Ви­пла­ти з «аван­сом»

У вій­сько­вій ча­сти­ні ма­йор ви­ма­гав «по­зо­ло­ти­ти ру­ку»

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

У вій­сько­вій ча­сти­ні на Чер­ка­щи­ні Слу­жба без­пе­ки Укра­ї­ни ви­кри­ла на си­сте­ма­ти­чних ха­ба­рах на­чаль­ни­ка фі­нан­со­во­еко­но­мі­чної слу­жби одні­єї з вій­сько­вих ча­стин.

Про це «Укра­ї­ні мо­ло­дій» по­ві­до­ми­ли в Чер­ка­сько­му обла­сно­му управ­лін­ні СБУ.

Опе­ра­тив­ни­ки спец­слу­жби вста­но­ви­ли, що ма­йор на­ла­го­див схе­му отри­ма­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди від сво­їх ко­лег — вій­сько­во­слу­жбов­ців, які звіль­ня­ю­ться зі слу­жби. За «ви­на­го­ро­ду» у п’ять ти­сяч гри­вень він за­без­пе­чу­вав оформ­ле­н­ня фі­нан­со­вих до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для про­ве­де­н­ня пе­ред­ба­че­них за­ко­ном ви­плат. Ко­ли йо­му «зо­ло­ти­ли ру­ку», він ста­вав до­брим і не ство­рю­вав пе­ре­шкод при отри­ман­ні від­по­від­них до­від­ок.

Утім, пра­во­охо­рон­ці пе­ре­р­ва­ли шур­хіт ко­пюр у ру­ках ха­бар­ни­ка — і за­три­ма­ли йо­го у цен­трі Чер­кас, під час отри­ма­н­ня чер­го­вої су­ми від одно­го з вій­сько­во­слу­жбов­ців.

На­ра­зі ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня про ого­ло­ше­н­ня ма­йо­ру пі­до­зри у ско­єн­ні зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ч. 3 ст. 368 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, та обра­н­ня йо­му мі­ри за­по­бі­жно­го за­хо­ду. Три­ва­ють слід­чі дії для вста­нов­ле­н­ня всіх об­ста­вин ці­єї спра­ви і з’ясо­ву­ють осіб, які мо­жуть бу­ти при­че­тні до ви­ма­га­н­ня гро­шей у вій­сько­вій ча­сти­ні.

Опе­ра­ція з ви­кри­т­тя ха­бар­ни­ка про­во­ди­лась спіль­но з вій­сько­вою про­ку­ра­ту­рою Чер­ка­сько­го гар­ні­зо­ну, на­го­ло­шу­ють у СБУ в Чер­ка­ській обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.