Гра в «Зе­ле­ну кар­ту»

Стар­ту­ва­ла ре­є­стра­ція для уча­сті у «Ди­вер­си­фі­ка­цій­ній ві­зо­вій про­гра­мі» США

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль

Не­що­дав­но стар­ту­ва­ла (і три­ва­ти­ме до 6 ли­сто­па­да) чер­го­ва ре­є­стра­ція для уча­сті в «Ди­вер­си­фі­ка­цій­ній ві­зо­вій про­гра­мі» США, яку в на­ро­ді на­зи­ва­ють про­сто «зе­ле­ною кар­тою» (Green Card). Від­так ві­це-кон­сул Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки Емі­лі Ті­кен­сон роз­по­ча­ла об’їзд ре­гіо­нів із тим, щоб роз­по­ві­сти пред­став­ни­кам ЗМІ про змі­ни у пра­ви­лах уча­сті та від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня, які мо­жуть най­біль­ше ці­ка­ви­ти ба­жа­ю­чих ста­ти за­кон­ни­ми жи­те­ля­ми Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки. Та­ка прес-кон­фе­рен­ція від­бу­ла­ся і в Тер­но­піль­сько­му прес-клу­бі. Як по­ві­до­ми­ла па­ні Ті­кен­сон, цьо­го ро­ку в пра­ви­лах уча­сті у ло­те­реї Green Card з’яви­ла­ся одна ва­жли­ва зміна — ста­ла су­во­рі­шою ви­мо­га до то­чно­сті пе­ре­лі­ку чле­нів сім’ї. Тож якщо ви з яки­хось при­чин ра­птом не вка­же­те чо­ло­ві­ка чи ди­ти­ну, то пі­сля пе­ре­вір­ки ва­шу за­яв­ку бу­де ану­льо­ва­но. При­чо­му — ува­га! — на­віть якщо це, ска­жі­мо, ди­ти­на ва­шо­го чо­ло­ві­ка від ко­ли­шньо­го шлю­бу, з якою він ба­га­то ро­ків на­віть не ба­чи­ться. А що­до са­мих шлю­бів, то Емі­лі Ті­кен­сон за­зна­чи­ла, що під час пе­ре­вір­ки до­ку­мен­тів бе­ре­ться до ува­ги ви­ня­тко­во шлюб, офі­цій­но за­ре­є­стро­ва­ний у дер­жав­них ор­га­нах. У ра­зі ж пе­ре­бу­ва­н­ня па­ри у цер­ков­но­му чи ци­віль­но­му шлю­бі обоє по­вин­ні по­да­ва­ти за­яв­ки окре­мо і вка­зу­ва­ти сі­мей­ний стан як «не­о­дру­же­ний» і «не­за­мі­жня». Якщо ж від мо­мен­ту по­да­чі за­яв­ки до ча­су ого­ло­ше­н­ня ви­гра­шу щось у сі­мей­но­му ста­ні змі­ни­ло­ся — при­мі­ром, за­яв­ник одру­жив­ся, роз­лу­чив­ся чи у ньо­го на­ро­ди­ла­ся ди­ти­на, то пе­ред спів­бе­сі­дою вже пі­сля ви­гра­шу він змо­же за­пов­ни­ти но­ву ан­ке­ту і вка­за­ти там ці змі­ни.

Основ­ні кро­ки лю­ди­ни, яка хо­че ви­гра­ти Green Card, по­вин­ні бу­ти на­сту­пни­ми:

— озна­йом­те­ся з усі­ма ін­стру­кці­я­ми ( DV 2020) на сай­ті travel.state.gov.;

— по­дай­те без­ко­штов­ну за­яв­ку в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді на сай­ті dvlottery.state.gov. При цьо­му май­те на ува­зі, що во­на по­вин­на бу­ти єди­ною, бо за по­да­чу кіль­кох вас дис­ква­лі­фі­ку­ють;

— отри­май­те но­мер під­твер­дже­н­ня і збе­рі­гай­те йо­го аж до по­ві­дом­ле­н­ня про не­ви­граш чи до ви­їзду в США, не по­ві­дом­ля­ю­чи йо­го ні­ко­му ін­шо­му;

— пі­сля 7 трав­ня 2019 ро­ку пе­ре­вір­те, чи ви­гра­ла ва­ша за­яв­ка, ввів­ши свій но­мер під­твер­дже­н­ня на сай­ті dvselectee.state.gov.;

— в ра­зі ви­гра­шу ви­ко­най­те всі ін­стру­кції, роз­мі­ще­ні на цьо­му сай­ті в роз­ді­лі Entrant Status Check.

Пе­ре­мож­ці, які до­три­ма­ли­ся всіх ін­стру­кцій, отри­ма­ють по­ві­дом­ле­н­ня про при­зна­че­н­ня ім­мі­гра­цій­ної спів­бе­сі­ди че­рез цей же сайт. Опла­та за звер­не­н­ня по ім­мі­гра­цій­ній ві­зі — 330 до­ла­рів — здій­сню­є­ться у По­соль­стві чи Кон­суль­стві США в Укра­ї­ні в день про­ве­де­н­ня спів­бе­сі­ди. І це — єди­ний (!) гро­шо­вий збір уря­ду США у рам­ках ди­вер­си­фі­ка­цій­ної ві­зо­вої про­гра­ми. Але в ра­зі ви­гра­шу і зго­ди за­яв­ни­ка про­дов­жу­ва­ти про­цес да­лі по­трі­бно бу­де опла­ти­ти 220 до­ла­рів за ме­до­гляд та 220 до­ла­рів емі­гра­цій­но­го збо­ру.

Па­ні Емі­лі Ті­кен­сон під­кре­сли­ла, що са­мо­стій­не за­пов­не­н­ня за­яв­ки на сай­ті є зов­сім не­скла­дним і за­кли­ка­ла ро­би­ти це ли­ше са­мо­стій­но, щоб не по­тра­пи­ти на га­чок рі­зних ша­хра­їв і про­сто ба­жа­ю­чих за­ро­би­ти на по­слу­гах, без яких мо­жна спо­кій­но обі­йти­ся. Адже остан­нім ча­сом ду­же по­ши­ре­на зло­чин­на пра­кти­ка, ко­ли афе­ри­сти ви­кра­да­ють осо­би­сті да­ні лю­дей і по­да­ють за­яв­ки за­мість них, а в ра­зі ви­гра­шу по­тім шан­та­жу­ють їх ви­ку­пом за ве­ли­кі су­ми. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стів, ві­це-кон­сул США та­кож по­ві­до­ми­ла, що жо­дних ві­ко­вих обме­жень для уча­сті у ло­те­реї Green Card не­має і її вже ба­га­то ра­зів ви­гра­ва­ли на­віть лі­тні лю­ди. Однак при цьо­му на­га­да­ла, що та­кий ви­граш дає ли­ше за­кон­не пра­во про­жи­ва­н­ня на те­ри­то­рії США, але при цьо­му про жи­тло, ро­бо­ту і все та­ке ін­ше пе­ре­мо­жець по­ви­нен бу­де по­дба­ти сам. До ре­чі, за ін­фор­ма­ці­єю па­ні Ті­кен­сон, що­ро­ку Green Card ви­грає при­бли­зно 5 ти­сяч укра­їн­ців, з яких близь­ко по­ло­ви­ни отри­му­ють ба­жа­ні ві­зи і пра­во на про­жи­ва­н­ня у США. Най­біль­ше за­ці­кав­ле­них — уже тра­ди­цій­но iз за­хі­дних обла­стей Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.