Су­сід-ря­тів­ник

На Чер­ка­щи­ні смі­ли­вець ви­ніс із во­гню двох лю­дей

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

На Чер­ка­щи­ні 47рі­чний Михайло Та­ря­ник уря­ту­вав від смер­ті двох сво­їх су­сі­дів. Він ви­ніс із па­ла­ю­чо­го бу­дин­ку 88-рі­чну Ма­рію На­за­рен­ко та її 59-рі­чно­го си­на Ві­кто­ра.

Ста­ло­ся це в се­лі Бі­ло­зір’я Чер­ка­сько­го ра­йо­ну, на ву­ли­ці Гру­шев­сько­го, 15. Там се­ред но­чі за­го­рів­ся жи­тло­вий бу­ди­нок цих лю­дей.

Як по­ві­дом­ля­ють у чер­ка­сько­му обла­сно­му управ­лін­ні ДСНС, пер­шим, по­мі­тив­ши у су­сі­дній ха­ті во­гонь, про по­же­жу ря­ту­валь­ни­ків спо­ві­стив су­сід ці­єї ро­ди­ни Михайло Та­ря­ник. Во­дно­час, зна­ю­чи, що в бу­дин­ку пе­ре­бу­ва­ють лю­ди, чо­ло­вік ки­нув­ся на до­по­мо­гу. Він ви­бив две­рі в па­ла­ю­чій ха­ті і по­ба­чив на по­ро­зі не­при­том­но­го си­на го­спо­дар­ки бу­дин­ку. Чо­ло­вік ви­тя­гнув йо­го на

сві­же по­ві­тря і за­біг у за­дим­ле­ну ха­ту, зна­йшов та ви­вів на ву­ли­цю йо­го ма­тір. Уже на по­двір’ї ме­ди­ки «швид­кої», про­вів­ши ком­плекс ре­а­ні­ма­цій­них за­хо­дів, зумі­ли по­вер­ну­ти си­на го­спо­ди­ні до жи­т­тя.

По­же­жу, яку спри­чи­ни­ла не­справ­на піч, спіль­ни­ми ді­я­ми двох ка­ра­у­лів 3-ї дер­жав­ної п о же­жно- р я т у в а л ь н о ї ча­сти­ни та ава­рій­но-ря­ту­валь­но­го за­го­ну спец­при­зна­че­н­ня обла­сно­го управ­лі­н­ня ДСНС бу­ло лі­кві­до­ва­но. Во­гнем зни­ще­но по­крів­лю та ча­сти­ну пе­ре­кри­т­тя ха­ти. Та най­го­лов­ні­ше — вда­ло­ся вря­ту­ва­ти лю­дей.

У сіль­ській ра­ді Бі­ло­зір­ської об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди на­зи­ва­ють су­сі­да-ря­тів­ни­ка не­бай­ду­жою лю­ди-

ною. Ка­жуть, що ро­ків із де­сять то­му так са­мо вря­ту­вав на по­же­жі жін­ку в се­лі Ля­щів­ка Чор­но­ба­їв­сько­го ра­йо­ну.

Як роз­по­від­ає «Укра­ї­ні мо­ло­дій» ре­чник на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го управ­лі­н­ня ДСНС у Чер­ка­ській обла­сті Ко­стян­тин Про­цен­ко, на Чер­ка­щи­ні в сіль­ській мі­сце­во­сті, за ста­ти­сти­кою, тра­пля­є­ться 80% по­жеж від за­галь­ної кіль­ко­сті. Тож на­ра­зі обла­сне управ­лі­н­ня ДСНС актив­но від­кри­ває мі­сце­ві по­же­жні ко­ман­ди — не­дав­но та­ка по­дія ста­ла­ся у се­лі Мар­ти­нів­ці Ка­нів­сько­го ра­йо­ну, а тро­хи ра­ні­ше — у Гель­мя­зе­ві Зо­ло­то­ні­сько­го. За­га­лом у Шев­чен­ко­во­му краї, на­го­ло­шує Ко­стян­тин Пе­тро­вич, уже ство­ри­ли 81 мі­сце­ву по­же­жну ко­ман­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.