Крем­ля

Ukrayina Moloda - - Релiгiя -

при­сту­пив до на­да­н­ня ав­то­ке­фа­лії Пра­во­слав­ній цер­кві в Укра­ї­ні.

На по­ча­тку ве­ре­сня Все­лен­ський па­трі­ар­хат у ме­жах під­го­тов­ки до на­да­н­ня ав­то­ке­фа­лії при­зна­чив сво­їх ек­зар­хів (по­ві­ре­них) у Ки­є­ві. У РПЦ це ви­кли­ка­ло па­ні­ку. Мо­сков­ські по­пи роз­ці­ни­ли на­прав­ле­н­ня ек­зар­хів до Ки­є­ва як «втор­гне­н­ня на ка­но­ні­чну те­ри­то­рію Ро­сій­ської цер­кви». Ми­тро­по­лит Ону­фрій від­мо­вив­ся зу­стрі­ча­ти­ся з ек­зар­ха­ми, а Си- нод УПЦ МП ви­сту­пив iз ви­мо­гою, аби во­ни по­ки­ну­ли Укра­ї­ну, як «ка­но­ні­чну те­ри­то­рію їхньої цер­кви».

Прийня­ті Си­но­дом Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту рі­ше­н­ня ви­кли­ка­ли у Мо­скві істе­рію і по­гро­зи на адре­су па­трі­ар­ха Вар­фо­ло­мія. РПЦ прийня­ла рі­ше­н­ня про пов­ний роз­рив єв­ха­ри­сти­чно­го спіл­ку­ва­н­ня з Кон­стан­ти­но­по­лем, па­трі­ар­ха Вар­фо­ло­мія на­зва­ли «роз­коль­ни­ком» пра­во­слав’я, йо­го ім’я не зга­ду­ва­ти­муть у бо­го­слу­жі­н­нях мо­сков­ської цер­кви, не­зва­жа­ю­чи на те, що це за­бо­ро­не­но цер­ков­ни­ми пра­во­слав­ни­ми ка­но­на­ми, в яких пря­мо за­зна­че­но, що пра­во­слав­ні цер­кви зо­бов’яза­ні це ро­би­ти.

Си­нод УПЦ МП і йо­го ми­тро­по­лит Ону­фрій (світ­ське ім’я Орест Бе­ре­зов­ський) на до­го­ду Мо­скві ка­те­го­ри­чно ви­сту­пив про­ти ав­то­ке­фа­лії Укра­їн­ської цер­кви і слі­дом за РПЦ ро­зі­рвав сто­сун­ки з Все­лен­ським па­трі­ар­ха­том, чим під­твер­див, що Мо­сков­ський па­трі­ар­хат у Ки­є­ві (ба­га­то пред­став­ни­ків яко­го ма­ють ро­сій­ське гро­ма­дян­ство та ар­хів­ні псев­до­ні­ми та­єм­них аген­тів КДБ-ФСБ-СЗР) і Ро­сій­ська цер­ква (по­пи, у яких під ря­са­ми по­го­ни ка­дро­вих офі­це­рів ФСБ і ГРУ Ро­сії) — «слу­жа­ки ан­ти­хри­сту Пу­ті­ну».

Пре­зи­дент Ро­сії у «по­же­жно­му по­ряд­ку» вве­че­рі 12 жов­тня обго­во­рив iз по­стій­ни­ми чле­на­ми Ра­ди без­пе­ки си­ту­а­цію нав­ко­ло РПЦ в Укра­ї­ні. Прес-се­кре­тар пре­зи­ден­та Пє­сков за­явив, що Ро­сія має на­мір за­хи­ща­ти ін­те­ре­си пра­во­слав­них в Укра­ї­ні «ви­ня­тко­во по­лі­ти­ко-ди­пло­ма­ти­чни­ми» за­хо­да­ми («свя­ще­ни­ка­ми» пе­тро­ви­ми, бо­ши­ро­ви­ми та їм по­ді­бни­ми, під ря­са­ми яких — по­го­ни ге­ре­у­шни­ків. — Авт.).

