Ка­пу­стя­на го­ло­ва здо­ров’я

Ма­ри­на Бе­ре­ша-Сур­жок зі Смі­ли знає се­кре­ти при­го­ту­ва­н­ня страв із бі­ло­ка­чан­ної

Ukrayina Moloda - - Смачне Життя - Те­тя­на ЗІНЧЕНКО

«Я за­раз — пов­ні­стю ка­пу­стя­на ду­ша. Це не­ймо­вір­на «го­ло­ва» здо­ров’я!» — ка­же Ма­ри­на Бе­ре­ша-Сур­жок, ві­до­ма у мі­сті Смі­ла на Чер­ка­щи­ні ор­га­ні­за­тор­ка жі­но­чо­го клу­бу за най­рі­зно­ма­ні­тні­ши­ми ін­те­ре­са­ми, ди­тя­ча пи­сьмен­ни­ця і про­сто лю­ди­на, яка знає, як у бу­днях шу­ка­ти свя­то. Ро­змо­ви на те­ми здо­ров’я, яке зна­чною мі­рою — у на­ших ру­ках, а що най­ці­ка­ві­ше для нас, май­стер-кла­си з при­го­ту­ва­н­ня рі­зно­ма­ні­тних сма­ко­ли­ків — це да­ле­ко не всі те­ми, які за­ці­кав­лю­ють дру­зів Ма­ри­ни. Для чи­та­чів «Сма­чно­го жи­т­тя» Ма­ри­на Бе­ре­ша-Сур­жок ді­ли­ться се­кре­та­ми при­го­ту­ва­н­ня страв з ка­пу­сти, на­го­ло­шу­ю­чи на то­му, що ми ма­ло ува­ги при­ді­ля­є­мо цій зе­ле­ній «го­ло­ві» здо­ров’я, і за­охо­чує на­до­лу­жи­ти це. Впев­не­на, що всі, хто гар­но го­тує ка­пу­сту, бу­дуть і на­го­до­ва­ні, і за­до­во­ле­ні!

Са­лат «Дже­ре­ло здо­ров’я»

Для при­го­ту­ва­н­ня нам зна­до­би­ться: ка­пу­ста бі­ло­ка­чан­на, ре­дис дай­кон, сві­жий огі­рок, мор­ква, ци­бу­ля рі­пча­ста фі­о­ле­то­ва (мо­жна бі­лу). Всі ін­гре­ді­єн­ти мо­жна взя­ти в рів­них про­пор­ці­ях, окрім ци­бу­лі, сіль за сма­ком, сме­та­на — 25% жир­но­сті (кра­ще до­ма­шня).

При­го­ту­ва­н­ня: мор­кву, огі­рок, ре­дис дай­кон на­тер­ти на тер­тці для мор­кви по-ко­рей­ськи, ка­пу­сту на­ша­тку­ва­ти тон­кою со­лом­кою, ци­бу­лю по­рі­за­ти тон­ко пів­кіль­ця­ми, по­со­ли­ти за сма­ком, до­да­ти сме­та­ну і ре­тель­но пе­ре­мі­ша­ти. Ко­ри­сний і сма­чний са­ла­тик го­то­вий! Ра­джу при­го­ту­ва­ти, до­дає Ма­ри­на.

Ква­ше­на, су­пер­швид­ка!

Для та­кої нам зна­до­би­ться: при­бли­зно 2 кг ка­пу­сти, 2 се­ре­дні мор­кви­ни, сіль, цукор, оцет 70%.

При­го­ту­ва­н­ня: ка­пу­сту на­ша­тку­ва­ти, мор­кву на­тер­ти на кру­пній тер­тці, до­бре пе­ре­мі­ша­ти, щіль­но вкла­сти в три­лі­тро­ву бан­ку і за­ли­ти ки­пля­чим ма­ри­на­дом. Ма­ри­над: 1 л во­ди, сто­ло­ва лож­ка со­лі з гір­кою, 3 сто­ло­ві лож­ки цукру з гір­кою, сто­ло­ва лож­ка оцту 70%. Одної лі­три ма­ри­на­ду до­сить, щоб за­ли­ти 3-лі­тро­ву бан­ку з ка­пу­стою. Ка­пу­ста го­ту­є­ться ду­же швид­ко і вда­є­ться ду­же сма­чною. Якщо зро­би­ти її вве­че­рі, на ра­нок во­на го­то­ва. А ще Ма­ри­на ді­ли­ться «ка­пу­стя­ним се­кре­том»: ка­пус- ту тре­ба ква­си­ти тіль­ки на зро­ста­ю­чий мі­сяць.

«Ким-чи»-ка­пу­ста

Ін­три­гує вже са­ма на­зва. Щоб при­го­ту­ва­ти цю стра­ву, Ма­ри­на ра­дить спо­ча­тку за­ква­си­ти шма­то­чка­ми або смуж­ка­ми ка­пу­сту, на­рі­за­ну ши­ри­ною 2,5 см. Ко­ли ква­си­мо ка­пу­сту як за­зви­чай, зав­жди мо­жна скла­сти і та­ку бан­ку зі шма­то­чка­ми ка­пу­сти, а по­тім у бу­дья­кий мо­мент, як тіль­ки нам за­хо­че­ться, мо­же­мо при­го­ту­ва­ти ка­пу­сту «ким­чи» без­по­се­ре­дньо до сто­лу або до пев­ної стра­ви.

