Ві­сім­ка про­ти псев­до­ви­бо­рів в ОРДЛО

У ЄС різ­ко за­су­ди­ли на­мір про­ве­сти в ли­сто­па­ді «во­ле­ви­яв­ле­н­ня» на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Упро­довж остан­ньої до­би жов­тня в зо­ні ООС во­рог 24 ра­зи від­кри­вав вогонь по по­зи­ці­ях на­ших військ. При цьо­му про­тив­ник п’ять ра­зів за­сто­су­вав озбро­є­н­ня, за­бо­ро­не­не Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми. Ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська ве­ли при­ціль­ний вогонь із гр­ана­то­ме­тів рі­зних си­стем, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів i стрі­ле­цької зброї. Крім то­го, на Лу­ган­сько­му на­прям­ку, по­бли­зу на­се­ле­но­го пун­кту Ни­жнє, вно­чі во­рог об­стрі­ляв опор­ні пун­кти Об’єд­на­них сил з ар­ти­ле­рії ка­лі­бру 122 мм i при­бли­зно в той же час від­крив вогонь у ра­йо­ні Крим­сько­го з мі­но­ме­тів ка­лі­бру 82 та 120 мм.

Два ви­пад­ки за­сто­су­ва­н­ня оку­пан­та­ми мі­но­ме­тів за­фі­ксо­ва­но та­кож по­бли­зу Зо­ло­то­го. Крім то­го, во- рог здій­сню­вав об­стрі­ли на­ших по­зи­цій у ра­йо­нах на­се­ле­них пун­ктів Но­во­се­лів­ка Дру­га, Ав­ді­їв­ка, Пі­ски, Но­во­тро­ї­цьке, Бе­ре­зо­ве, Но­во­ми­хай­лів­ка, Ста­ро­гна­тів­ка, Пав­ло­піль, Во­дя­не, Гну­то­ве, Ле­бе­дин­ське та Ши­ро­ки­не. Вогонь iз важ­ко­го озбро­є­н­ня в цих ви­пад­ках не ве­ли.

У хо­ді бо­йо­вих дій по­ра­не­но двох вій­сько­во­слу­жбов­ців зі скла­ду Об’єд­на­них сил. За да­ни­ми роз­від­ки, в се­ре­ду по­ра­не­но чо­ти­рьох «іхтам­нє­тів».

Ста­ном на ра­нок 1 ли­сто­па­да за­фі­ксо­ва­но об­стріл по­зи­цій Об’єд­на­них сил у ра­йо­ні Ав­ді­їв­ки з ав­то­ма­ти­чних гр­ана­то­ме­тів, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів і стрі­ле­цької зброї. Втрат iз на­шо­го бо­ку не­має.

Тим ча­сом в ОРДЛО готуються до так зва­них «ви­бо­рів», які за­пла­но­ва­ні на 11 ли­сто­па­да. Та­ке «во­ле­ви­яв­ле­н­ня» су­пе­ре­чить «ду­ху і бу­кві» Мін­ських угод. У се­ре­ду в Брюс­се­лі від­був­ся бри­фінг, на яко­му ре­чни­ця ЄС iз пи­тань зов­ні­шньої та без­пе­ко­вої по­лі­ти­ки Майя Ко­сьян­чич різ­ко за­су­ди­ла ці наміри й на­га­да­ла, що у ве­ре­сні Єв­ро­со­юз опри­лю­днив за­яву, яка ду­же чі­тко від­обра­жає по­зи­цію ЄС що­до про­ве­де­н­ня так зва­них «ви­бо­рів» на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях схі­дної Укра­ї­ни. «Реалізація Мін­ських угод усі­ма сто­ро­на­ми ві­ді­грає клю­чо­ву роль у до­ся­гнен­ні мир­но­го ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни. І в цьо­му кон­текс­ті так зва­ні «ви­бо­ри», які бу­дуть про­ве­де­ні 11 ли­сто­па­да в так зва­них До­не­цькій і Лу­ган­ській на­ро­дних ре­спу­блі­ках, су­пе­ре­чать ду­ху і бу­кві Мін­ських угод, які мі­стять кон­кре­тні по­ло- же­н­ня що­до ор­га­ні­за­ції мі­сце­вих ви­бо­рів у ре­гіо­ні», — ска­за­ла Ко­сьян­чич.

Пред­став­ни­ця Єв­ро­ко­мі­сії до­да­ла, що ЄС пов­ні­стю під­три­мує су­ве­ре­ні­тет, не­за­ле­жність i те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, та за­кли­ка­ла Ро­сію впли­ну­ти на се­па­ра­ти­стів для збе­ре­же­н­ня ре­а­лі­за­ції мін­ських угод. «Не­об­хі­дно уни­ка­ти всіх кро­ків, які пе­ре­шко­джа­ти­муть ре­а­лі­за­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Ми очі­ку­є­мо, що Ро­сія пов­ні­стю ви­ко­ри­стає свій вплив на се­па­ра­ти­стів у цьо­му пи­тан­ні», — ска­за­ла во­на.

Ві­сім дер­жав-чле­нів ООН, які є ни­ні­шні­ми та май­бу­тні­ми чле­на­ми Ра­ди Без­пе­ки ООН, опри­лю­дни­ли спіль­ну за­яву, в якій за­су­ди­ли пла­ни про­ве­де­н­ня так зва­них «ви­бо­рів» на оку­по­ва­них Ро­сі­єю те­ри­то­рі­ях схі­дної Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.