По­ді­ли­ли... по­рів­ну

На­ре­шті Джо­лі та Пітт ді­йдуть зго­ди що­до ді­тей

Ukrayina Moloda - - Спорт - Да­ра ГАВАРРА

Ще кла­сик ка­зав, що всі ща­сли­ві сім’ї ща­сли­ві одна­ко­во, а не­ща­сли­ві... схо­дять із ро­зу­му по-рі­зно­му, ска­же­мо ми. І прав­да, як мо­жна «рі­за­ти по жи­во­му» сер­ця і ду­ші сво­їх ді­тей, зму­шу­ю­чи ста­ва­ти то на бік ма­те­рі, то на бік ба­тька. Так і гол­лі­вуд­ські зір­ки Ан­дже­лі­на Джо­лі і Бред Пітт пі­сля ро­зір­ва­н­ня шлю­бу вже дов­гий час на­ма­га­ю­ться «по­ді­ли­ти» ді­тей так, ні­би це шмат пи­ро­га.

На­ре­шті в цій скан­даль­ній істо­рії юри­сти змо­гли по­ста­ви­ти кра­пку — ухва­ли­ли со­ло­мо­но­ве рі­ше­н­ня: ді­ти са­мі обе­руть, із ким во­ни хо­чуть за­ли­ши­ти­ся. Про це по­ві­до­мив сі­мей­ний адво­кат Стен Кац. Див­ним чи­ном по­діл від­був­ся по­рів­ну — троє ді­тей ви­яви­ли ба­жа­н­ня жи­ти з ба­тьком, се­ред них двоє стар­ших при­йом­них си­нів — 17-рі­чний кам­бо­джі­єць Мед­докс і 15-рі­чний в’єтна­мець Пакс, які ду­же близь­кі між со­бою, а та­кож стар­ша біо­ло­гі­чна донь­ка Бре­да Піт­та 12-рі­чна Шай­ло, яка вва­жає се­бе хло­пчи­ком і го­во­рить про Бре­да, що він — «кру­тий ба­тько». Що ці­ка­во, са­ме свар­ка Мед­до­кса з ба­тьком на бор­ту лі­та­ка кіль­ка ро­ків то­му і ста­ла при­чи­ною то­го, що Джо­лі по­да­ла на роз­лу­че­н­ня з Піт­том, зви­ну­ва- чу­ю­чи йо­го у пи­я­цтві, нар­ко­ти­чній за­ле­жно­сті та гру­бо­му по­во­джен­ні з ді­тьми. Ви­хо­дить, не все з ви­ще­на­ве­де­но­го від­по­від­ає дій­сно­сті, раз си­ни по­ді­ля­ють по­гля­ди ба­тька.

Дів­ча­тка ж за­хо­ті­ли за­ли­ши­ти­ся з ма­мою: 13-рі­чна при­йом­на донь­ка За­ха­ра з Ефі­о­пії, яка ду­же прив’яза­на до Ан­дже­лі­ни, та 6-рі­чні двій­ня­тка Вів’єн та Нокс, біо­ло­гі­чні ді­ти Піт­та та Джо­лі, які в си­лу сво­го ві­ку та­кож біль­ше хо­чуть бу­ти з ма­мою.

Це не озна­чає, що ді­ти не ба­чи­ти­му­ться між со­бою чи з ки­мось із ба­тьків. До сло­ва, Бредд Пітт уже на­пи­сав за­по­віт, згі­дно з яким за­по­від­ає весь свій ста­ток пі­сля йо­го смер­ті по­рів­ну роз­ді­ли­ти між усі­ма ді­тьми — рі­дни­ми і при­йом­ни­ми, а це, між ін­шим, 250 млн. до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.