Роз­сіл для ква­ше­ної ка­пу­сти шма­то­чка­ми: на 1 літр во­ди — 2 сто­ло­ві лож­ки со­лі з не­ве­ли­кою гір­кою, сто­ло­ва лож­ка цукру. Роз­сіл за­кип’яти­ти та осту­ди­ти. Ка­пу­сту на­рі­за­ти смуж­ка­ми або шма- то­чка­ми — кому як по­до­ба­є­ться, за­ли­ти охо­ло­дже­ним роз­со­лом і за­ли­ши­ти в те­плі на 3-4 дні. За­тим за­кри­ти по­лі­ети­ле­но­ви­ми кри­шка­ми і ви­не­сти в хо­лод. За­го­то­во­чка для «ким-чи» го­то­ва.

Ко­ли за­хо­че­ться, ді­ста­є­мо в гли­бо­ку са­ла­тни­цю ка­пу­сту. Окре­мо го­ту­є­мо при­пра­ву для ка­пу­сти «ким-чи». Нам зна­до­би­ться: 1-2 ве­ли­кі бол­гар­ські пер­чи­ни, стру­чок пе­ку­чо­го пер­цю (на­сі­н­ня мо­жна ви­да­ли­ти, а мо­жна і за­ли­ши­ти), ве­ли­ка мор­кви­на, 3 ве­ли­ких зуб­ки ча­сни­ку.

Пе­рець на­рі­за­ти ку­би­ком, ча­сник пла­сти­на­ми, до­да­ти гір­кий пе­рець, по­мі­сти­ти в єм­ність, на­при­клад у лі­тро­ву бан­ку, і пе­ре­мо­ло­ти віль­но блен­де­ром до ма­си дрі­бни­ми кру­пин­ка­ми, май­же одно­рі­дної. За­тим мор­кву очи­сти­ти, по­ми­ти, на­тер­ти на тер­тці для ко­рей­ської мор­кви, з’єд­на­ти з ма­сою з пер­ців, до­да­ти сіль за сма­ком, чай­ну лож­ку 9від­со­тко­во­го оцту, пе­ре­мі­ша­ти ре­тель­но, і при­пра­ва для ка­пу­сти «ким-чи» го­то­ва.

Змі­шу­є­мо при­пра­ву з ка­пу­стою ква­ше­ною шма­то­чка­ми і чу­до­ва за­ку­со­чка «чим-чи» го­то­ва. При­го­туй­те і ви, рад- жу! Бай­ду­жи­ми не за­ли­ши­те­ся. Ду­же сма­чно, а головне, — швид­ко, осо­бли­во ко­ли ма­є­те в за­па­сі ка­пу­сту, ква­ше­ну шма­то­чка­ми. Це ду­же сма­чне ка­пу­стя­не ди­во.

Ка­пу­ста з ці­ли­ми по­мі­до­ра­ми

У ко­жен по­мі­дор­чик вкла­да­є­мо по зуб­чи­ку ча­сни­ку. Ви­кла­да­є­мо ша­ра­ми: шар ка­пу­сти, шар по­мі­до­рів, і так — до гор­ле­чка бан­ки. Вер­хній шар має бу­ти з ка­пу­сти. За­ли­ва­є­мо охо­ло­дже­ним роз­со­лом: на 1 літр во­ди — 2 сто­ло­ві лож­ки со­лі, 2 сто­ло­ві лож­ки цукру. За­ли­ша­є­мо на 3-4 дні, за­тим ка­пу­сту пе­ре­но­си­мо в хо­ло­диль­ник або в під­вал.

Ово­че­ві го­луб­ці «Три се­кун­ди — і не­ма!»

Ви їли ко­лись го­луб­ці за три се­кун­ди? Ці з’їсте, не сум­ні­вай­те­ся! Ду­же сма­чно і йдуть «на ура!» — пе­ре­ко­нує Ма­ри­на. На­чин­ка: мор­ква, пе­рець бол­гар­ський, зе­лень, ча­сник. Мо­жна до­да­ти мор­кви тро­хи по­тім в олію, а мо­жна і си­ру. Згор­ну­ти го­луб­ці, ду­же щіль­но вкла­сти в бан­ки і за­ли­ти ма­ри­на­дом. На 1 л во­ди тре­ба 2 сто­ло­ві лож­ки без гір­ки со­лі, 1,5 сто­ло­вої лож­ки цукру і де­сер­тна лож­ка 70-від­со­тко­вої оцто­вої есен­ції. На 4-ту до­бу все го­то­во.

А ще ко­жен ці­єї осе­ні має при­ду­ма­ти вла­сний ре­цепт із ка­пу­сти. Не сум­ні­вай­те­ся, все бу­де сма­чно! Смі­ли­во екс­пе­ри­мен­туй­те! Ка­пу­ста це лю­бить!

Фо­то з вла­сно­го ар­хі­ву.

Ма­ри­на Бе­ре­ша-Сур­жок.

Ово­че­ві го­луб­ці від Ма­ри­ни Бе­ре­ші-Сур­жок.

Ма­ри­но­ва­на ка­пу­ста.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.