Ін­те­лект на­ції

Юні укра­їн­ці при­ве­зли най­ви­щі на­го­ро­ди з між­на­ро­дно­го на­у­ко­во­го кон­кур­су в Ту­реч­чи­ні

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на БАЧИНСЬКА

Во­ни ще шко­ля­рі, але з ви­со­ким зва­н­ням мо­ло­дих на­у­ков­ців. Українські під­лі­тки зно­ву по­вер­ну­ли­ся з пре­сти­жно­го між­на­ро­дно­го кон­кур­су з пе­ре­мо­га­ми. Упро­довж трьох днів укра­їн­ці зма­га­ли­ся з най­кра­щи­ми мо­ло­ди­ми на­у­ков­ця­ми сві­ту за пе­ре­мо­гу в най­пре­сти­жні­шо­му кон­кур­сі на­у­ко­вих про­е­ктів INSPO 2018. У здо­бу­тку укра­їн­ської ко­ман­ди — дві ме­да­лі та спе­ці­аль­на на­го­ро­да. Тре­тє мі­сце здо­був учень Ма­рі­у­поль­сько­го те­хні­чно­го лі­цею Ар­тем Агва­нян. Йо­го ро­бо­та — ін­те­р­актив­на си­сте­ма мо­ні­то­рин­гу яко­сті по­ві­тря на ба­зі кон­тро­ле­ра NodeMCU. При­стрій дає змо­гу то­чко­во ана­лі­зу­ва­ти стан по­ві­тря, а да­ні ви­во­дя­ться в ін­тер­нет у ви­гля­ді ін­те­р­актив­них гра­фі­ків. Хло­пець за­зна­чає, що ви­го­да при­сто­рою в то­му, що йо­го вар­тість сут­тє­во ниж­ча за будь-які ана­ло­ги, близь­ко 10 до­ла­рів. Сам роз­ро­бник пе­ре­ко­нує, що ва­го­мою пе­ре­ва­гою є та­кож зру­чність у ви­ко­ри­стан­ні. «Си­сте­ма пра­цює та­ким чи­ном: лю­ди­на ку­пує при­стрій та ви­би­рає ха­ра­кте­ри­сти­ки яко­сті по­ві­тря, які во­на хо­че ви­мі­рю­ва­ти, в за­ле­жно­сті від бю­дже­ту. По­тім під­клю­чає при­стрій до ме- ре­жі Wi-Fi та мо­же ди­ви­ти­ся да­ні в он­лай­ні зав­дя­ки Web-до­да­тку», — роз­по­від­ає про свою роз­роб­ку «УМ» Ар­тем. Хло­пець за­зна­чає, що в пла­нах — удо­ско­на­ли­ти бло­кчейн, у яко­му збе­рі­га­ю­ться да­ні, та від­кри­ти си­сте­му для за­галь­но­го до­сту­пу на­се­лен­ню, щоб лю­ди ма­ли змо­гу ко­ри­сту­ва­ти­ся при­стро­єм. «Орі­єн­ту­юсь я на кра­ї­ни, які стра­жда­ють від про­бле­ми за­бру­дне­но­го по­ві­тря. Це і кра­ї­ни тре­тьо­го сві­ту, й Укра­ї­на та де­які її за­хі­дні су­сі­ди. Я пла­ную ство­рю­ва­ти та­кі роз­роб­ки, які до­по­мо­жуть мо­їй рі­дній кра­ї­ні та лю­дям, які в ній жи­вуть. Зві­сно, ба­га­то про­блем Укра­ї­ни є про­бле­ма­ми всьо­го сві­ту, то­му, ро­бля­чи вне­сок в укра­їн­ське ком’юні­ті, я ро­блю вне­сок у все­сві­тнє», — до­дає Ар- тем Агва­нян. Пі­сля Ту­реч­чи­ни мо­ло­дий на­у­ко­вець пла­нує під­ко­рю­ва­ти Ме­кси­ку, адже пе­ре­мо­га, яку здо­був Ар­тем, дає йо­му пра­во взя­ти участь у фі­на­лі Між­на­ро­дно­го кон­кур­су на­у­ко­вих про­е­ктів у 2019 ро­ці в Ме­кси­ці. Че­твер­те аб­со­лю­тне мі­сце по­сі­ла сту­ден­тка Укра­їн­сько­го ка­то­ли­цько­го уні­вер­си­те­ту Со­фія Пе­три­шин. Во­на не впер­ше пред­став­ляє свій ви­на­хід на між­на­ро­дній аре­ні. До Ту­реч­чи­ни Со­фія бра­ла участь у кон­кур­сі в США. Її роз­роб­ка — при­стрій для про­е­кту­ва­н­ня ци­фро­вої ін­фор­ма­ції шри­фтом Брай­ля для не­зря­чих. Про­ект дів­чи­ни до­по­мо­же лю­дям із ва­да­ми зо­ру, не ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи па­пе­ру, ада­пто­ву­ва­ти­ся до ци­фро­вих те­хно­ло­гій. «Зав­дя­ки мо­є­му про­е­кту ми пе­ре­да­є­мо

