Кар­та» Іспа­нії,

Ukrayina Moloda - - Мандрівки -

чи на бу­ди­нок Кам’яно­го Го­стя, який по­кви­тав­ся з Дон Жу­а­ном і, зре­штою, з мі­сця­ми, що пов’яза­ні з са­мим спо­ку­сни­ком. Ска­жі­мо, го­ре­зві­сний лі­те­ра­тур­но-му­зи­чний ге­рой Дон Жу­ан мав сво­го про­то­ти­па — мі­сце­во­го ари­сто­кра­та До­на Ху­а­на Те­но­ріо, який у мо­ло­ді лі­та лю­бив во­ло­чи­ти­ся за при­ва­бли­ви­ми ан­да­лузь­ки­ми дів­ча­та­ми, а то й за­мі­жні­ми се­ньо­ра­ми. Про­те є вер­сія, що згу­бни­ком жі­но­чих душ був Мі­гель де Ма­нья­ра — тру­дів­ник на ни­ві спо­ку­си. Про­те Се­ві­лья не тіль­ки мі­сто грі­ха, а й ве­ли­ко­го по­ка­я­н­ня. Не­дар­ма ж у мі­сті най­ве­ли­чні­ший ка­фе­драль­ний со­бор, а ще — ку­па ма­лень­ких, ду­же за­ти­шних і яки­хось ро­дин­них хра­мів, скром­них зов­ні і ра­зю­че ве­ли­чних і роз­кі­шних за сво­їм убран­ством усе­ре-

Мі­сце по­хо­ва­н­ня Ко­лум­ба — ка­фе­драль­ний со­бор Се­ві­льї.

Ма­ка­ре­на — улю­бле­ний храм ма­та­до­рів.

Су­ча­сна Іспа­нія — це фан­та­сти­чні про­е­кти Сан­тья­го Ка­ла­тра­ви. Кі­но­те­атр і пла­не­та­рій у ва­лен­сій­сько­му Мі­сті ми­сте­цтва і на­у­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.