Ви­бух над мо­рем

В Ін­до­не­зії роз­бив­ся па­са­жир­ський лі­так зі 189 лю­дьми на бор­ту

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Па­са­жир­ський лі­так Air Boeing 737, що на­ле­жить ін­до­не­зій­ській авіа­ком­па­нії Lion Air та ви­ко­ну­вав рейс зі сто­ли­ці Ін­до­не­зії Джа­кар­ти до мі­ста Пан­кал­пі­нанг, 29 жов­тня зник iз ра­да­рів і впав у Яван­ське мо­ре, по­ві­до­ми­ла мі­сце­ва вла­да. На бор­ту пе­ре­бу­ва­ли 189 осіб, вклю­ча­ю­чи сі­мох чле­нів екі­па­жу. Се­ред па­са­жи­рів лі­та­ка — троє ді­тей, з яких двоє — не­мов­ля­та, пе­ре­дає аген­ція «Рейтер». Та­кож ві­до­мо, що на бор­ту лі­та­ка пе­ре­бу­ва­ли 20 спів­ро­бі­тни­ків мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Ін­до­не­зії, а та­кож пра­ців­ни­ки слу­жби з дер­ж­акти­вів та ау­кціо­нів і офі­су слу­жби держ­ка­зна­чей­ства. Мі­сто Пан­кал­пі­нанг є про­ми­сло­вим цен­тром iз ви­до­бу­ва­н­ня оло­ва.

Пред­став­ник аген­ції з бо­роть­би зі сти­хій­ни­ми ли­ха­ми Ін­до­не­зії опу­блі­ку­вав ві­део з мі­сця ава­рії, на яко­му ви­дно ве­ли­ку пля­му паль­но­го на по­верх­ні во­ди та улам­ки лі­та­ка. Пред­став­ник по­шу­ко­во-ря­ту­валь­ної слу­жби кра­ї­ни Юсуф Ла­тіф за­явив, що за­раз від­бу­ва­ю­ться по­шу­ки улам­ків лі­та­ка. «Лі­так упав у во­ду на гли­би­ну від 30 до 40 ме­трів», — ци­тує йо­го аген­ція «Франс Пресс».

Зв’язок iз по­ві­тря­ним су­дном був втра­че­ний че­рез 13 хви­лин пі­сля зльо­ту, ко­ли ма­ши­на пе­ре­бу­ва­ла на ви­со­ті пів­то­ра кі­ло­ме­тра. «Лі­так по­про­сив по­вер­ну­ти­ся до ба­зи, перш ніж зни­кну­ти з ра­да­ра», — по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор аген­ції з ци­віль­ної авіа­ції при мі­ні­стер­стві транс­пор­ту Ін­до­не­зії Сін­ду Ра­хаю.

За да­ни­ми сай­ту Flightradar 24, який від­сте­жу­вав шлях лі­та­ка, він спо­ча­тку кур­су­вав на пів­день, а по­тім по­вер­нув на пів­ніч, пі­сля чо­го йо­го по­літ обі­рвав­ся над Яван­ським мо­рем, не­да­ле­ко вiд узбе­реж­жя. За да­ни­ми ре­сур­су, Boeing 737, що за­знав ка­та­стро­фи, був но­вим та ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся Lion Air ли­ше впро­довж двох мі­ся­ців.

За сло­ва­ми гла­ви авіа­ком­па­нії Lion Air Едвар­да Сі­рай­та, пі­сля по­пе­ре­дньо­го по­льо­ту Air Boeing 737 йо­го екі­паж по­ві­до­мив про те­хні­чну про­бле­му на бор­ту, але во­на бу­ла усу­ну­та, пі­сля чо­го лі­так допу­стив до по­льо­тів сер­ти­фі­ко­ва­ний ін­же­нер.

Бю­дже­тний авіа­пе­ре­ві­зник Lion Air є най­біль­шою авіа­ком­па­ні­єю Ін­до­не­зії з пар­ком у 115 лі­та­ків, що ви­ко­нує по­над 600 рей­сів що­дня, вклю­ча­ю­чи між­на­ро­дні. Але при цьо­му в між­на­ро­дних рей­тин­гах без­пе­ки авіа­ком­па­ній за­ймає одне з остан­ніх місць. Її лі­та­кам бу­ло за­бо­ро­не­но вхо­ди­ти у по­ві­тря­ний про­стір ЄС. Ін­до­не­зія має по­над 17 ти- сяч остро­вів і актив­но ви­ко­ри­сто­вує по­ві­тря­ний транспорт для вну­трі­шніх пе­ре­ве­зень. Упро­довж остан­ніх ро­ків у кра­ї­ні ста­ло­ся кіль­ка ве­ли­ких авіа­ка­та­строф.

Пред­став­ник аген­ції з по­до­ла­н­ня над­зви­чай­них си­ту­а­цій Ін­до­не­зії по­ві­до­мив учо­ра, що ря­ту­валь­ни­ки зна­йшли на по­верх­ні мо­ря в ра­йо­ні ка­та­стро­фи окре­мі улам­ки лі­та­ка, зокре­ма, й па­са­жир­ські крі­сла та бак паль­но­го, що ви­бу­хнув. Пред­став­ни­ки ін­до­не­зій­ської вла­ди за­яви­ли, що лю­ди, які пе­ре­бу­ва­ли на бор­ту, не ма­ли шан­сів ви­жи­ти. Пре­зи­дент Ін­до­не­зії Джо­ко Ві­до­до ви­сло­вив спів­чу­т­тя ро­ди­нам за­ги­блих у ка­та­стро­фі.

Лі­так устиг під­ня­ти­ся на ви­со­ту ли­ше пів­то­ра кі­ло­ме­тра.

Жа­їр Бол­со­на­ру пра­гне по­вер­ну­ти Бра­зи­лію «на 40-50 ро­ків на­зад», а не ве­сти впе­ред.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.