Най­до­рож­ча і най­біль­ша

Укра­ї­на пла­нує за­ді­я­ти на Дон­ба­сі 25 ти­сяч «бла­ки­тних шо­ло­мів»

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Упро­довж до­би 28 жов­тня про­тив­ник на фрон­ті 19 ра­зів від­кри­вав во­гонь по по­зи­ці­ях на­ших військ, у то­му чи­слі три­чi з озбро­є­н­ня, за­бо­ро­не­но­го Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми. Во­рог здій­сню­вав об­стрі­ли по­зи­цій Об’єд­на­них сил у ра­йо­нах на­се­ле­них пунк тів Крим­ське, Ав­ді­їв­ка, Пі­ски, Мар’їн­ка, Слав­не, Та­рам­чук, Бе­ре­зо­ве, Пав­ло­піль, Гну то­ве, Ле­бе­дин­ське, Во­дя­не та Ши­ро­ки­не.

На Лу­ган­сько­му на­прям­ку в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пунк т у Крим­ське, на До­не­цько­му — бі­ля Лу­ган­сько­го, на Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку — в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пунк т у Гну то­ве про­тив­ник за­сто­со­ву­вав мі­но­ме­ти. У пер­шо­му ви­пад­ку це бу­ла зброя ка­лі­бру 120, а в ін­ших — 82 мм.

Упро­довж до­би не­ді­лі одно­го вій­сько­во­слу­жбов­ця Об’єд­на­них сил бу­ло по­ра­не­но.

Увесь во­гонь, крім одно­го ви­пад­ку, ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська скон­цен­тру­ва­ли на двох на­прям­ках. Най­ча­сті­ше во­рог від­кри­вав во­гонь на При­а­зов’ї, тро­хи мен­ше об­стрі­лів за­фі­ксо­ва­но на До­не­цько­му на­прям­ку. Для во­гне­во­го впли­ву оку­пан­ти, в основ­но­му, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли гр­ана­то­ме­ти та ве­ли­ко­ка­лі­бер­ні ку­ле­ме­ти. Пі­дроз­ді­ли Об’єд­на­них сил ді­я­ли аде­ква­тно сит уа­ції. За да­ни­ми роз­від­ки, 28 жов­тня трьох оку­пан­тів бу­ло зни­ще­но, шiстьох — по­ра­не­но. Ста­ном на сьо­му го­ди­ну ран­ку по­не­діл­ка оку­пан­ти во­гонь по на­ших по­зи­ці­ях не від­кри­ва­ли.

Тим ча­сом укра­їн­ське Мі­ні­стер­ство з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій пред­ста­ви­ло своє ба­че­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії на Дон­ба­сі. Сві­то­вий дос ві д т а к их опе­ра­цій т а м а на­лі з у ва­ли к і лька ро­кі в. І хо­ча схе­ма все ще в про­це­сі роз­роб­ки, ана­лі­ти­ки під­ра­хо­ву­ють, що за­лу­че­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на Дон­бас мо­же ста­ти одні­єю з най­до­рож­чих і мо­же варт ува­ти що­най­мен­ше від мі­льяр­да до­ла­рів на рік. Во­дно­час, згі­дно з опит ува­н­ням Цен­тру Ра­зум­ко­ва, біль­шість укра­їн­ців підтримує вве­де­н­ня ми­ро­твор- чої мі с і ї на Дон­ба­сі.

Укра­їн­ська схе­ма роз­мі­ще­н­ня ми­ро­твор­ців вклю­чає три на­прям­ки — вій­сько­вий, по­лі­цей­ський і ци­віль­ний. На чо­лі — Мі­жна­ро­дна пе­ре­хі­дна адмі ні с т ра­ці я, як пі д час ми­ро­твор­чої мі с і ї в Хор­ва­тії , в 90-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­літ тя.

«Во­ни на се­бе бе­ру ть фун­кції дер­жа­ви — не с ило­ві, не мі ні с т е рства вну т рі шніх с прав, не мі ні с - тер­ства обо­ро­ни. А са­ме дер­жа­ви. Для біль­шої ві­зу­а­лі­за­ції, на­при­клад, Де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’я ра­йо­ну. Йо­го мо­же очо­лю­ва­ти пред­став­ник ООН. А всі ре­шта пра­ців­ни­ки мо­жу ть бу ти мі­сце­ві», — по­яснив заст упник мі­ні­стра з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій Укра­ї­ни Ге­ор­гій Ту­ка.

За­раз «бла­ки­тних шо­ло­мів» у сві­ті тро­хи біль­ше ста ти­сяч, во­ни за­ді­я­ні в чо­тир­над­ця­ти ми­ро­твор­чих опе­ра­ці­ях. На Дон­ба­сі хо­чу ть ба­чи­ти не мен­ше 25 ти­сяч ми­ро­твор­ців-вій­сько­вих із ней­траль­них кра­їн плюс від п’яти до де­ся­ти ти­сяч по­лі­цей­ських і ци­віль­ний пер­со­нал.

У Мі­ні­стер­стві з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій Укра­ї­ни до­да­ють: схе­му все ще до­пра­цьо­ву­ють, й оста­то­чне рі­ше­н­ня про її май­бу тнє має прийня­ти укра­їн­ська Ра­да на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни, а та­кож Пре­зид е н т . Е к с п е р т и в б а ч а ют ь у н і й п р и н а й мні од и н с е р й о з н и й н ед олік — п о т р і б но при­ді­ли­ти уваг у пе­ре­хі­дній юсти­ції, яка дiя­ти­ме під час ро­бо­ти пе­ре­хі­дної а дмі­ніст ра­ці ї .

«Та­ких мі­сій ні­ко­ли не бу­ло в ООН. Важ­ко уяви­ти, як це а дмі­ніст ру­ва­ти­му т ь і які к раї ни буд у т ь г от ові на­да­ти т а к у к і лькі с т ь пер­со­на­лу. На с ьо­го­дні най­біль­ший пер­со­нал, 8 ти­сяч, про­по­нує Ки­тай. Най­біль­ші за­раз є в Ін­дії та Па­ки­ста­ні. А єв­ро­пей­ські кра­ї­ни ма­кси­мум (якщо я не по­ми­ля­ю­ся — Фран­ція і Ні­меч­чи­на) по 800 ми­ро­твор­ців», — роз­по­від­ає член­ки­ня прав­лі­н­ня ана­лі­ти­чно­го цен­тру в сфе­рі зов­ні­шньої по­лі­ти­ки і між­на­ро­дної без­пе­ки «Ра­да зов­ні­шньої по­лі­ти­ки «Укра­їн­ська при­зма» Ган­на Ше­лест.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.