Рі­зни­ми шля­ха­ми

Дві на­ші най­кра­щі ко­ман­ди зі­гра­ють на гру­по­во­му ета­пі Куб­ка Єв­ро­пи

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХА­ТА

Но­вий се­зон у ві­тчи­зня­но­му ба­скет­бо­лі роз­по­чав­ся з одні­єю сер­йо­зною осо­бли­ві­стю. На старт чо­ло­ві­чої су­пер­лі­ги не ви­йшов най­ти­ту­ло­ва­ні­ший клуб кра­ї­ни — ки­їв­ський «Бу­ді­вель­ник». Як по­ясни­ли в ФБУ, сер­йо­зні фі­нан­со­ві бор­ги, ко­трі на­ко­пи­чи­ла «Буд­ка» пе­ред грав­ця­ми клу­бу, на­ра­зив­шись та­ким чи­ном на сан­кції з бо­ку ФІБА-Єв­ро­па, зму­си­ли ке­рів­ни­цтво ві­тчи­зня­но­го ба­скет­боль­но­го го­спо­дар­ства по­ста­ви­ти «на па­у­зу» йо­го ви­сту­пи в офіційних тур­ні­рах.

Що­прав­да, без сво­го пред­став­ни­ка в най­силь­ні­шій лі­зі кра­ї­ни сто­ли­ця не за­ли­ши­ла­ся — на старт ві­тчи­зня­ної су­пер­лі­ги-2018/2019 ви­йшов «Ки­їв-Ба­скет». Свій де­бют у ЧУ сто­ли­чний клуб, очо­лю­ва­ний на­став­ни­ком чо­ло­ві­чої збір­ної Укра­ї­ни Єв­ге­ном Мур­зі­ним, роз­по­чав iз по­раз­ки чин­но­му чем­піо­ну — «Чер­ка­ським мав­пам». Однак, як від­зна­чив на­став­ник но­во­го ки­їв­сько­го клу­бу, в йо­го ко­ман­ди ам­бі­тні пла­ни. «Ми бу­де­мо кон­ку­рен­тни­ми у Лі­зі, адже пе­ред на­ми сто­ять ме­даль­ні зав­да­н­ня», — на­го­ло­сив Мур­зін.

По­ки «Ки­їв-Ба­скет» ви­бу­до­вує стра­те­гію, ко­тра до­по­мо­же йо­му ді­ста­ти­ся до п’єде­ста­лу, чин­ні во­ло­да­рі на­ціо­наль­но­го «зо­ло­та» та «срі­бла» — «мав-

Ку­бок Єв­ро­пи. Ква­лі­фі­ка­ція. Дру­гий етап. «Аль­ба» (Угор­щи­на) — «Дні­про» (Укра­ї­на) — 90:67 (пер­ша гра — 78:94). «Ке­рав­нос» (Кіпр) — «Чер­ка­ські мав­пи» (Укра­ї­на) — 64:61 (пер­ша гра — 64:75).

пи» та «Дні­про» — по­жи­на­ють пер­ші пло­ди сво­їх не­що­дав­ніх звер­шень, до­ся­гну­тих на вну­трі­шній аре­ні.

Ро­зі­грав­ши між со­бою Су­пер­ку­бок кра­ї­ни, в яко­му пе­ре­мо­га ді­ста­ла­ся во­ло­да­рям на­ціо­наль­но­го Куб­ка з «Дні­пра», оби­два ко­ле­кти­ви ви­йшли на між­на­ро­дну аре­ну, де пі­сля про­хо­дже­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го від­бо­ру опи­ни­ли­ся се­ред уча­сни­ків гру­по­во­го ра­ун­ду Куб­ка Єв­ро­пи.

Що­прав­да, пу­тів­ки до основ­но­го ета­пу Єв­ро­куб­ку укра­їн­ським пов­пре­дам ді­ста­ли­ся по-рі­зно­му.

Якщо «Чер­ка­ські мав­пи» до гру­пи Е в ком­па­нію дан­сько­го «Бак­кен Бірз», ко­сов­ської «Прі­шті­ни» та ру­мун­ської «Стя­уи» про­би­ли­ся, ви­грав­ши дво­ма­тче­ве про­ти­сто­я­н­ня у кі­пр­сько­го ві­це-чем­піо­на — «Ке­рав­но­са», то «дні­пря­нам» пу­тів­ка до квар­те­ту G, де та­кож гра­ти­муть бол­гар­ський «Лев­ськи», гре­цький «Аріс» та фін­ська «Ка­та­нія», ді­ста­ла­ся, як «ща­сли­вим нев­да­хам». Здо­був­ши вдо­ма впев­не­ну пе­ре­мо­гу над угор­ською «Аль­бою» в пер­шо­му по­єдин­ку дру­го­го ра­ун­ду ква­лі­фі­ка­ції КЄ, в по­втор­но­му ма­тчі пі­до­пі­чні Де­ни­са Жу­рав­льо­ва не втри­ма­ли ком­фор­тну 16-очко­ву пе­ре­ва­гу, про­грав­ши су­пер­ни­ку з рі­зни­цею в 23 ба­ли. Утім під­сум­ко­ві «-7» по­ста­ви­ли «Дні­про» на дру­гий ря­док у про­то­ко­лі ко­манд-нев­дах, пер­ші три з яких, за ре­гла­мен­том тур­ні­ру, та­кож ква­лі­фі­ку­ва­ли­ся до гру­по­во­го ета­пу.

За­га­лом, матч-від­по­відь про­гра­ли й «Чер­ка­ські мав­пи», про­те 11-очко­во­го до­ма­шньо­го «ган­ди­ка­пу» пі­до­пі­чним Ма­кси­ма Мі­хель­со­на ви­ста­чи­ло, аби без зай­во­го кло­по­ту прой­ти до на­сту­пно­го ета­пу Куб­ка Єв­ро­пи.

«Ми зна­ли, що на нас очі­ку­ва­ти­ме скла­дна гра. Але ми ді­я­ли в пра­виль­но­му ру­слі й до­ся­гли по­трі­бно­го ре­зуль­та­ту», — ска­зав аме­ри­кан­ський ле­гіо­нер «мавп» Бран­дон Янг, який став най­ре­зуль­та­тив­ні­шим у скла­ді сво­єї ко­ман­ди (13 очок) на Кі­прі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.