Агі­ле­ра пе­ре­ква­лі­фі­ко­ву­є­ться?

Спі­ва­чка зби­ра­є­ться зі­гра­ти в су­пер­по­пу­ляр­но­му се­рі­а­лі

Ukrayina Moloda - - Спорт - Да­ра ГАВАРРА

Лю­би­те­лі і при­хиль­ни­ки се­рі­а­лу «Секс і мі­сто» ось уже кіль­ка ро­ків че­ка­ють про­дов­же­н­ня улю­бле­них те­ле­істо­рій про чо­ти­рьох ко­ле­жа­нок із Ман­хет­те­на, які в до­сить віль­ній, ін­ко­ли на­віть фри­воль­ній ма­не­рі роз­по­від­а­ють одна одній (а за­о­дно і гля­да­чам) про свої амур­ні по­хо­день­ки. На­га­да­є­мо, се­рі­ал стар­ту­вав на аме­ри­кан­сько­му ка­на­лі Ен-Бі-О (NBO) у 1998 ро­ці й транс­лю­вав­ся до 2004 р., йо­го пе­ре­гля­ну­ли міль­йо­ни гля­да­чів не ли­ше США, а й ба­га­тьох кра­їн сві­ту (в то­му чи­слі й Укра­ї­ни). Крім то­го, він здо­був чи­ма­лу ку­пу на­го­род, се­ред яких 7 пре­мій «Ем­мі», 11 — «Гіль­дії кі­но­акто­рів», 8 — «Зо­ло­тих гло­бу­сів», по­тра­пив у спи­ски най­кра­щих шоу, ска­жі­мо жур­на­лів Entertainment Weekly і Time, а це свід­чить про ви­зна­н­ня не ли­ше се­ред спо­жи­ва­чів «ми­ла», а й сер­йо­зної те­ле­кри­ти­ки. Та­кож у 2008 і 2010 ро­ках бу­ло зня­то пов­но­ме­тра­жні філь­ми-про­дов­же­н­ня.

Істо­рії, опи­са­ні в одно­ймен­ній книж­ці жур­на­ліс­тки і пи­сьмен­ни­ці Кен­дес Бу­шнелл, так при­па­ли до сма­ку гля­да­чам, що ось уже 8 ро­ків во­ни все ж спо­ді­ва­ю­ться, що ав­то­рам се­рі­а­лу (які під­го­ту­ва­ли сце­на­рій на­сту­пно­го се­зо­ну ще ми­ну­лої осе­ні) вда­сться-та­ки вмо­ви­ти ви­ко­на­ви­цю одні­єї з го­лов­них ро­лей, а са­ме Са­ман­ту Ке­тролл, про­дов­жи­ти зйом­ки. Від­мо­ву актри­си від зйо­мок, зві­сно, мо­жна зро­зу­мі­ти, адже їй уже 62 ро­ки, а в та­ко­му ві­ці якось не ко­міль­фо зні­ма­ти­ся в еро­ти­чних сце­нах. Та ось не­що­дав­но по­ши­ри­ли­ся чу­тки, що ге­ро­ї­ню Са­ман­ти мо­же зі­гра­ти... аме­ри­кан­ська спі­ва­чка Крі­сті­на Агі­ле­ра. І хо­ча «ба­тько» про­е­кту Майкл Па­трік Кінг не хо­че зда­ва­ти­ся і шу­кає за­мі­ну па­ні Ке­тролл, про­те ви­ко­на­ви­ця цен­траль­ної фі­гу­ри всіх істо­рій про секс у мі­сті — Са­ра Джес­сі­ка Пар­кер — зі­зна­ла­ся, що не мо­же уяви­ти ні­ко­го ін­шо­го в обра­зі Са­ман­ти Джонс (одно­ймен­ної ге­ро­ї­ні Ке­тролл).

Крі­сті­на Агі­ле­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.