Шан­таж — і ні­чо­го осо­би­сто­го!

Ке­рів­ни­цтво «Укр­по­шти» ви­ма­гає чер­го­во­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на вла­сні по­слу­ги — у ви­пад­ку від­мо­ви по­гро­жує ма­со­ви­ми ско­ро­че­н­ня­ми від­ді­лень та ли­сто­нош, а та­кож пла­нує при­пи­ни­ти об­слу­го­ву­ва­н­ня пен­сіо­не­рів

Ukrayina Moloda - - Економіка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Мо­но­поль­не ста­но­ви­ще «Укр­по­шти» та під­кре­сле­но лег­ко­го став­ле­н­ня топ–ме­не­джмен­ту ком­па­нії до сво­їх по­са­до­вих обов’яз­ків спри­чи­ни­ли чер­го­вий кон­флікт: цьо­го ра­зу з ві­тчи­зня­ни­ми пен­сіо­не­ра­ми. Розв’язу­ва­ти про­бле­му взяв­ся сам Прем’єр Во­ло­ди­мир Грой­сман, який остан­нім ча­сом впев­не­но по­чу­ває се­бе у ро­лі за­хи­сни­ка про­стих укра­їн­ців.

«Ми ще не всі та­ри­фи під­ня­ли...»

ПАТ «Укр­по­шта» мо­же при­пи­ни­ти до­став­ку пен­сій, якщо но­вий та­риф на цю по­слу­гу не бу­де за­твер­дже­но. Та­кий уль­ти­ма­тум не­що­дав­но ви­су­нув ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Укр­по­шти» Ігор Смі­лян­ський. Пан Смі­лян­ський, яко­го у ЗМІ вва­жа­ють близь­ким до бі­зне­сме­на Рі­на­та Ахме­то­ва, ві­до­мий ко­ри­сту­ва­чам по­слуг «Укр­по­шти» ве­ли­че­зни­ми зар­пла­та­ми, які отри­мує він та йо­го най­ближ­че ото­че­н­ня, про що вже кіль­ка ра­зів пи­са­ла «Укра­ї­на мо­ло­да». Втім, спо­жи­ва­чів та ли­сто­нош обу­рює не стіль­ки факт ви­со­ких зар­плат, скіль­ки кон­траст до­хо­дів пер­ших осіб у стру­кту­рі та ря­до­вих пра­ців­ни­ків.

Ігор Смі­лян­ський за­явив: но­вий та­риф на до­став­ку пен­сій не­об­хі­дно ухва­ли­ти до 1 ли­сто­па­да 2018 ро­ку. В ін­шо­му ви­пад­ку, вже з 1 сі­чня 2019 ро­ку до­став­ка пен­сій бу­де при­пи­не­на. «Це озна­чає, що по­над 4,5 млн. осіб уже з сі­чня 2019 ро­ку мо­жуть не одер­жа­ти свою пен­сію, оскіль­ки Пен­сій­ний фонд від­мов­ля­є­ться опла­ти­ти хо­ча б со­бі­вар­тість її до­став­ки», — ска­зав він, по­яснив­ши, що Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри як ре­гу­ля­тор ще в ли­сто­па­ді 2017 вста­но­ви­ло но­вий та­риф на до­став­ку пен­сій, але йо­го не узго­джу­ють у Мі­ні­стер­стві со­цпо­лі­ти­ки і в Пен­сій­но­му фон­ді.

Із ці­єї при­чи­ни за ми­ну­лий рік, за сло­ва­ми очіль­ни­ка стру­кту­ри, «Укр­по­шта» за­зна­ла зби­тків у роз­мі­рі одно­го мі­льяр­да гри­вень. «Але ж це мо­гли бу­ти но­ві сор­ту­валь­ні цен­три, ма­ши­ни і під­ви­ще­н­ня зар­пла­ти тим са­мим ли­сто­но­шам, про які так ча­сто лю­блять зга­ду­ва­ти пе­ред ви­бо­ра­ми», — ска­зав ген­ди­ре­ктор.

