«Кі­но­ко­ло» і кри­ти­ки

Акто­ри Ір­ма Ві­тов­ська і В’яче­слав Дов­жен­ко — най­кра­щі

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ва­лен­ти­на ГРИГОРЕНКО

Кі­но­фе­сти­валь «Ки­їв­ський ти­ждень кри­ти­ки» роз­по­чав­ся на­го­ро­дже­н­ням «Кі­но­ко­лом».

Пре­мію за най­кра­щий фільм кі­но­кри­ти­ки при­су­ди­ли дра­мі «Дон­бас», Сер­гій Ло­зни­ця та­кож від­зна­че­ний як най­кра­щий ре­жи­сер ро­ку. На­го­ро­ди за най­кра­щі актор­ські ро­бо­ти отри­ма­ли Ір­ма Ві­тов­ська за роль у філь­мі «Бра­ма» Во­ло­ди­ми­ра Ти­хо­го та В’яче­слав Дов­жен­ко, ви­ко­на­вець го­лов­ної ро­лі у «Кі­бор­гах» Ахте­ма Се­ї­та­бла­є­ва.

Най­кра­щим до­ку­мен­таль­ним філь­мом ста­ла «Дель­та» Оле­ксан­дра Те­чин­сько­го. Стрі­чка Дми­тра Су­хо­ли­тко­го-Соб­чу­ка «Штан­гіст» удо­сто­є­на пре­мії за най­кра­щий ко­ро­тко­ме­тра­жний ігро­вий фільм. Пре­мія «Від­кри­т­тя ро­ку», яка від­зна­чає ав­то­ра най­кра­що­го пов­но­ме­тра­жно­го де­бю­ту, при­су­дже­на Ма­ри­сі Ні­кі­тюк за стрі­чку «Ко­ли па­да­ють де­ре­ва».

Пре­мія кі­но­кри­ти­ків Укра­ї­ни «Кі­но­ко­ло» за­сно­ва­на у 2018 ро­ці. Во­на ви­зна­чає до­ся­гне­н­ня укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фа та ді­я­чів кі­но­ін­ду­стрії за остан­ній рік від іме­ні спіль­но­ти кі­но­кри­ти­ків Украї- ни. Ор­га­ні­за­то­ра­ми кі­но­пре­мії ви­сту­па­ють Спіл­ка кі­но­кри­ти­ків Укра­ї­ни, асо­ці­а­ція «Спри­я­н­ня роз­ви­тку кі­не­ма­то­гра­фа в Укра­ї­ні — ди­вись укра­їн­ське!» та ком­па­нія «Ар­тха­ус Тра­фік» за під­трим­ки Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но та Укра­їн­сько­го куль­тур­но­го фон­ду.

Між­на­ро­дний кі­но­фе­сти­валь «Ки­їв­ський ти­ждень кри­ти­ки» ство­ри­ли з ме­тою озна­йом­ле­н­ня укра­їн­ських гля­да­чів із най­кра­щи­ми но- ви­ми філь­ма­ми, обра­ни­ми про­фе­сій­ни­ми укра­їн­ськи­ми кі­но­кри­ти­ка­ми. До про­гра­ми фе­сти­ва­лю уві­йшли філь­ми з про­грам го­лов­них сві­то­вих кі­но­фе­сти­ва­лів цьо­го ро­ку, а та­кож стрі­чки, що ма­ли зна­чний вплив на істо­рію кі­не­ма­то­гра­фа або при­свя­че­ні ви­зна­чним ді­я­чам кі­но­ми­сте­цтва. Із 26 жов­тня по 1 ли­сто­па­да у сто­ли­чно­му кі­но­те­а­трі «Жов­тень» «Ки­їв­ський ти­ждень кри­ти­ки» про­хо­дить удру­ге.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.