Ра­дар — аме­ри­кан­ський, штраф — укра­їн­ський

На до­ро­ги по­вер­та­ю­ться при­строї, які фі­ксу­ва­ти­муть швид­кість ав­то­мо­бі­ля

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на БАЧИНСЬКА

При­ла­ди, які май­же чо­ти­ри ро­ки при­па­да­ли пи­лом, зно­ву по­вер­та­ю­ться на українські до­ро­ги. Аме­ри­кан­ські ра­да­ри TruCam від­те­пер фі­ксу­ва­ти­муть пе­ре­ви­ще­н­ня швид­ко­сті у всіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни. У 2014 ро­ці че­рез брак сер­ти­фі­ка­ції та лі­кві­да­цію ДАІ їх за­бо­ро­ни­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на ма­гі­стра­лях. За­раз, за­пев­ня­ють у На­ціо­наль­ній по­лі­ції, — усе під кон­тро­лем. «При­ла­ди, які вже про­йшли сер­ти­фі­ка­цію, не по­тре­бу­ють її про­хо­дже­н­ня по­втор­но. Фа­хів­ці пе­ре­ві­ря­ють, чи пра­виль­но пра­цю­ють усі ком­по­нен­ти, чи пра­виль­но пра­цює про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, чи в на­ле­жно­му ста­ні всі де­та­лі при­ла­ду», — про­ко­мен­ту­вав пер­ший за­сту­пник на­чаль­ни­ка Де­пар­та­мен­ту па­труль­ної по­лі­ції На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни Оле­ксій Бі­ло­ши­цький. По­ки ж ра­да­рів, які про­йшли пе­ре­вір­ку, всьо­го 25, і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть їх на тра­сах iз най­не­без­пе­чні­шою ава­рій­ною си­ту­а­ці­єю. Про­те у по­лі­ції за­зна­чи­ли, що з ча­сом пла­ну­ють збіль­ши­ти кіль­кість при­сто­рі­їв ав­то­фі­кса­ції до 200. Вар­тість одно­го та­ко­го при­ла­ду — май­же 11 тис до­ла­рів.

При­стрій ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться ви­ня­тко­во за на­яв­но­сті по­пе­ре­джу­валь­но­го зна­ку про те, що ве­де­ться фо­то- та ві­део­фі­кса­ція пра­во­по­ру­шень. Во­дно­час ви­ко­ри­ста­н­ня при­ла­ду здій­сню­ва­ти­ме­ться по­ряд зі слу­жбо­вим транс­порт­ним за­со­бом, який сто­я­ти­ме з уві­мкне­ни­ми ма­я­чка­ми си­ньо­го ко­льо­ру. У по­лі­ції за­пев­ня­ють, що по­вер­та­ють ра­да­ри, перш за все, з пре­вен­тив­ною ме­тою: «На­ше зав­да­н­ня — спо­ну­ка­ти во­ді­їв зни­зи­ти швид­кість у тих місцях, де є під­ви­ще­ний рі­вень до­ро­жньо-транс­порт­них при­год, осо­бли­во ДТП з по­тер­пі­ли­ми і за­ги­бли­ми».

