Во­ро­гу за­кон не пи­са­ний

Зброй­ні фор­му­ва­н­ня РФ об­стрі­ля­ли па­труль мі­сії ОБСЄ

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Упро­довж до­би 10 жов­тня си­ту­а­ція в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня опе­ра­ції бу­ла на­пру­же­ною. Ро­сій­ські оку­пан­ти 28 ра­зів від­кри­ва­ли во­гонь по по­зи­ці­ях на­ших військ. При цьо­му во­рог 12 ра­зів за­сто­со­ву­вав озбро­є­н­ня, за­бо­ро­не­не Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми.

Про­тив­ник вів при­ціль­ний во­гонь із мі­но­ме­тів ка­лі­бру 120 та 82 мм, про­ти­тан­ко­вих ра­ке­тних ком­пле­ксів, озбро­є­н­ня бо­йо­вих ма­шин пі­хо­ти, зе­ні­тної уста­нов­ки ЗУ-23-2, гр­ана­то­ме­тів рі­зних си­стем, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів i стрі­ле­цької зброї. Та­кож при­ціль­ний во­гонь вів во­ро­жий снай­пер.

Ро­сій­сько-оку­па­цій­ні вій­ська здій­сню­ва­ли об­стрі­ли по­зи­цій Об’єд­на­них сил у ра­йо­ні на­се­ле­них пун­ктів Крим­ське, Но­во­то­шків­ське, Зо­ло­те, Сте­по­ве, Тро­ї­цьке, Но­во­лу­ган­ське, Трав­не­ве, Зай­це­ве, Ав­ді­їв­ка, Кра­сно­го­рів­ка, Мар’їн­ка, Но­во­ми­хай­лів­ка, Ста­ро­гна­тів­ка, Пав­ло­піль, Гну­то­ве, Ле­бе­дин­ське та Ши­ро­ки­не. Вна­слі­док об­стрі­лів двоє укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців за­ги­ну­ли та троє за­зна­ли по­ра­нень.

По­зи­ції Об’єд­на­них сил у ра­йо­ні Крим­сько­го, Но­во­то­шків­сько­го, Трав­не­во­го, Но­во­лу­ган­сько­го та Кра­сно­го­рів­ки оку­пан­ти об­стрі­лю­ва­ли з мі­но­ме­тів ка­лі­бру 120 мм. Та­кож об­стрiля­ли з мі­но­ме­тів 82-го ка­лі­бру опор­ні пун­кти на­ших військ по­бли­зу Крим­сько­го, Но­во­то­шків­сько­го, Но­во­лу­ган­сько­го, Ав­ді­їв­ки, Кра­сно­го­рів­ки, Гну­то­во­го та Ле­бе­дин­сько­го. За­хи­сни­ки Зо­ло­то­го та Гну­то­во­го бу­ли об­стрі­ля­ні про­ти­тан­ко­ви­ми ра­ке­та­ми, а обо­рон­ці Крим­сько­го та Трав­не­во­го — з озбро­є­н­ня бо­йо­вих ма­шин пі­хо­ти. Крім то­го, по по­зи­ці­ях під­роз­ді­лу Об’єд­на­них сил по­бли­зу Но­во­то­шків­сько­го ве­ли во- гонь із зе­ні­тної уста­нов­ки ЗУ-23-2. Опор­ний пункт у ра­йо­ні Гну­то­во­го об­стрі­лю­вав во­ро­жий снай­пер.

Двоє вій­сько­во­слу­жбов­ців отри­ма­ли смер­тель­ні по­ра­не­н­ня вна­слі­док під­ри­ву на мін­но-ви­бу­хо­во­му при­строї. За да­ни­ми роз­від­ки, впро­довж до­би 6 оку­пан­тів зни­ще­но та 10 по­ра­не­но.

На жаль, 9 жов­тня та­кож бу­ли втра­ти: під час бою на Сві­тло­дар­ській ду­зі за­ги­нув від во­ро­жої ку­лі стар­ший сол­дат 72-ї ОМБр ім. Чор­них За­по­рож­ців — 24-рі­чний Юрій Фешко, який був ро­дом із Дні­про­пе­тров­щи­ни.

Ста­ном на 7-му го­ди­ну ран­ку че­твер­га во­рог три­чі об­стрі­ляв по­зи­ції Об’єд­на­них сил на Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку в ра­йо­ні на­се­ле­них пун­ктів Гну­то­ве та Ши­ро­ки­не з ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів i стрі­ле­цької зброї. Важ­ке озбро­є­н­ня не за­сто­со­ву­ва­ли. Втрат се­ред на­ших за­хи­сни­ків, на ща­стя, не бу­ло.

До­да­мо, що 10 жов­тня 2018 ро­ку о 9.00 у ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Кам’ян­ка, ко­ли бо­йо­ви­ки зброй­них фор­му­вань Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції від­кри­ли во­гонь зі стрі­ле­цької зброї у бік по­зи­цій ЗСУ, то під їхнiй во­гонь по­тра­пи­ли й пред­став­ни­ки укра­їн­ської сто­ро­ни СЦКК та СММ ОБСЄ, ко­трі здій­сню­ва­ли мо­ні­то­ринг без­пе­ко­вої си­ту­а­ції в ра­йо­ні До­не­цької філь­тру­валь­ної стан­ції під час про­ве­де­н­ня що­ден­ної змі­ни пер­со­на­лу.

Та­ким чи­ном, бо­йо­ви­ки зне­ва­жи­ли га­ран­тії без­пе­ки та ре­жи­му пов­ної ти­ші, які на­да­ють сто­ро­ни на час про­ве­де­н­ня да­ної про­це­ду­ри. Оку­пан­там, до ре­чі, бу­ло до­сте­мен­но ві­до­мо, що па­труль мі­сії ОБСЄ ви­став­ля­ють що­ден­но са­ме в ра­йо­ні Кам’ян­ки, яка й по­тра­пи­ла під їхній во­гонь. Про да­ний ін­ци­дент СММ ОБСЄ по­ві­до­ми­ла в опе­ра­тив­но­му зві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.