То­мос бу­де!

Учо­ра за­вер­ши­ло­ся за­сі­да­н­ня Си­но­ду Все­лен­сько­го патріархату

Ukrayina Moloda - - Суспільство - Ма­рія ОСТЕРСЬКА

9-11 жов­тня у Стам­бу­лі за­сі­дав Си­нод Все­лен­сько­го патріархату. Си­нод від­бу­вав­ся за за­чи­не­ни­ми две­ри­ма, а йо­го по­ря­док ден­ний не бу­ло опри­лю­дне­но. На­ра­зі ві­до­мо, що в се­ре­ду най­ви­щі іє­рар­хи сві­то­во­го пра­во­слав’я за­слу­ха­ли до­по­віді ек­зар­хів, якi їх цьо­го ве­ре­сня на­дав Укра­ї­ні па­трі­арх Вар­фо­ло­мій, про ре­зуль­та­ти їхньої по­їзд­ки до Ки­є­ва. А вчо­ра роз­гля­да­ли «укра­їн­ське пи­та­н­ня». Один з ек­зар­хів, ар­хi­єпис­коп Да­ни­їл Пам­фі­лій­ський із США, вран­ці у че­твер ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що То­мос Укра­ї­ні бу­де на­да­но.

Крiм цьо­го, на­две­чір у се­ре­ду в роз­мо­ві з ка­то­ли­цьким агент­ством но­вин KNA у Стам­бу­лі ми­тро­по­лит Ав­стрій­ський і ек­зарх Угор­щи­ни Ар­се­ній (Кар­да­ма­кіс) за­я­вив, що «на­да­н­ня Укра­їн­ській пра­во­слав­ній цер­кві ав­то­ке­фа­лії по­ки від­кла­де­но». Мов­ляв, че­рез за­го­стре­н­ня сто­сун­ків iз Мо­сквою, все­лен­ське пра­во­слав’я про­дов­жу­ва­ти­ме че­ка­ти «слу­шно­го ча­су». На­то­мість прес-се­кре­тар Укра­їн­ської пра­во­слав­ної церкви Ки­їв­сько­го патріархату Єв­стра­тій Зо­ря по­яснив, що Ар­се­ній дав ко­мен­тар ЗМІ 10 жов­тня, ще до по­ча­тку обго­во­ре­н­ня «укра­їн­сько­го пи­та­н­ня».

Па­трі­арх Фі­ла­рет в ін­терв’ю «5-му ка­на­лу» про­гно­зу­вав, що пі­сля рі­ше­н­ня що­до на­да­н­ня То­мо­су від­ра­зу бу­де скли­ка­но «об’єд­нав­чий Со­бор». Він скла­да­ти­ме­ться з ар­хі­є­ре­їв Ки­їв­сько­го патріархату (УПЦ КП) — це 41 ар­хі­єрей, 12 ар­хі­є­ре­їв Укра­їн­ської ав­то­ке­фаль­ної церкви (УАПЦ) і 10 ар­хі­є­ре­їв Московського патріархату. Адже То­мос має отри­ма­ти вже гла­ва май­бу­тньої по­мі­сної, єди­ної Церкви. «Якщо ж То­мос бу­де прийня­тий пі­зні­ше, то, зви­чай­но, бу­де скли­ка­ний пі­зні­ше, але в цьо­му ро­ці, ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що все це здій­сни­ться», — за­пев­нив укра­їн­ський па­трі­арх.

Тим ча­сом учо­ра Си­нод Все­лен­сько­го патріархату зняв ана­фе­му (від­лу­че­н­ня від церкви) із са­мо­го Фі­ла­ре­та, пред­сто­я­те­ля УПЦ КП.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.