Ро­бо­ча ди­стан­ція та­ко­го при­ла­ду скла­да­ти­ме 1,2 км. По­лі­цей­ський має при­ці­ли­ти­ся, за­фі­ксу­ва­ти ав­то­мо­біль, зу­пи­ни­ти ав­тів­ку і на мі­сці ж ви­пи­са­ти штраф. Та­ким чи­ном, спла­чу­ва­ти­ме штраф не вла­сник ав­тів­ки, а во­дій, який пе­ре­бу­вав за кер­мом. Із вла­сно­го га­ман­ця до­ве­де­ться ви­кла­сти за пе­ре­ви­ще­н­ня швид­ко­сті на по­над 20 км — 255 гри­вень, на 50 км і біль­ше — 510 гри­вень. Пла­ти­ти до­ве­де­ться вже від по­не­діл­ка, 15 жов­тня, по­ки ж по­лі­цей­ські ли­ше по­пе­ре­джа­ють про пе­ре­ви­ще­н­ня швид­ко­сті. Дум­ки ж во­ді­їв, з яки­ми по­спіл­ку­ва­ла­ся «УМ» сто­сов­но но­во­вве­день, рі­зня­ться. «Це ро­би­ться з ме­тою від­ми­ва­н­ня ко­штів. Спо­ча­тку бу­дуть за­ку­по­ву­ва­ти так, щоб від­ми­ти, а по­тім на мі­сці бу­дуть за­ро­бля­ти. Про­сто по­вер­не­ться ста­ра схе­ма «мі­лі­ція з ку­щів», ко­ли ні з то­го ні з сьо­го те­бе зу­пи­ня­ють і зви­ну­ва­чу­ють у по­ру­шен­ні. Бо «ли­стів ща­стя» ж не бу­де. Штра­фу­ва­ти­муть на мі­сці. А хто пе­ре­ві­ря­ти­ме по­ру­ше­н­ня? Ні­хто. От во­дії і до­мов­ля­ти­му­ться на мі­сці», — ко­мен­тує ки­їв­ський во­дій Оле­ксій Мар­ти­нен­ко. У свою чер­гу, Ар­тем Ба­хрі­єн­ко пов­ні­стю під­три­мує ро­бо­ту ра­да­рів, пе­ре­ко­ну­ю­чи, що це ди­сци­плі­ну­ва­ти­ме во­ді­їв: «Дав­но по­трі­бно бу­ло по­вер­ну­ти ра­да­ри. До­ві­ра до по­лі­ції та ефе­ктив­ність її ро­бо­ти зна­чно біль­ша за ко­ли­шніх да­і­шни­ків. А ці но­во­вве­де­н­ня при­найм­ні змен­шать кіль­кість ава­рій. Бо по­ди­ві­ться, ми за­раз пер­ша країна в Єв­ро­пі за смер­тні­стю на до­ро­гах. То­му во­дій ду­ма­ти­ме, збіль­шу­ва­ти швид­кість чи ні, ко­ли зна­ти­ме, що йо­го мо­жуть зу­пи­ни­ти». А от сто­ли­чні во­дії вже по­чи­на­ють го­во­ри­ти, що та­ка фі­кса­ція ста­не при­чи­ною мас­шта­бних за­то­рів у Ки­є­ві, адже 50 кі­ло­ме­трів — це не швид­кість для мі­ста. «От по­ба­чи­те, якщо ба­га­то ко­го штра­фу­ва­ти­муть, то во­дії змен­шать швид­кість, але від­чу­є­те на со­бі, які бу­дуть за­то­ри» — пе­ре­ко­на­ний во­дій Олег Ку­шнір­чук.

У по­лі­ції ж по­ві­до­ми­ли, що ре­да­гу­ва­ти або ж ви­да­ля­ти ма­те­рі­ал бу­де про­сто не­мо­жли­во. «При­лад мі­стить у со­бі спе­ці­аль­ну си­сте­му ши­фру­ва­н­ня да­них. Тоб­то не­мо­жли­вим є втру­ча­н­ня в ті да­ні, які ство­ре­ні за до­по­мо­гою да­но­го при­ла­ду. Ін­спе­ктор не має до­сту­пу і не мо­же ви­да­ли­ти будь-які мо­мен­ти са­мо­стій­но. Та­кож при­лад мі­стить так зва­ний лі­чиль­ник пра­во­по­ру­шень, які бу­ли за­фі­ксо­ва­ні за до­по­мо­гою да­но­го при­ла­ду», — по­яснює пер­ший за­сту­пник на­чаль­ни­ка Де­пар­та­мен­ту па­труль­ної по­лі­ції На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни Оле­ксій Бі­ло­ши­цький. На­сту­пни­ми ж кро­ка­ми ста­нуть за­пуск при­ла­дів, які бу­дуть роз­та­шо­ва­ні ста­ціо­нар­но в слу­жбо­вих ав­то­мо­бі­лях, та за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми ав­то­ма­ти­чної фі­кса­ції по­ру­шень.

Кра­си­ва музика в кра­си­во­му мі­сці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.