Вар­ша­ва ки­дає ви­клик Брюс­се­лю

Усу­пе­реч за­сте­ре­же­н­ням Єв­ро­со­ю­зу пре­зи­дент Поль­щі при­зна­чив 27 но­вих суд­дів Вер­хов­но­го су­ду

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

10 жов­тня пре­зи­дент Поль­щі Ан­джей Ду­да при­зна­чив 27 но­вих суд­дів Вер­хов­но­го су­ду, яких ре­ко­мен­ду­ва­ла Дер­жав­на ра­да су­до­чин­ства. Но­ві пред­став­ни­ки Вер­хов­но­го су­ду скла­ли при­ся­гу пе­ред гла­вою дер­жа­ви. Як по­ві­до­мив мі­ністр Па­вел Му­ха з Кан­це­ля­рії пре­зи­ден­та, це чер­го­вий етап ре­фор­ми си­сте­ми пра­во­су­д­дя в Поль­щі. «Це — по­вер­не­н­ня фун­да­мен­тів до­ві­ри до си­сте­ми пра­во­су­д­дя, від­нов­ле­н­ня фун­кцій, які по­ви­нен ви­ко­ну­ва­ти Вер­хов­ний суд, і це — ін­стру­мент, який має га­ран­ту­ва­ти над­зви­чай­ний кон­троль су­до­вих ви­ро­ків, що ма­ють за­кон­ну си­лу».

Сім суд­дів пра­цю­ва­ти­муть у Ци­віль­ній па­ла­ті, а один — у Кри­мі­наль­ній па­ла­ті. Пре­зи­дент­ський мі­ністр звер­нув ува­гу на зна­че­н­ня Па­ла­ти над­зви­чай­но­го кон­тро­лю та су­спіль­них справ, ку­ди на­прав­ле­но 19 із 20 суд­дів, ко­трих ре­ко­мен­ду­ва­ла Дер­жав­на ра­да су­до­чин­ства.

Го­ло­ва Кан­це­ля­рії пре­зи­ден­та не по­го­див­ся із за­ки­да­ми, ні­би прийня­т­тя при­ся­ги від но­вих суд­дів Вер­хов­но­го су­ду озна­чає по­ру­ше­н­ня га­ран­тій, які вста­но­вив Вер­хов­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд та сам Вер­хов­ний суд сто­сов­но за­ко­ну про Вер­хов­ний суд.

Усу­не­н­ня з по­сад ста­ро­го скла­ду Вер­хов­но­го су­ду Поль­щі та при­зна­че­н­ня но­во­го ста­ло при­чи­ною го­стро­го кон­флі­кту між Брюс­се­лем та Вар­ша­вою. Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія 3 жов­тня скла­ла че­рез це скар­гу на Поль­щу до Су­ду ЄС у Лю­ксем­бур­зі. На її по­гляд, по­ло­же­н­ня за­ко­ну, що від­прав­ля­ють ча­сти­ну суд­дів на пен­сію, за­гро­жу­ють не­за­ле­жно­сті су­до­вої си­сте­ми в Поль­щі.

Зі скар­гою Єв­ро­ко­мі­сія скла­ла та­кож кло­по­та­н­ня про при­швид­ше­ний роз­гляд спра­ви і про так зва­ні над­зви­чай­ні за­хо­ди. Во­на хо­че, аби Суд ЄС ве­лів тим­ча­со­во зу­пи­ни­ти ви­ко­на­н­ня по­ло­жень За­ко­ну про Вер­хов­ний суд до за­вер­ше­н­ня роз­гля­ду скар­ги та ого­ло­ше­н­ня оста­то­чно­го ви­ро­ку. Ві­це-пре­зи­дент Су­ду ЄС ви­рі­шить, чи під­три­ма­ти звер­не­н­ня Єв­ро­ко­мі­сії. Якщо ві­це-пре­зи­дент Су­ду ЄС під­три­має ар­гу­мен­ти Ко­мі­сії та по­го­ди­ться за­сто­су­ва­ти тим­ча­со­ві за­хо­ди, то змо­же при­гро­зи­ти фі­нан­со­ви­ми штра­фа­ми за не­ви­ко­на­н­ня по­ста­но­ви.

