Газ ву­гі­л­лю — не то­ва­риш

Але, щоб не зу­пи­ни­ла­ся Лу­ган­ська ТЕС, уря­ду тре­ба тер­мі­но­во вла­дна­ти пи­та­н­ня по­ста­ча­н­ня бла­ки­тно­го па­ли­ва, за­стер­гі­ає Сер­гій Ша­хов

Ukrayina Moloda - - Політика - І н ф. « У М »

Лу­ган­ська ТЕС мо­же припинити ро­бо­ту че­рез брак ву­гі­л­ля, за­па­сів яко­го ви­стач и т ь л и ше н а д е к і л ь к а д н і в ро­бо­ти. Про це по­ві­до­мив нар о д н и й д е п у т а т Ук р а ї н и С е р г і й Шах о в ( « Н а ш к р а й » ) .

«В обла­сті скла­ла­ся ду­же ви­бу­хо­не­без­пе­чна сит уа­ція. Існує те­хні­чна мо­жли­вість пе­ре­хо­ду ро­бо­ти стан­ції на при­ро­дний газ, со­бі­вар­тість одно­го кВт еле­ктро­енер­гії ста­но­ви­ти­ме близь­ко п’яти грн.», — ска­зав він.

Ша­хов п о в і д о мив , що з а - п а с в у г і л л я н а Лу Т Е С с т а н о м н а с ь о г од н — 1 3 , 6 т и с . т о н н , що н а 1 1 6 , 6 т и с . т о н н ме н ше н о р - ми н а к о п и ч е н н я і з а п а с і в в у г і л - л я , з г і д н о з г р а фі к о м, з а т в е р д - жен и м Мі н е н е р г о в у г і л л я .

«Я на­пра­вив ли­сти Прем ’ є р - м і н і с т р у Ук р а ї н и , г о л о в і Н К Р Е К П , Н А К « Н а фт о г а з Ук - ра­ї­ни» сто­сов­но спри­я­н­ня найшв и д шо м у в и р і ше н н ю п и т а н ь по­ста­ча­н­ня при­ро­дно­го га­зу на ТЕЦ і Лу­ТЕС, а та­кож вре­гу­лю­ван­ню ком­пен­са­ції рі­зни­ці в т а р и фі п р и п е р е х о д і Л у Т Е С н а при­ро­дний газ», — за­зна­чив нар­деп.

В а р т о з а з н а ч и т и , що , з г і д - н о з д а н и м и Мі н е н е р г о в у г і л л я , по­став­ки на Лу­ТЕС при­пи­ни­ли­ся 12 жов­тня 2018 р. 11 жов­тня бу­ло здій­сне­но остан­ню по­став­ку ан­тра­ци­то­во­го ву­гі­л­ля в об­ся­зі 6,8 тис. тонн.

Сер­гій Ша­хов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.