Сє­рьо­жа, який теж лю­бить со­бо­ри

Ро­сій­ський сайт на­звав ім’я тре­тьо­го ро­сі­я­ни­на, ймо­вір­но, при­че­тно­го до отру­є­н­ня Скри­па­лів

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Спец­слу­жби Ве­ли­кої Бри­та­нії вста­но­ви­ли осо­бу тре­тьо­го пі­до­зрю­ва­но­го в отру­єн­ні Сер­гія і Юлії Скри­па­лів в ан­глій­сько­му мі­сті Солс­бе­рі, по­ві­до­ми­ла бри­тан­ська га­зе­та «Те­ле­граф» ще 27 ве­ре­сня. За да­ни­ми жур­на­лі­стів, він був аген­том ро­сій­ської вій­сько­вої роз­від­ки ГРУ і від­по­від­ав за пла­ну­ва­н­ня за­ма­ху. Зокре­ма, здій­сню­вав роз­від­ку в Солс­бе­рі під ви­гля­дом ту­ри­ста, який ці­ка­ви­ться ар­хі­те­кту­рою мі­сце­во­го со­бо­ру, ще до при­бу­т­тя двох без­по­се­ре­дніх ви­ко­нав­ців отру­є­н­ня. Га­зе­та «Те­ле­граф» то­ді по­ві­до­ми­ла, що бри­тан­ським пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам ві­до­ме прі­зви­ще ке­рів­ни­ка опе­ра­ції, але во­ни на­ра­зі три­ма­ють йо­го в та­єм­ни­ці.

Але та­єм­ни­ця про­три­ма­ла­ся не­дов­го. 10 жов­тня ро­сій­ський сайт «Фон­тан­ка» на­звав прі­зви­ще тре­тьо­го ро­сі­я­ни­на, який, за да­ни­ми ви­да­н­ня, ке­ру­вав опе­ра­ці­єю в Солс­бе­рі. Йде­ться про 45рі­чно­го Сер­гія Фе­до­то­ва, який ви­ле­тів із Ве­ли­кої Бри­та­нії 4 бе­ре­зня — в день отру­є­н­ня Скри­па­лів. «Фон­тан­ка» ствер­джує, що слід­чим Ско­тланд- Яр­ду ві­до­мо про тре­тьо­го уча­сни­ка за­ма­ху, але у ві­дом­стві ви­рі­ши­ли ого­ло­си­ти про ньо­го пі­зні­ше. Іме­на двох по­пе­ре­дніх пі­до­зрю­ва­них ра­ні­ше ого­ло­си­ла бри­тан­ська вла­да: Оле­ксандр Пе­тров і Ру­слан Бо­ши­ров. За да­ни­ми роз­слі­ду­ва­чів, на­справ­ді це спів­ро­бі­тни­ки ГРУ Ро­сії Оле­ксандр Мішкін та Ана­то­лій Че­пі­га.

10 жов­тня ЗМІ по­ві­до­ми­ли, що пі­до­зрю­ва­ні в отру­єн­ні Скри­па­ля Оле­ксандр Мішкін і Ана­то­лій Че­пі­га в 2014 ро­ці та­єм­но від­ві­ду­ва­ли Че­хію, де сте­жи­ли за ко­ли­шнім ро­сій­ським роз­ві­дни­ком. За да­ни­ми «Фон­тан­ки», Сер­гій Фе­до­тов здій­снив цю по­їзд­ку ра­зом із ни­ми. Че­ські спец­слу­жби від­мо­ви­ли­ся від ко­мен­та­рів.

Че­пі­га, Мішкін і Фе­до­тов є, ймо­вір­но, спів­ро­бі­тни­ка­ми Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Ген­шта­бу ЗС РФ (ко­ли­шнє ГРУ). За да­ни­ми «Фон­тан­ки», Сер­гій Фе­до­тов від­ві­ду­вав Че­хію в сі­чні-лю­то­му 2014 ро­ку ра­зом з «Оле­ксан­дром Пе­тро­вим» (Мі­шкі­ним). Оби­два ко­ри­сту­ва­ли­ся за­кор­дон­ни­ми па­спор­та­ми 64ї се­рії з близь­ки­ми но­ме­ра­ми. Вва­жа­ють, що та­кі па­спор­ти ви­да­ють са­ме ро­сій­ським роз­ві­дни­кам. У Че­хії ро­сі­я­ни сте­жи­ли за Сер­гі­єм Скри­па­лем, який у той час кон­та­кту­вав iз мі­сце­ви­ми спец­слу­жба­ми.

Окрім Пра­ги, Ки­є­ва, Мі­ла­на та Же­не­ви, Сер­гій Фе­до­тов що­най­мен­ше три­чі від­ві­ду­вав Лон­дон — у бе­ре­зні 2016-го, бе­ре­зні 2017-го і бе­ре­зні 2018-го. Остан­ньо­го ра­зу від при­був до Ве­ли­кої Бри­та­нії 2 бе­ре­зня, як Пе­тров i Бо­ши­ров, але ін­шим рей­сом. А від­ле­ті­ла трій­ця ра­зом 4 бе­ре­зня, без­по­се­ре­дньо в день за­ма­ху. Ско­тланд-Ярд во­ло­дів ці­єю ін­фор­ма­ці­єю від по­ча­тку, але з яки­хось при­чин ви­рі­шив її при­три­ма­ти.

За ін­фор­ма­ці­єю «Фон­тан­ки», Сер­гій Фе­до­ров іде­аль­но па­сує до ро­лі тре­тьо­го пі­до­зрю­ва­но­го. В Ро­сії не­має оформ­ле­ної на ньо­го не­ру­хо­мо­сті, транс­порт­них за­со­бів i те­ле­фон­них но­ме­рів, він від­су­тній у со­ці­аль­них ме­ре­жах i ба­зах да­них ви­ко­нав­чих про­ва­джень. Но­мер йо­го па­спор­та на одну-дві ци­фри ві­дрі­зня­є­ться від но­ме­рів до­ку­мен­тів, які ви­да­ні гро­ма­дя­нам Ро­сії, мі­сцем ре­є­стра­ції яких вка­зу­ва­ло­ся Хо­ро­шев­ське шо­се, 76 — штаб-квар­ти­ра Го­лов­но­го управ­лі­н­ня ген­шта­бу мі­н­обо­ро­ни РФ.

До­по­мо­гу «Фон­тан­ці» в подаль­шо­му роз­слі­ду­ван­ні го­то­ві на­да­ти спів­ро­бі­тни­ки ін­шо­го ро­сій­сько­го ви­да­н­ня The Insider, які зро­би­ли ба­га­то для роз­кри­т­тя осіб ви­ко­нав­ців отру­є­н­ня, про що за­я­вив шеф-ре­да­ктор The Insider Ро­ман До­бро­хо­тов у ефі­рі ра­діо­стан­ції «Ехо Мо­скви».

Пе­тров і Бо­ши­ров: «Се­рьо­го, тре­тім бу­деш?».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.