Ру­бі­но­вим зір­кам у ПАРЄ — зась!

Ви­ступ Ля­шка на се­сії Асам­блеї сплу­тав кар­ти Крем­лю

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Пе­ре­бу­ва­ю­чи у Страсбурзі в скла­ді офі­цій­ної укра­їн­ської де­ле­га­ції у Пар­ла­мент­ській Асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи, лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко за­кли­кав єв­ро­пей­ців не по­вто­рю­ва­ти по­ми­лок ми­ну­ло­го та не роз­мі­ню­ва­ти прин­ци­пи на гро­ші. Так по­лі­тик від­ре­а­гу­вав на на­мір по­вер­ну­ти офі­цій­ну Мо­скву до ор­га­ні­за­ції за­ра­ди чи­ма­лих член­ських вне­сків, які пі­сля ви­хо­ду з ПАРЄ Ро­сія пе­ре­ста­ла спла­чу­ва­ти. Ви­ступ лі­де­ра Ра­ди­каль­ної пар­тії став остан­нім ар­гу­мен­том, пі­сля яко­го пи­та­н­ня по­вер­не­н­ня де­ле­га­ції кра­ї­ни-агре­со­ра оста­то­чно зня­ли з роз­гля­ду.

«Чо­ти­ри ро­ки то­му ПАРЄ прийня­ла рі­ше­н­ня про ви­клю­че­н­ня ро­сій­ської де­ле­га­ції пі­сля ане­ксії Кри­му та оку­па­ції Дон­ба­су. Що змі­ни­ло­ся за чо­ти­ри ро­ки? Пу­тін не ви­ко­нав жо­дної ви­мо­ги. Ро­сій­ські вій­ська про­дов­жу­ють уби­ва­ти укра­їн­ських гро­ма­дян. На­віть сьо­го­дні ди­вер­сан­ти підірвали ве­ли­че­зний склад боєприпасів на мо­їй рі­дній Чер­ні­гів­щи­ні, вна­слі­док чо­го де­ся­тки ти­сяч лю­дей ева­ку­йо­ва­но. Два міль­йо­ни укра­їн­ських пе­ре­се­лен­ців по­збав­ле­ні рі­дно­го до­му — чо­ло­ві­ки, жін­ки, ді­ти, — не ма­ють ро­бо­ти, жи­тла та мо­жли­во­сті за­до­воль­ня­ти свої еле­мен­тар­ні по­тре­би», — на­го­ло­сив Ля­шко.

По­лі­тик про­вів ана­ло­гії між сьо­го­дні­шні­ми по­ді­я­ми і по­ча­тком 30-х ро­ків, ко­ли Єв­ро­па не здій­сни­ла ні кро­ку, щоб зу­пи­ни­ти Гі­тле­ра. «Сьо­го­дні пу­тін­ські аген­ти вби­ва­ють лю­дей у Бри­та­нії, Си­рії. Крім Укра­ї­ни, оку- по­ва­но ча­сти­ни Гру­зії, Мол­до­ви, Азер­бай­джа­ну. По­над шiсть вій­сько­вих кон­флі­ктів на єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті за уча­сті ро­сій­ських військ. І ПАРЄ, яка 70 ро­ків то­му бу­ла ство­ре­на для то­го, щоб від­сто­ю­ва­ти прин­ци­пи, сьо­го­дні го­во­рить про гро­ші та по­вер­не­н­ня Пу­ті­на. Все це ка­зу­їсти­ка. Так у 30-х ро­ках зра­джу­ва­ли весь світ, по­чи­на­ю­чи з роз­чле­ну­ва­н­ня Че­хо­сло­вач­чи­ни, ко­ли по­лі­ти­ка уми­ро­тво­ре­н­ня Гі­тле­ра при­зве­ла до Дру­гої сві­то­вої вій­ни. 10 міль­йо­нів мо­їх укра­їн­ців за­пла­ти­ли вла­сним жи­т­тям, щоб зу­пи­ни­ти Гі­тле­ра, а Лі­га На­цій то­ді мов­ча­ла. Нам, укра­їн­цям, що­дня роз­ка­зу­ють: «Єв­ро­па — це зра­зок і при­клад для на­слі­ду­ва­н­ня». Що ми ма­є­мо на­слі­ду­ва­ти? Зра­ду, до­мов­ле­но­сті, прі­о­ри­тет гро­шей, а не прин­ци­пів? Не по­ка­зуй­те по­га­но­го при­кла­ду не ли­ше укра­їн­цям, а й усьо­му сві­ту», — звер­нув­ся до чле­нів ПАРЄ Ля­шко.

Ви­ступ Оле­га Ля­шка вра­зив де­ле­га­тів ПАРЄ. Зокре­ма, й лі­де­ра гру­пи кон­сер­ва­то­рів Йє­на Лід­делл-Грейн­дже­ра, який від­зна­чив це під час осо­би­стої зу­стрі­чі з лі­де­ром Ра­ди­каль­ної пар­тії.

«Жо­дна країна не по­вин­на ма­ти яко­їсь при­ві­ле­йо­ва­ної по­зи­ції в Асам­блеї. В на­ших очах будь-яка країна, яка хо­че змі­ни­ти пра­ви­ла, — агре­сор. І те, що ми спо­сте­рі­га­є­мо остан­ню до­бу в ПАРЄ, якраз уза­га­лі по­ста­ви­ло під ри­зик існу­ва­н­ня са­мої ор­га­ні­за­ції. Ми зав­жди ви­сту­па­є­мо за де­мо­кра­тію, сво­бо­ду, пра­ва лю­ди­ни. І рі­ше­н­ня, яке ми вчо­ра прийня­ли, на мою дум­ку, за­без­пе­чить май­бу­тнє для Єв­ро­пи. Ми й на­да­лі на­да­ва­ти­ме­мо під­трим­ку всім укра­їн­ським пи­та­н­ням не тіль­ки як по­лі­ти­чна гру­па кон­сер­ва­то­рів, а й як чле­ни бри­тан­сько­го пар­ла­мен­ту», — за­пев­нив член бри­тан­сько­го пар­ла­мен­ту.

Олег Ля­шко на се­сії ПАРЄ вра­зив де­ле­га­тів сво­їм від­вер­тим ви­сту­пом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.