Га­дже­ти — зло

При­найм­ні для ба­тьків дво­рі­чних ді­тей

Ukrayina Moloda - - Спорт - Вар­ка ВОНСОВИЧ

В одно­му з аме­ри­кан­ських шта­тів, а са­ме в Юті, ба­тьки дво­рі­чно­го хло­пчи­ка ку­са­ють со­бі лі­кті, що за­ли­ши­ли ма­ло­лі­тньо­го юзе­ра на са­мо­ті, а він ви­рі­шив до­по­мог­ти, як зав­жди, та­тко­ві. Річ у тім, що ма­люк Лео не­о­дно­ра­зо­во ко­ри­сту­вав­ся шре­де­ром (ну не ко­ли­шнім кан­цле­ром Ні­меч­чи­ни, зві­сно, а при­стро­єм для по­дрі­бне­н­ня па­пе­рів) із до­зво­лу ба­тьків, щоб зни­щу­ва­ти та­ким чи­ном не­по­трі­бну ко­ре­спон­ден­цію. Та цьо­го ра­зу щось пі­шло не так: ба­тьки по­мі­ти­ли в кон­тей­не­рі по­дрі­бню­ва­ча ку­пу кон­фе­ті... з до­ла­ро­вих ку­пюр, а вже по­тім ки­ну­лись до кон- вер­та з грі­шми, які від­кла­ли для по­га­ше­н­ня бор­гу. Ма­люк устиг «по­шре­ди­ти» по­над ти­ся­чу до­ла­рів.

Бен і Дже­кі Бел­нап зби­ра­ли гроші, щоб по­вер­ну­ти борг ба­тькам чо­ло­ві­ка. Те­пер ді­ду­сю з ба­бу­сею до­ве­де­ться тро­шки за­че­ка-

11 жов­тня за про­гно­за­ми си­но­пти­ків

Ки­їв: не­ве­ли­ка хмар­нiсть, без опа­дiв. Вiтер пiв­ден­но­схiдний, 5-10 м/с. Тем­пе­ра­ту­ра вно­чi +6...+8, удень +16...+18.

Мир­го­род: без опа­дiв. Уно­чi +5...+7, удень +16...+18. Вiн­ни­ця: без опа­дiв. Уно­чi +5...+7, удень +17...+19. Оде­са: без опа­дiв. Уно­чi +8...+10, удень +18...+20

Ку­рор­ти Кар­пат: не­ве­ли­ка хмар­нiсть, без опа­дiв. Тру­ска­вець: уно­чi +4...+6, удень +18...+20. Мор­шин: уно­чi +5...+7, удень +18...+20. ти, до­ки ба­тьки Лео не від­нов­лять ку­пю­ри (ви­яви­ло­ся, що не все втра­че­но і мі­ні­стер­ство фі­нан­сів США мо­же роз­гля­ну­ти цю спра­ву — по­друж­жя Бел­нап уже на­ді­сла­ло ли­ста в цю уста­но­ву, по­яснив­ши по­хо­дже­н­ня до­ла­ро­во­го кон­фе­ті).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.