МЕ­ДІА ДЛЯ МАС

Ukrayina Moloda - - Нація -

Ко­ли Пре­зи­дент знає істо­рію

На су­спіль­но­му ка­на­лі «UA: Куль­ту­ра» у п’ятни­цю, 2 ли­сто­па­да о 19:35 ви­йде в ефір спец­про­ект «Ба­ту­рин. За­бу­та тра­ге­дія не­за­бу­тої сто­ли­ці», при­свя­че­ний кри­ва­вим по­ді­ям 1708 ро­ку. Істо­ри­ки про­ана­лі­зу­ють по­лі­ти­ку ге­тьма­на Іва­на Ма­зе­пи та зна­че­н­ня вла­ди Пе­тра І для Укра­ї­ни, ко­тра бу­ла в скла­ді Ро­сій­ської ім­пе­рії. Та­кі істо­ри­чні по­дії, як так зва­ні Рі­за­ни­на у Ба­ту­ри­ні (від 10 ти­сяч до 14 ти­сяч жертв, із жін­ка­ми і ді­тьми вклю­чно) чи Ле­бе­дин­ська ка­тів­ня (там бу­ло під­да­но не­люд­ським тор­ту­рам і за­ка­то­ва­но близь­ко 900 ко­за­цьких стар­шин і мі­сце­вих жи­те­лів) су­ча­сною мо­вою мо­жна на­зи­ва­ти те­ро­ром про­ти укра­їн­ців.

Го­стя­ми сту­дії бу­дуть до­ктор­ка істо­ри­чних на­ук Оль­га Ко­ва­лев­ська, жур­на­ліст, істо­рик Ро­сти­слав Мар­ти­нюк, істо­рик, пи­сьмен­ник, про­фе­сор Во­ло­ди­мир Сер­гій­чук. Про від­ро­дже­н­ня Ба­ту­ри­на, свій вклад у роз­ви­ток Ба­ту­рин­сько­го за­по­від­ни­ка роз­по­вість тре­тій Пре­зи­дент Укра­ї­ни Ві­ктор Ющен­ко.

Мо­де­ру­ва­ти­ме спе­це­фір ве­ду­чий, істо­рик Оле­ксандр Ал­фьо­ров.

Ар­хів­не фото.

Ві­ктор Ющен­ко в Ба­ту­ри­ні на від­крит­ті пам’ятни­ка п’ятьом геть­ма­нам. 22 сі­чня 2009 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.