Тиск ви­со­ко­опла­чу­ва­но­го ке­рів­ни­цтва «Укр­по­шти» на мі­ні­стер­ства з ви­мо­гою отри­ма­ти біль­ше гро­шей став­ся, як ві­до­мо, одра­зу ж пі­сля то­го, як під­при­єм­ство зумі­ло про­би­ти со­бі під­ви­ще­н­ня та- ри­фів на до­став­ку пи­сьмо­вої ко­ре­спон­ден­ції. З 10 ве­ре­сня 2018 ро­ку ці­на на цю по­слу­гу зро­сла на 2 грн., на 3,6 грн. — на по­сил­ки без ого­ло­ше­ної цін­но­сті ма­сою до 10 кг в ме­жах Укра­ї­ни. Але і це ще не все. З 1 сі­чня 2019 ро­ку пе­ре­си­ла­н­ня пи­сьмо­вої ко­ре­спон­ден­ції по­до­рож­чає ще на 1 грн. у по­рів­нян­ні з ве­ре­сне­вою змі­ною та­ри­фу. На 2,4 грн. під­ні­ме­ться в ці­ні вар­тість по­си­лок у ме­жах Укра­ї­ни.

Змі­ну та­ри­фів «Укр­по­шта» пов’язує з низь­ким рів­нем опла­ти пра­ці сво­їх спів­ро­бі­тни­ків у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми га­лу­зя­ми. «Змі- ну та­ри­фів бу­де на­прав­ле­но на фі­нан­су­ва­н­ня фон­ду опла­ти пра­ці, на­сам­пе­ред ви­ро­бни­чо­го пер­со­на­лу, який ста­но­вить близь­ко 90% від за­галь­ної чи­сель­но­сті пра­ців­ни­ків», — по­обі­ця­ли в ком­па­нії.

Дже­ре­ло еко­но­мії — зар­пла­та Смі­лян­сько­го

Пен­сій­ний фонд свою від­мо­ву пла­ти­ти за ви­щи­ми та­ри­фа­ми ви­со­ко­опла­чу­ва­но­му ме­не­джмен­ту «Укр­по­шти» по­яснив ду­же про­сто: гро­шей для цьо­го фонд не має.

«З огля­ду на те, що та­риф на опла­ту по­слуг із до­став­ки та ви­пла­ти пен­сій ви­зна­че­но у від­со­тках від су­ми пен­сії, яка ви­пла­чу­є­ться, роз­мір опла­ти за по­слу­ги зро­стає про- пор­цій­но ве­ли­чи­ні зро­ста­н­ня пен­сій­них ви­плат одер­жу­ва­чам че­рез ПАТ «Укр­по­шта». Під­ви­ще­н­ня та­ри­фу на до­став­ку пен­сій та гро­шо­вої до­по­мо­ги зу­мо­вить до­да­тко­ві ви­тра­ти на до­став­ку, які не пе­ред­ба­че­ні в бю­дже­ті Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни. Дже­ре­ла для їх по­кри­т­тя не ви­зна­че­ні», — за­зна­чи­ла за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту ПФУ Лі­лія Пу­хлій.

За її сло­ва­ми, та­ри­фи на опла­ту по­слуг, пов’яза­них із ви­пла­тою і до­став­кою пен­сій та гро­шо­вої до­по­мо­ги на­се­лен­ню, що ви­пла­чу­ю­ться з ко­штів Пен­сій­но­го фон­ду, ви­зна­чає Мі­ні­стер­ство інф- ра­стру­кту­ри за по­го­дже­н­ням з Мі­ні­стер­ством еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі та фон­дом.