ін­фор­ма­цію в ци­фро­во­му ва­рі­ан­ті, тоб­то на­ша ін­фор­ма­ція з комп’юте­ра пе­ре­да­є­ться на при­стрій і то­ді дру­ку­є­ться шри­фтом Брай­ля. Це сут­тє­во до­по­ма­гає еко­но­ми­ти па­пір, а та­кож ко­шти», — ко­мен­тує «УМ» Со­фія Пе­три­шин. За сло­ва­ми дів­чи­ни, в усьо­му сві­ті по­ді­бні ме­ха­ні­зми для не­зря­чих лю­дей ко­шту­ють ду­же до­ро­го — від 2 до 5 ти­сяч до­ла­рів. «Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи мій при­стрій, ми зде­ше­ви­мо про­ду­кцію в 10 ра­зів», — до­дає дів­чи­на. Та­кож за­зна­чає: у най­ближ­чий час гот ує до­ку­мен­ти та роз­роб­ку на па­тент ува­н­ня, щоб уза­ко­ни­ти свій ви­на­хід і роз­ро­бля­ти йо­го не ли­ше на те­ре­нах Укра­ї­ни, а й по всьо­му світ у.

У Ма­лій ака­де­мії на­ук за­пев­ня­ють, що за остан­ні кіль­ка ро­ків мо­ло­ді укра­їн­ці по­ча­ли на­ба­га­то актив­ні­ше, ніж ра­ні­ше, бра­ти участь у кон­кур­сах і, що най­го­лов­ні­ше, пе­ре­ма­га­ти. «При­єм­ною тра­ди­ці­єю ста­ло те, що ді­ти при­во­зять на­го­ро­ди з рі­зних кра­їн. Хо­чу під­кре­сли­ти, що та­ка ді­яль­ність — це три­ва­ла і ко­пі­тка ро­бо­та. Адже, щоб гі­дно пред­ста­ви­ти про­ект на між­на­ро­дно­му кон­кур­сі, не­об­хі­дно прой­ти сер­йо­зну під­го­тов­ку — під­тя­гну­ти ан­глій­ську, зро­би­ти ці­ка­ву пре­зен­та­цію,

від­шлі­фу­ва­ти ви­ступ то­що», — за­зна­чив у ко­мен­та­рі пре­зи­дент Ма­лої ака­де­мії на­ук Ста­ні­слав Дов­гий.

Шко­ля­рі та­кож ма­ли змо­гу зу­стрі­ти­ся з ге­не­раль­ни­ми кон­су­лом Укра­ї­ни у Стам­бу­лі Оле­ксан­дром Га­ма­ном. «Го­во­ри­ли про ди­пло­ма­тію, роз­ви­ток на­у­ки, мо­ти­ва­ції та май­бу­тнє. Та­кі зу­стрі­чі і за­га­лом за­лу­че­н­ня укра­їн­ських ди­пло­ма­ти­чних пред­став­ництв за кор­до­ном ду­же ва­жли­ві для роз­ви­тку осві­тньої ди­пло­ма­тії і під­трим­ки на­ших мо­ло­дих на­у­ков­ців», — за­зна­чив ке­рів­ник укра­їн­ської де­ле­га­ції Єв­ген Ку­дря­вець.

На­га­даю, що за остан­ні два ро­ки учні МАН здо­бу­ва­ють на­го­ро­ди на всіх між­на­ро­дних кон­кур­сах, в яких бе­руть участь. Так, на­ве­сні 2018-го п’яте­ро укра­їн­ських шко­ля­рів при­ве­зли шість ме­да­лей з Між­на­ро­дної кон­фе­рен­ції мо­ло­дих уче­них ICYS. Влі­тку цьо­го ро­ку чо­ти­ри на­го­ро­ди, се­ред яких най­ви­ща — зо­ло­то, здо­бу­ли учні на пре­сти­жній аме­ри­кан­ській олім­пі­а­ді GENIUS. Вар­то за­зна­чи­ти, що на обох за­хо­дах ме­да­лі здо­був мо­ло­дий ви­на­хі­дник Ва­лен­тин Фре­чка, який роз­ро­бив те­хно­ло­гію ви­го­тов­ле­н­ня па­пе­ру з опа­ло­го ли­стя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.