Гір­ни­ки си­ті бре­хнею чи­нов­ни­ків

До ли­си­чан­ських ша­хта­рiв, які страй­ку­ють під зем­лею 12 діб, спу­стив­ся де­пу­тат Сер­гій Ша­хов

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Інф. «УМ»

Ша­хта­рі чо­ти­рьох шахт і стру­ктур­них під­роз­ді­лів ВАТ «Ли­си­чан­ськву­гі­л­ля» про­дов­жу­ють під­зем­ний протест два­над­ця­ту до­бу. Про це у «Фейс­бу­цi» на­пи­сав го­ло­ва Не­за­ле­жної проф­спіл­ки гір­ни­ків Укра­ї­ни Михайло Во­ли­нець.

Так, за йо­го ін­фор­ма­ці­єю, вчо­ра о 10:00 на цен­траль­ній пло­щі мі­ста Ли­си­чанськ бу­ло за­пла­но­ва­но мі­тинг на під­трим­ку гір­ни­ків. Пі­сля то­го як одно­го з про­те­сту­валь­ни­кiв Ві­кто­ра Са­ма­тея під­ня­ли на по­верх­ню з пі­до­зрою на пнев­мо­нію, на йо­го мі­сце спу­стив­ся ін­ший гір­ник. За­раз 15 гір­ни­ків і на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Ша­хов («Наш край») пе­ре­бу­ва­ють під зем­лею на гли­би­ні 600 ме­трів.

«Уже 12 днів на Лу­ган­щи­ні ша­хта­рі від­мов­ля­ю­ться ви­хо­ди­ти на по­верх­ню. Во­ни пе­ре­бу­ва­ють під зем­лею на гли­би­ні 600 ме­трів. Те­пер го­лов­на ви­мо­га страй­ку по­ля­гає не в по­га­шен­ні бор­гів із зар­пла­ти. Ша­хта­рі вто­ми­ли­ся від по­стій­ної бре­хні чи­нов­ни­ків і обі­ця­нок, яки­ми їх го­ду­ють на рі­зних рів­нях. Що­ра­зу обі­ця­ю­чи ви­рі­ши­ти про­бле­ми, але за­бу­ва­ю­чи про гір- ни­ків одра­зу, як за ни­ми за­кри­ва­ю­ться две­рі чер­го­во­го ка­бі­не­ту», — ска­зав нар­деп.

Во­ли­нець та­кож на­га­дав, що на ша­хті іме­ні Ка­пу­сті­на бор­ги не по­га­си­ли ще за по­пе­ре­дні ро­ки. Де­які за остан­ні чо­ти­ри мі­ся­ці не отри­ма­ли жо­дної ко­пій­ки.

«Тур­бує, що ко­паль­не­ва атмо­сфе­ра там — украй не­спри­я­тли­ва, а во­ло­гість — ви­со­ка. По­си­ді­ти на­віть у зви­чай­но­му по­гре­бі гли­би­ною ли­ше 3-4 ме­три впро­довж хо­ча б ти­жня — фі­зіо­ло­гі­чно та пси­хо­ло­гі­чно важ­ко. А що го­во­ри­ти, ко­ли гір­ни­ки пе­ре­бу­ва­ють у зна­чно не­без­пе­чні­ших умо­вах на гли­би­ні 600 ме­трів, і на них ще й чи­нять ве­ли­че­зний тиск», — за­явив Во­ли­нець.

Крім то­го, вчо­ра гір­ни­ки ша­хти іме­ні Мель­ни­ко­ва та­кож вда­ли­ся до акції про­те­сту, ви­ма­га­ю­чи, щоб їм по­вер­ну­ли за­ро­бле­не: впро­довж двох го­дин пе­ре­кри­ва­ли до­ро­гу в Ли­си­чан­ську.

Протест на гли­би­ні 600 ме­трів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.