Про на­слід­ки, які мо­гло би ма­ти рі­ше­н­ня ке­рів­ни­цтва «Укр­по­шти» для стру­кту­ри і дер­жа­ви Укра­ї­на, че­сно і від­вер­то ска­зав сам Ігор Смі­лян­ський. В одно­му з ін­терв’ю він за­явив: якщо та­риф на до­став­ку не бу­де змі­не­ний, «Укр­по­шта» пла­нує «опти­мі­зу­ва­ти» ме­ре­жу у се­лах, ви­бу­ду­ва­ну під до­став­ку пен­сій. «З 1 сі­чня 2019 ро­ку за­кри­є­мо 57 ти­сяч ста­ціо­нар­них від­ді­лень, звіль­ни­мо ча­сти­ну адмі­ні­стра­тив­но­го і ви­ро­бни­чо­го пер­со­на­лу», — про­дов­жив шан­та­жу­ва­ти ке­рів­ник по­што­во­го ві­дом­ства.

На ска­за­не ви­рі­шив від- ре­а­гу­ва­ти Прем’єр мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман, по­обі­цяв­ши не допу­сти­ти при­пи­не­н­ня ПАТ «Укр­по­шта» до­став­ки пен­сій укра­їн­цям і за­про­по­ну­вав її ме­не­джмен­ту звіль­ни­ти­ся в ра­зі, якщо во­ни не зго­дні з ва­жли­ві­стю ці­єї со­ці­аль­ної фун­кції.

«Це не­при­пу­сти­мо — не до­но­си­ти пен­сії пен­сіо­не­рам. Еко­но­ми­ти не­хай по­чи­на­ють з се­бе — сво­їх за­ро­бі­тних плат. Якщо ме­не­джмент «Укр­по­шти» не ро­зу­міє ва­жли­во­сті со­ці­аль­ної фун­кції ком­па­нії, і це бу­де їх не­змін­на по­зи­ція — я б ра­див їм усім зі­бра­ти­ся, на­пи­са­ти за­яви і пе­ре­йти на ін­шу ро­бо­ту. Ми при­зна­ча­ли ме­не­джмент на кон­кур­сній осно­ві не для то­го, щоб во­ни бра­ли в за­ру­чни­ки всіх, осо­бли­во пен­сіо­не­рів», — за­явив очіль­ник уря­ду, до­дав­ши, що не­дав­но в «Укр­по­шту» на­пра­ви­ли не­за­ле­жну на­гля­до­ву ра­ду, і уряд пла­нує звер­ну­ти­ся до неї із про­ха­н­ням да­ти оцін­ку си­ту­а­ції та впли­ну­ти на ке­рів­ни­цтво ком­па­нії.

«По­шта бу­де до­став­ля­ти пен­сії, і це прин­ци­по­во ва­жли­во для лю­дей. Укра­їн­ська по­шта по­вин­на пра­цю­ва­ти для укра­їн­ських гро­ма­дян», — за­явив Во­ло­ди­мир Грой­сман. За йо­го сло­ва­ми, якщо ком­па­нії не ви­ста­чає ко­штів — мо­жна по­ду­ма­ти над роз­ви­тком тих на­пря­мів ді­яль­но­сті, які пе­ре­тво­рять «Укр­по­шту» в при­бу­тко­ву ком­па­нію і до­зво­лять пла­ти­ти спів­ро­бі­тни­кам, на­сам­пе­ред, ря­до­вим ли­сто­но­шам гі­дну зар­пла­ту. «Я ро­зу­мію, є про­бле­ми. Але я на­го­ло­шую: ми на­йма­ли управ­лін­ців, щоб во­ни ці про­бле­ми ви­рі­шу­ва­ли, а не ство­рю­ва­ли но­ві», — за­зна­чив Грой­сман.

По­шта бу­де до­став­ля­ти пен­сії, і це прин­ци­по­во ва­жли­во для лю­дей. Укра­їн­ська по­шта по­вин­на пра­цю­ва­ти для укра­їн­ських гро­ма­дян.

Фо­то з сай­та censor.net.

Ке­рів­ник «Укр­по­шти» Ігор Смі­лян­ський із зар­пла­тою близь­ко 300 тис. грн. за мі­сяць ре­гу­ляр­но й актив­но ви­ма­гає під­ви­ще­н­ня та­ри­фів та ефе­ктив­но роз­по­від­ає, чому йо­го ві­дом­ство не мо­же пра­цю­ва­ти кра­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.