Дві тре­ти­ни ку­ку­ру­дзи зі­бра­но

Цьо­го ро­ку ди­на­мі­ка екс­пор­ту зер­но­вих з Укра­ї­ни спо­віль­ни­ла­ся

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

Укра­їн­ські агра­рії на­мо­ло­ти­ли 55,8 міль­йо­на тонн зер­на з пло­щі 13,2 міль­йо­на ге­кта­рів. Та­ким чи­ном, на від­мі­тці 89 від­со­тків площ, які під­ля­га­ють зби­ран­ню, се­ре­дня вро­жай­ність зі­бра­но­го збіж­жя за­фі­ксо­ва­на на рів­ні 42,4 цен­тне­ра з ге­кта­ра.

За ін­фор­ма­ці­єю Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, в роз­рі­зі куль­тур на кі­нець ми­ну­ло­го ти­жня зі­бра­ли: ран­ніх зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих — 34,3 міль­йо­на тонн при се­ре­дній вро­жай­но­сті 34,8 цен­тне­ра з ге­кта­ра, гре­чки — 133 ти­ся­чі тонн при вро­жай­но­сті 12,6 цен­тне­ра, про­са — 75 ти­сяч тонн при вро­жай­но­сті 15,5 цен­тне­ра. 20,7 міль­йо­на тонн ку­ку­ру­дзи при се­ре­дній вро­жай­но­сті 69 цен­тне­рів із ге­кта­ра зі­бра­но з 66 від­со­тків площ. Фі­ні­шує та­кож зби­ра­н­ня те­хні­чних куль­тур. Уже на­мо­ло­че­но 13 міль­йо­нів тонн со­ня­шни­ку при се­ре­дній вро­жай­но­сті 22,4 цен­тне­ра з ге­кта­ра, 4 міль­йо­ни тонн сої при се­ре­дній вро­жай­но­сті 25,5 цен­тне­ра та 2,7 млн. тонн рі­па­ку при се­ре­дній вро­жай­но­сті 26,1 цен­тне­ра. Цукро­вих бу­ря­ків ви­ко­па­ли 9,5 міль­йо­на тонн. Се­ре­дню вро­жай­ність 483 цен­тне­ри з ге­кта­ра во­ни по­ка­за­ли на пло­щі 197 ти­сяч ге­кта­рів, що скла­ло тро­хи біль­ше як дві тре­ти­ни від ті­єї, що під­ля­гає зби­ран­ню.

Упро­довж осін­ньої по­сів­ної кам­па­ніі агра­рії вже всти­гли й за­сі­я­ти 6,9 міль­йо­на ге­кта­рів ози­ми­ми зер­но­ви­ми при про­гно­зі 7,2 міль­йо­на ге­кта­рів. Ози­мим рі­па­ком при очі­ку­ва­ній пло­щі 888 ти­сяч за­сі­я­но міль­йон ге­кта­рів.

Тим ча­сом із по­ча­тку по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла по­над 12,5 міль­йо­на тонн зер- но­вих куль­тур. Зокре­ма, на зов­ні­шні рин­ки про­да­но 7,4 міль­йо­на тонн пше­ни­ці (у то­му чи­слі про­до­воль­чої — по­над 4,3 міль­йо­на, а фу­ра­жної — по­над 3 міль­йо­ни), а та­кож по­над два з по­ло­ви­ною міль­йо­ни тонн ячме­ню і стіль­ки ж — ку­ку­ру­дзи. Та­кі да­ні опри­лю­днив Де­пар­та­мент фі­то­са­ні­тар­ної без­пе­ки, кон­тро­лю у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва Держ­прод­спо­жив­слу­жби. Що­прав­да, за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку зер­но­вих ми екс­пор­ту­ва­ли на міль­йон тонн біль­ше: май­же 13,5 міль­йо­на. Пше­ни­ці про­да­но бу­ло по­над 7,9 міль­йо­на тонн (у то­му чи­слі про­до­воль­чої — 4,5, а фу­ра­жної — по­над 3,4 міль­йо­на тонн), а ячме­ню — по­над 3,4 міль­йо­на тонн. Утім, так са­мо, як і ми­ну­ло­річ, у рам­ках по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ми екс­пор­ту­ва­ли май­же два міль­йо­ни тонн олій­них куль­тур.

Фото з сай­та 20minut.ua.

До­ки лю­ди ви­рі­шу­ва­ли, ку­ди по­ді­ти «не­сан­кціо­но­ва­них» овець, тва­ри­ни кіль­ка­над­цять діб пе­ре­бу­ва­ли в ізо­ля­ції без їжі і во­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.