По­тім бу­де ор­га­ні­зо­ва­ний про­цес у спра­ві тим­ча­со­вих за­хо­дів, під час яко­го Поль­ща змо­же пред­ста­ви­ти свої ін­те­ре­си та під­да­ти сум­ні­ву до­ціль­ність кло­по­та­н­ня, а Єв­ро­ко­мі­сія — пред­ста­ви­ти вла­сні ар­гу­мен­ти. Да­лі бу­де рі­ше­н­ня у спра­ві тим­ча­со­вих за­хо­дів, оскар­жи­ти яке бу­де не­мо­жли­во. Ви­рок у цій спра­ві не пе­ред­ба­чає оста­то­чно­го рі­ше­н­ня що­до скар­ги Єв­ро­ко­мі­сії про по­ру­ше­н­ня єв­ро­со­ю­зно­го за­ко­но­дав­ства Поль­щею.

Поль­ська опо­зи­ція ка­же про «час роз­пла­ти» для вла­ди у Вар­ша­ві, а уряд, нав­па­ки, за­ки­дає Брюс­се­лю «втра­ту ре­аль­но­сті». Спо­ча­тку у Вар­ша­ві рі­ше­н­ня Єв­ро­ко­мі­сії звер­ну­ти­ся до Єв­ро­пей­сько­го су­ду те­пер iще й че­рез су­до­ву ре­фор­му (по­пе­ре­дньо був по­зов сто­сов­но ви­руб­ки лі­су в Бі­ло­везь­кій пу­щі) в Поль­щі не ви­кли­ка­ло над­то за­пе­клих су­пе­ре­чок: ба­га­то ко­мен­та­рів лу­на­ли з та­бо­ру поль­ської опо­зи­ції, але від­но­сно не­ба­га­то — з бо­ку прав­ля­чо­го на­ціо­нал-кон­се­рва­тив­но­го та­бо­ру.

Так, мар­шал Се­на­ту Поль­щі Ста­ні­слав Кар­чев­ський iз прав­ля­чої пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли­вість» (ПіС) на­го­ло­сив, що він не ясно­ви­дець і ще не знає, як по­ве­де се­бе уряд у цій си­ту­а­ції. Але Поль­ща, за йо­го сло­ва­ми, зав­жди по­ва­жа­ла всі су­до­ві рі­ше­н­ня і зраз­ко­во ви­ко­ну­ва­ла рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го су­ду.

Поль­ський прем’єр-мі­ністр Ма­те­уш Мо­ра­ве­цький, у свою чер­гу, за­я­вив, що су­до­ва ре­фор­ма «ду­же ва­жли­ва», то­му що во­на вті­лює во­лю ви­бор­ців. Хо­ча й да­ле­ко не всіх. При­му­со­ве від­прав­ле­н­ня на пен­сію суд­дів спри­чи­ни­ло в Поль­щі ма­со­ві про­те­сти, оскіль­ки бу­ло сприйня­те ча­сти­ною су­спіль­ства як спро­ба вла­ди по­збу­ти­ся прин­ци­по­вих не­під­ку­пних суд­дів, за­мі­нив­ши їх ло­яль­ни­ми до вла­ди.

На по­лі­ти­чно­му рів­ні — в Єв­ро­пей­ській Ра­ді — по­зи­цію Поль­щі не­що­дав­но за­слу­хо­ву­ва­ли вже вп’яте. Пі­сля цьо­го обго­во­ре­н­ня Ні­меч­чи­на та Фран­ція на­по­ле­гли­во за­сте­ре­гли Поль­щу від «не­від­во­ро­тних кро­ків». Однак, по­при за­сте­ре­же­н­ня по­че­ка­ти при­найм­ні ви­снов­ків Єв­ро­пей­сько­го су­ду, Поль­ща на­віть при­швид­ши­ла ре­ор­га­ні­за­цію Вер­хов­но­го су­ду. На дум­ку Єв­ро­ко­мі­сії, при­му­со­ва від­прав­ка на пен­сію вер­хов­них суд­дів кра­ї­ни по­ру­шує осно­во­по­ло­жні прин­ци­пи про по­жит­тє­вий ста­тус суд­ді і суд­дів­ську не­за­ле­жність. Але пре­зи­дент кра­ї­ни Ан­джей Ду­да ви­рі­шив пі­ти ва-банк і при­вів до при­ся­ги но­вий склад Вер­хов­но­го су­ду всу­пе­реч за­сте­ре­же­н­ням Єв­ро­со­ю­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.