­сід­ства, ко­ли один одно­му со­лі на хвіст на­си­па­ють. У су­сі­да Та­ра­са, який ті­ши­ться ща­стям сво­єї донь­ки, он теж зять іно­зе­мець, Ашот. Але Ва­си­лю Се­ре­дю­ку, щоб ма­ти ду­шев­ний спо­кій, тре­ба не­ма­ло пе­ре­жи­ти.

У го­лов­них ро­лях: На­зар За­дні­пров­ський — ба­тько на­ре­че­ної Ва­силь Се­ре­дюк, По­лі­на Ва­си­ли­на — на­ре­че­на Ка­те­ри­на, Джи­мі Во­ха-Во­ха — на­ре­чний Фран­суа, Ле­ся Са­ма­є­ва — ма­ти на­ре­че­ної, Оле­ксандр Ко­бзар — су­сід Та­рас, Ві­ра Ко­бзар — дру­жи­на су­сі­да Окса­на, Ін­на При­ходь­ко — до­чка су­сі­да Оля, Арам Ар­зу­ма­нян — зять су­сі­да Ашот.

А в епі­зо­ди­чній ро­лі зі­грав на­віть ша­ле­но по­пу­ляр­ний се­ред жі­но­цтва рі­зно­го ві­ку поп-спів­ак Олег Вин­ник, який ви­ко­нує роль са­мо­го се­бе — су­пер­зір­ки. У ро­лі сіль­ських по­пів — ко­ле­ги по спів­о­чо­му це­ху Мо­на­тік і По­тап. Олег Вин­ник і По­тап спів­а­ють ра­зом у стрі­чці «Най­кра­щий день». Сло­вом, ви­дно і чу­ти, що про­дю­сер­ський центр Оле­ксія По­та­пен­ка GMozgi Entertainment та «Про­то­тип про­да­кшн» (Film.ua Group) ра­зом про­дю­су­ва­ли фільм «Ска­же­не ве­сі­л­ля».

На­га­да­є­мо, про­ект пов­но­ме­тра­жної ко­ме­дії «Ска­же­не ве­сі­л­ля» став одним із пе­ре­мож­ців Де­ся­то­го кон­кур­сно­го від­бо­ру Держ­кі­но. Час­тка держ­фі­нан­су­ва­н­ня ста­но­вить 3 млн. 240 тис. грн., за­галь­ний бю­джет кар­ти­ни — 10 млн. 800 ти­сяч гри­вень.

За жар­тів­ли­вим ан­ту­ра­жем ко­ме­дії вар­то шу­ка­ти глиб­ший зміст. Гля­дач ми­мо­во­лі на­бли­жа­є­ться до сер­йо­зних тем са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ції укра­їн­ців і то­ле­ран­тно­сті до лю­дей з ін­шим ко­льо­ром шкі­ри та ін­ши­ми дум­ка­ми і сві­то­с­прийня­т­тям. Іро­нію ви­кли­ка­ють на­ро­чи­ті жа­ді­бність, по­ка­зо­вість, не­тер­пи­мість до ін­шо­го.

Фран­цуз Фран­суа у філь­мі на­віть уяв­ляє се­бе ко­за­ком, а су­ча­сну Укра­ї­ну — Ди­ким по­лем. А на­при­кін­ці він ка­же: «У вас тут усе — як у Фран­ції». Та­кий опти­мі­сти­чний ре­ве­ранс усе­ляє на­дію, що справ­ді ко­жна укра­їн­ська Яблу­нів­ка ста­не ци­ві­лі­зо­ва­ною Єв­ро­пою.

«Ска­же­не ве­сі­л­ля» за пер­ший уїк-енд зі­бра­ло ска­же­ний бокс-офіс — 13,112 млн. гри­вень! — по­ві­до­мив го­ло­ва Держ­кі­но Пи­лип Іл­лєн­ко. — Ці гроші в ка­су при­не­сли 149 423 гля­да­чі! Зда­є­ться, це но­вий ре­корд для укра­їн­сько­го кі­но».

Про­дю­се­ром «Ска­же­но­го ве­сі­л­ля» став те­ле­ве­ду­чий Юрій Гор­бу­нов, який зі­грав роль та­ма­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.