ДОВІДКА «УМ»

Ukrayina Moloda - - Культура -

Га­ли­на Та­ра­сюк — ка­ва­лер ор­де­на Кня­ги­ні Оль­ги ІІІ ст., за­слу­же­ний пра­ців­ник культ ури Укра­ї­ни, ла­у­ре­а­тка Дер­жав­ної лі­те­рат ур­ної пре­мії ім. Оле­ся Гон­ча­ра — за кра­щий ро­ман; між­на­ро­дних: лі­те­рат ур­ної пре­мії «Єв­ро­пей­ська ве­сна по­е­тів» (Ки­ши­нів); лі­те­рат ур­но­ми­сте­цьких ім. Оль­ги Ко­би­лян­ської, ім. Гри­го­рія Ско­во­ро­ди, іме­ні Си­до­ра Во­роб­ке­ви­ча, ім. Дми­тра Ни­тчен­ка; все­укра­їн­ських: ім. Во­ло­ди­ми­ра Со­сю­ри, ім. Іва­на Не­чуя-Ле­ви­цько­го, ім. Гри­го­рія Ко­син­ки: кон­кур­су «Кни­га ро­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.