За­сіб від бу­дин­ку­при­ви­да

В Укра­ї­ні го­ту­ють до­ку­мент, який мав би за­хи­сти­ти ін­ве­сто­рів жи­тло­во­го бу­дів­ни­цтва від фірм-ша­хра­їв

Ukrayina Moloda - - Економіка - Олег ГАНСЬКИЙ

В Укра­ї­ні го­ту­ють но­вий за­ко­но­про­ект, який би мав за­хи­сти­ти пра­ва ін­ве­сто­рів жи­тло­во­го бу­дів­ни­цтва. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що но­ві і чі­ткі пра­ви­ла гри зру­шать із мі­сця тро­хи за­сти­глий бу­ді­вель­ний ри­нок, до­зво­лять зда­ва­ти біль­ше збу­до­ва­них об’єктів, що спри­я­ти­ме роз­ви­тку еко­но­мі­ки.

На дум­ку за­сту­пни­ка мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Льва Пар­цха­ла­дзе, до­ку­мент має убез­пе­чи­ти укра­їн­ців, які вкла­да­ють ко­шти в не­ру­хо­мість на ета­пі її бу­дів­ни­цтва, і вре­гу­лю­ва­ти ри­нок нового жи­тла.

Сьо­го­дні ве­ли­че­зна кіль­кість на­ших спів­ві­тчи­зни­ків ще фі­гу­рує у пе­ре­лі­ку ошу­ка­них вкла­дни­ків. Пра­кти­чно в ко­жно­му ве­ли­ко­му мі­сті є не­до­бу­до­ва­ні жи­тло­ві ком­пле­кси і бу­дин­ки, в бу­дів­ни­цтво яких лю­ди вже вкла­ли гро­ші: як не­що­дав­но, так і до кри­зи 2008 ро­ку. Ко­ли квадратний метр ко­шту­вав сут­тє­во до­рож­че, ніж ни­ні. І лю­ди, що вкла­ли свої гро­ші у, зда­ва­ло­ся б, ціл­ком при­стой­ну но­во­бу­до­ву, взя­ли для цьо­го бан­ків­ські кре­ди­ти. Пі­сля від­мо­ви за­бу­дов­ни­ка ви­ко­ну­ва­ти взя­ті на се­бе зо­бов’яза­н­ня, во­ни опи­ни­ли­ся у кри­ти­чно­му фі­нан­со­во­му ста­но­ви­щі.

На дум­ку екс­пер­тів, основ­на ча­сти­на не­до­бу­дов бу­ла за­мо­ро­же­на у кри­зо­ві ро­ки, ко­ли ці­ни на бу­дма­те­рі­а­ли і по­слу­ги різ­ко зро­сли і ком­па­нії ви­яви­ли­ся не в змо­зі по­кри­ва­ти ви­тра­ти на бу­дів­ни­цтво за ра­ху­нок ра­ні­ше об­умов­ле­них вне­сків ін­ве­сто­рів. Та­кож по­ши­ре­ною в Укра­ї­ні пра­кти­кою є від­вер­тий обман па­йо­ви­ків, ко­ли ко­шти на ве­ли­ко­му бу­дів­ни­цтві кра­дуть по мі­рі зве­де­н­ня ко­жно­го на­сту­пно­го бу­дин­ку або се­кції жи­тло­во­го ком­пле­ксу. В ре­зуль­та­ті одна або кіль­ка остан­ніх черг бу­дів­ни­цтва або не по­чи­на­є­ться вза­га­лі, або зво­ди­ться не в пов­но­му об­ся­зі і за­мо­ро­жу­є­ться на дов­гі ро­ки.

Най­біль­шою про­бле­мою у та­кій си­ту­а­ції бу­ло те, що жо­дної змо­ги до­мог­ти­ся спра­ве­дли­во­сті у до­бро­со­ві­сно­го ін­ве­сто­ра не бу­ло. Пра­во­охо­рон­ці, як ві­до­мо, ро­ка­ми шу­ка­ють від­по­від­аль­них за не­до­бу­до­ви, ро­ка­ми ве­дуть су­до­ві роз­гля­ди, але ін­ве­сто­ри не отри­му­ють ні­чо­го. У рід­кі­сних ви­пад­ках пи­та­н­ня ви­рі­шу­є­ться шля­хом пе­ре­да­чі не­до­бу­дов ін­шим буд­фір­мам, які, вре­шті-решт, вво­дять бу­дин­ки в екс­плу­а­та­цію. Але та­ких при­кла­дів в Укра­ї­ні не­ба­га­то.

Тож но­вий до­ку­мент пе­ред­ба­чає ви­зна­че­н­ня ор­га­ну вла­ди, який при­сво­ює жи­тло­во­го ком­пле­ксу ста­тус «про­блем­но­го об’єкта» і ви­зна­чає дже­ре­ла фі­нан­со­вої ком­пен­са­ції ошу­ка­ним ін­ве­сто­рам. Для захисту гро­ма­дян Укра­ї­ни, що ма­ють на­мір вкла­да­ти у но­во­бу­до­ви, про­по­ну­є­ться за­про­ва­ди­ти обов’яз­ко­ве стра­ху­ва­н­ня жи­тло­вих ком­пле­ксів на ви­па­док не­за­вер­ше­но­го бу­дів­ни­цтва, ство­ре­н­ня Фон­ду стра­ху­ва­н­ня ін­ве­сти­цій в жи­тло, ство­ре­н­ня єди­но­го держ­ре­є­стру до­го­во­рів ін­ве­сту­ва­н­ня жи­тла, що ма­ло би за­по­біг­ти про­да­жу одні­єї квар­ти­ри кіль­ком осо­бам. Та­кож хо­чуть за­про­ва­ди­ти — за­бо­ро­ну на бу­дів­ни­цтво ін­ве­сти­цій­но­го жи­тла на орен­до­ва­ній зем­лі та зо­бов’яза­н­ня для за­бу­дов­ни­ків про­во­ди­ти ну­льо­вий цикл бу­дів­ни­цтва до по­ча­тку про­да­жу об’єкта.

Най­го­лов­ні­ше, що для не­до­бро­со­ві­сних за­бу­дов­ни­ків бу­де за­про­ва­дже­но кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­но­сті за гру­бі по­ру­ше­н­ня прав ін­ве­сто­рів. Утім ком­па­нії на­віть за та­ких умов ма­ти­муть змо­гу уни­кну­ти по­ка­ра­н­ня, якщо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть кіль­ка хи­тро­щів, як це во­ни ро­блять за­раз. На­при­клад, про­да­ва­ти квар­ти­ри на пер­вин­но­му рин­ку че­рез фір­ми-про­клад­ки: фі­нан­со­ві ком­па­нії, ко­опе­ра­ти­ви то­що, у яких вза­га­лі не­має май­на і акти­вів. Мо­жли­вість захисту прав ін­ве­сто­рів в та­ко­му ви­пад­ку мі­ні­маль­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.