Ко­жній Аме­ри­ці по сво­є­му Трам­пу

Пре­зи­дент­ські вибори у Бра­зи­лії ви­грав уль­тра­пра­вий по­лі­тик Жа­ір Бол­со­на­ру

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Уль­тра­пра­вий кан­ди­дат та ко­ли­шній вій­сько­вий у зван­ні ка­пі­та­на Жа­їр Бол­со­на­ру пе­ре­міг у дру­го­му ту­рі пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Бра­зи­лії, які від­бу­ли­ся у не­ді­лю, 28 жов­тня, по­ві­до­мив Вер­хов­ний ви­бор­чий суд кра­ї­ни. Згі­дно з офі­цій­ни­ми да­ни­ми, за Бол­со­на­ру від­да­ли свої го­ло­си по­над 55 від­со­ткiв ви­бор­ців. На­то­мість йо­го су­пер­ник у дру­го­му ту­рі, кан­ди­дат від лі­вої Ро­бі­тни­чої пар­тії Фер­нан­до Хад­дад отри­мав під­трим­ку тро­хи біль­ше 44 від­со­ткiв бра­зиль­ців, які взя­ли участь у го­ло­су­ван­ні, ін­фор­мує аген­ція «Франс Пресс».

Пе­ре­мо­жець, який ре­пре­зен­тує Со­ці­ал-лі­бе­раль­ну пар­тію, по­обі­цяв ке­ру­ва­ти кра­ї­ною твер­дою ру­кою, «ке­ру­ю­чись Бі­блі­єю та Конс- ти­ту­ці­єю», та за­хи­ща­ти «Кон­сти­ту­цію, де­мо­кра­тію та сво­бо­ду». «Ми не мо­же­мо про­дов­жу­ва­ти флір­ту­ва­ти з со­ці­а­лі­змом, ко­му­ні­змом, по­пу­лі­змом і екс­тре­мі­змом лі­вих», — за­зна­чив Бол­со­на­ру. Йо­го інав­гу­ра­ція має від­бу­ти­ся 1 сі­чня 2019 ро­ку. Ман­дат — на чо­ти­ри ро­ки.

63-рі­чний ко­ли­шній де­сан­тник Жа­їр Бол­со­на­ру, яко­го на­зи­ва­ють то «бра­зиль­ським До­наль­дом Трам­пом», то «тро­пі­чним Трам­пом», ві­до­мий сво­ї­ми край­ньо пра­ви­ми по­гля­да­ми, го­мо­фоб­ською та ра­сист­ською ри­то­ри­кою, а та­кож сим­па­ті­єю до ча­сів вій­сько­вої ди­кта­ту­ри у кра­ї­ні (1964-1985 ро­ків), яку зав­жди пал­ко за­хи­щає. Він ко­ри­сту­є­ться під­трим­кою бра­зиль­ців, які не­за­до­во­ле­ні ко­ру­пцій­ни­ми скан­да­ла­ми та по­си­ле­н­ням рів­ня на­сильс- тва у кра­ї­ні й хо­чуть «мі­цної ру­ки».

Бол­со­на­ру ви­сту­пає за різ­ке обме­же­н­ня мі­гра­ції, за віль­не во­ло­ді­н­ня збро­єю, за ско­ро­че­н­ня по­да­тків і со­ці­аль­них про­грам із ме­тою сти­му­лю­ва­ти зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки. Він та­кож ві­до­мий за­ява­ми на за­хист так зва­них «тра­ди­цій­них цін­но­стей», в яких йо­го опо­нен­ти ба­чать еле­мен­ти жін­ко­не­на­ви­сни­цтва і го­мо­фо­бії. Він обі­цяє по­вер­ну­ти смер­тну ка­ру, по­до­ла­ти ко­ру­пцію та зло­чин­ність, по­лі­пши­ти ві­дно­си­ни зі США. Пре­зи­дент США До­нальд Трамп уже при­ві­тав Жа­ї­ра Бол­со­на­ру з пе­ре­мо­гою на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах.

У Гру­зії бу­де дру­гий тур ви­бо­рів пре­зи­ден­та

Жод е н i з к а н д и д а т і в н а н е - діль­них пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у Гр у з і ї н е н а б р а в 5 0 % г о л о с і в д л я п е р е м о г и в п е р шо м у т у р і , п о в і д о - ми­ла Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія кра­ї­ни. Лі­ди­рує не­за­ле­жний канд и д а т , к о л и шн я гл а в а МЗС к р а ї н и

Якщо ві­ри­ти за­явам нового пре­зи­ден­та, він пра­гне по­вер­ну­ти Бра­зи­лію «на 4050 ро­ків на­зад», тоб­то у тем­ні ча­си ди­кта­ту­ри 1964-85 ро­ків, вклю­чно з по­ши­ре­ни­ми то­ді жа­ха­ми тор­тур. Спо­сте­рі­га­чі по­бо­ю­ю­ться зро­ста­н­ня рів­ня на­силь­ства та по­гір­ше­н­ня со­ці­аль­ної си­ту­а­ції у цій най­біль­шій кра­ї­ні Пів­ден­ної Аме­ри­ки.

Вибори у Бра­зи­лії від­бу­ва­лись на тлі най­гір­шої ре­це­сії в істо­рії кра­ї­ни, яка при­зве­ла до ско­ро­че­н­ня еко­но­мі­ки на сім від­со­тків у 2015-2016 ро­ках, а та­кож ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу дов­ко­ла на­фто­во­го гі­ган­та Petrobras і ко­ли­шніх бра­зиль­ських уря­дов­ців. С а л о м е З у р а б і шв і л і , я к у п і д т р и - м у є п р а в л я ч а п а р т і я « Гр у з и н с ь - ка мрія». За неї про­го­ло­су­ва­ли 38,6% уча­сни­ків го­ло­су­ва­н­ня. Її го­лов­ний су­пер­ник, опо­зи­цій­ний к а н д и д а т Гр і г о л В а ша д з е п о с т у - п а є т ь с я ї й л и ше о д н и м в і д с о т к о м на­бра­них го­ло­сів. Дру­гий тур ви­бо­рів мо­же від­бу­ти­ся че­рез два ти­жні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.