А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Економіка -

По­жи­ви­ти­ся кра­де­ним...

Жур­на­лі­сти про­гра­ми «Схе­ми» ви­яви­ли, що вкра­де­ний укра­їн­ський газ в оку­по­ва­но­му Кри­му роз­ро­бля­ти­ме бі­знес-пар­тнер ро­ди­ни Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка. Роз­слі­ду­ва­н­ня ви­яви­ло, що під­во­дну ді­лян­ку «Гли­бо­ка» на­фто­га­зо­во­го ро­до­ви­ща у Чор­но­му мо­рі від­да­ли при­ва­тній ком­па­нії «Но­виє про­е­кти», ди­ре­кто­ром якої є Ан­тон Дор­но­ступ.

Лі­цен­зію на роз­роб­ку ді­лян­ки ком­па­нії «Но­виє про­е­кти» ще в 2016 ро­ці сво­їм осо­би­стим роз­по­ря­дже­н­ням ви­дав го­ло­ва уря­ду Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції Дми­тро Медведєв. Йшло­ся про роз­роб­ку та ви­до­бу­ток ву­гле­во­днів з ане­ксо­ва­но­го чор­но­мор­сько­го ро­до­ви­ща.

Ан­тон Сер­гі­йо­вич Дор­но­ступ — єди­ний за­снов­ник ін­шої ро­сій­ської фір­ми — «Глав­нє­фтє­сер­віс», яка на 100% во­ло­діє «Но­ви­ми про­е­кта­ми», де сам Дор­но­ступ пра­цює на по­са­ді ди­ре­кто­ра. Оби­дві ком­па­нії, від­по­від­но до ро­сій­ських ре­є­стрів юро­сіб, про­пи­са­ні за адре­сою ма­со­вої ре­є­стра­ції у Мо­скві. За ці­єю ж адре­сою за­ре­є­стро­ва­ні фір­ми, пов’яза­ні з ко­ли­шнім ро­сій­ським чи­нов­ни­ком Ва­ле­рі­єм Па­ком та ро­ди­ною Ме­двед­чу­ка-Мар­чен­ко.

Ва­ле­рій Пак, за твер­дже­н­ням жур­на­лі­стів «Схем», пра­цю­вав на по­са­ді за­сту­пни­ка мі­ні­стра при­ро­дних ре­сур­сів та очо­лю­вав Фе­де­раль­не агент­ство з ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми, а пі­сля звіль­не­н­ня з дер­жав­ної слу­жби у 2015 ро­ці пра­цює ди­ре­кто­ром у «НЗНП Трейд». Цю фір­му кон­тро­лює ку­ма Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на Окса­на Мар­чен­ко, дру­жи­на Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка. Пі­сля ви­хо­ду роз­слі­ду­ва­н­ня жур­на­лі­стів це під­твер­див і сам Ві­ктор Ме­двед­чук.

Ан­тон Дор­но­ступ є спів­за­снов­ни­ком іще де­кіль­кох ро­сій­ських ком­па­ній, які, згі­дно з ро­сій­ськи­ми бі­знес-ре­є­стра­ми, та­кож пов’яза­ні з ро­ди­ною Ме­двед­чу­ка-Мар­чен­ко. От­же, Дор­но­ступ пов’яза­ний не ли­ше з ро­ди­ною Ва­ле­рія Па­ка, який пра­цює на ро­ди­ну Ме­двед­чу­ків-Мар­чен­ко, а й без­по­се­ре­дньо з фір­мою, якою во­ло­діє укра­їн­ська те­ле­ве­ду­ча Окса­на Мар­чен­ко, ке­рує її чо­ло­вік — про­ро­сій­ський по­лі­тик з Укра­ї­ни Ві­ктор Ме­двед­чук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.