НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Світ -

Від­став­ка «ястру­ба»

По­да­ла у від­став­ку по­стій­на пред­став­ни­ця США при ООН Нік­кі Хей­лі. У сві­ті її від­став­ку сприйня­ли як втрат у одно­го з не­ба­га­тьох по­мір­ко­ва­них го­ло­сів здо­ро­во­го глу­зду в адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па. Хей­лі не­змін­но за­хи­ща­ла ін­те­ре­си Укра­ї­ни, то­му для нас це — втра­та. З ін­шо­го бо­ку, її вва­жа­ли «ястру­бом». Цю во­льо­ву жін­ку та­кож за­пам’ята­ють як та­ку, що під­три­му­ва­ла трам­пів­ську по­лі­ти­ку ви­хо­ду з між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій: за її під­трим­ки США ви­йшли не ли­ше з Па­ризь­кої клі­ма­ти­чної уго­ди, а й та­кож з ядер­ної уго­ди з Іра­ном, iз культ ур­но­го фон­ду ЮНЕСКО і з Ра­ди ООН iз прав лю­ди­ни. Її за­пам’ята­ють за впро­ва­дже­н­ня но­во­го та не­без­пе­чно­го прин­ци­пу, згі­дно з яким США до­по­ма­га­ють тіль­ки тим дер­жа­вам, які во­ни вва­жа­ють дру­жні­ми, тоб­то дер­жа­вам, які пов­ні­стю під­три­му­ють трам­пів­ську по­лі­ти­ку. При­чин від­став­ки не вка­зу­ють, а ли­ше ви­су­ва­ють вер­сії: від пев­них роз­бі­жно­стей із До­наль­дом Трам­пом до ба­жа­н­ня Нік­кі Хей­лі роз­по­ча­ти са­мо­стій­ну по­лі­ти­чну кар’єру.

Ава­рія ро­сій­ської ра­ке­ти на «Бай­ко­ну­рі»

Під час за­пу­ску ро­сій­сько­го пі­ло­то­ва­но­го ко­смі­чно­го ко­ра­бля «Со­юз МС10» до Між­на­ро­дної ко­смі­чної стан­ції (МКС), здій­сне­но­го в че­твер, 11 жов­тня, з ко­смо­дро­му «Бай­ко­нур» у Ка­зах­ста­ні, від­бу­ло­ся ава­рій­не від­клю­че­н­ня дви­гу­нів дру­го­го ст упе­ня ра­ке­ти-но­сія «Со­юз-ФГ». Екі­паж ко­ра­бля у скла­ді ко­смо­нав­та «Ро­ско­смо­су» Оле­ксія Ов­чі­ні­на та аме­ри­кан­сько­го астро­нав­та з НАСА Ні­ка Хей­га не по­стра­ждав. Спу­ско­вий апа­рат ко­ра­бля при­зем­лив­ся в Ка­зах­ста­ні, по­ві­до­ми­ли в «Ро­ско­смо­сі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.