«Тра­віа­та» «тру­їть»...

...жи­т­тя ме­шкан­ців сло­ва­цько­го мі­сте­чка

Ukrayina Moloda - - Спорт - Вар­ка ВОНСОВИЧ

Чи лю­би­те ви опе­ру так, як її лю­бить жи­тель­ка сло­ва­цько­го мі­сте­чка Шту­ро­во? Ма­буть, ні, адже які тре­ба ма­ти нер­ви, щоб ви­три­ма­ти свар­ки з су­сі­да­ми, з’ясу­ва­н­ня сто­сун­ків із по­лі­ці­єю та мі­сце­вою вла­дою, і все — за­ра­ди улю­бле­ної «Тра­віа­ти», адже са­ме цю опе­ру Вер­ді вже ба­га­то ро­ків по­спіль жін­ка вми­ка­ла від са­мо­го ран­ку і до де­ся­тої ве­чо­ра (зав­важ­те, не пі­зні­ше, хо­ча нав­ко­ли­шнім ме­шкан­цям і ці­ло­го дня ви­ста­ча­ло, щоб дер­ти­ся від кла­си­чної му­зи­ки на сті­ни вла­сних до­мі­вок). На му­зи­ці з її ди­на­мі­ків ви­ро­сло вже ці­ле по­ко­лі­н­ня. По­ру­шни­ця спо­кою по­ясню­ва­ла свою по­ве­дін­ку тим, що їй ні­би­то за­ва­жа­ло гав­ко­ті­н­ня су­сід­сько­го пса, але на­віть ко­ли со­ба­ка здох, во­на не зра­ди­ла сво­їй звич- ці вми­ка­ти ди­на­мі­ки і «тру­ї­ти» жи­т­тя су­сі­дів зву­ка­ми арій.

Ба­га­то хто з жи­те­лів цьо­го ра­йо­ну на­віть хо­тів по­мі­ня­ти свої по­ме­шка­н­ня, але че­рез го­ре-су­сід­ку впа­ли ці­ни на жи­тло у квар­та­лі.

У 2015 р. у су­пе­ре­чку втру ти­ла­ся мі­сце­ва вла­да, за­бо­ро­нив­ши вми­ка­ти му­зи­ку. На якийсь час «звуки му» за­ти­хли, але зго­дом лю­би­тель­ка опер зно­ву взя­ла­ся за ста- ре, ли­шень змі­ни­ла ре­пер­ту­ар. «Пе­ре­мир’я» три­ва­ло ли­ше два ро­ки, а по­тім ву­ли­ці Шту­ро­ва зно­ву за­по­ло­ни­ла «Тра­віа­та». Ма­ло то­го, ме­ло­ман­ка ви­рі­ши­ла оскар­жи­ти рі­ше­н­ня ме­рії у су­ді. Та, зре­штою, спра­ве­дли­вість узя­ла го­ру і пі­сля кіль­кох апе­ля­цій Вер­хов­ний суд кра­ї­ни під­три­мав ме­ра мі­ста. Те­пер по­ру­шни­ця спо­кою си­дить за ґра­та­ми, а су­сі­ди ра­ді­ють ти­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.