Те­пер РПЦ бу­де під­ле­гла ви­ня­тко­во па­ха­на­ту Луб’ян­ки, а піп Ки­ри­ло, за ка­но­на­ми ма­фії, зо­бов’яза­ний ці­лу­ва­ти ру­ку «хре­ще­но­му ба­тько­ві» Ро­сії Пу­ті­ну.

Кум Пу­ті­на, го­ло­ва по­лі­тра­ди пар­тії «За жи­т­тя», яку очо­лює на­ро­дний де­пу­тат Ва­дим Ра­бі­но- вич (агент КДБ під псев­до­ні­мом «Жо­лудь»), Ві­ктор Ме­двед­чук (агент КДБ під псев­до­ні­мом «Со­ко­лов­ський») на по­ча­тку жов­тня на одно­му з ро­сій­ських про­па­ган­дист­ських те­ле­ка­на­лів від­зна­чив­ся обур­ли­вою за­явою, на­звав­ши Ки­їв­ський па­трі­ар­хат і Укра­їн­ську ав­то­ке­фаль­ну пра­во­слав­ну цер­кву не цер­ква­ми, а «ре­лі­гій­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми», які «ра­зом зі світ­ською вла­дою в осо­бі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни втру­ти­ли­ся у спра- ви цер­кви».

Під час ви­сту­пу По­ро­шен­ка у Вер­хов­ній Ра­ді 20 ве­ре­сня зі що­рі­чним по­сла­н­ням до на­ро­дних де­пу­та­тів, ко­ли він го­во­рив про «пов­не роз­мо­сков­ле­н­ня» цер­кви, нар­де­пи з фра­кції Опо­зи­цій­но­го бло­ку Віл­кул, Но­вин­ський, Шу­фрич та ін­ші де­мон­стра­тив­но по­ки­ну­ли се­сій­ний зал. Мо­сква че­рез свою аген­ту­ру на­віть ін­спі­ру­ва­ла по­зов до Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Ки­є­ва, який 1 жов­тня по­да­ла «Не­уря­до­ва ор­га­ні­за­ція вер­хо­вен­ства пра­ва», з ви­мо­гою ви­зна­ти про­ти­прав­ним звер­не­н­ням Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка до Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха Вар­фо­ло­мія з про­ха­н­ням на­да­ти ав­то­ке­фа­лію Укра­їн­ській пра­во­слав­ній цер­кві. З по­ді­бни­ми по­зо­ва­ми до Вер­хов­но­го су­ду звер­ну­ли­ся та­кож три пред­став­ни­ки МП.

Ще у трав­ні 2018 ро­ку за до­ру­че­н­ням Мо­скви на­ро­дний де­пу­тат Но­вин­ський з гру­пою пред­став­ни­ків МП (ми­тро­по­лит Ан­то­ній, про­то­і­єрей Да­ні­лє­вич та ін­ші) їздив до Вар­ша­ви на зу­стріч з єпис­ко­пом Поль­ської ав­то­ке­фаль­ної пра­во­слав­ної цер­кви ми­тро­по­ли­том Сав­вой із зав­да­н­ням ство­ри­ти «іні­ці­а­тив­ну гру­пу» з бло­ку­ва­н­ня на­да­н­ня ав­то­ке­фа­лії Укра­їн­ській пра­во­слав­ній цер­кві.

На­ро­дні де­пу­та­ти від Опо­зи­цій­но­го бло­ку на­пра­ви­ли Все­лен­сько­му па­трі­ар­ху Вар­фо­ло­мію аль­тер­на­тив­не звер­не­н­ня, в яко­му про­сять збе­рег­ти «ка­но­ні­чне пра­во­слав’я в Укра­ї­ні Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту». Пер­шим під звер­не­н­ням під­пи­сав­ся олі­гарх, ко­ли­шній гро­ма­дя­нин Ро­сії Ва­дим Но­вин­ський (спон­сор МП), який є йо­го іні­ці­а­то­ром і одним із най­більш за­тя­тих за­хи­сни­ків «ка­но­ні­чно­го пра­во­слав’я» під омо­фо­ром Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Свої під­пи­си під звер­не­н­ням по­ста­ви­ли спів­го­ло­ви Опо­бло­ку Юрій Бой­ко й Оле­ксандр Віл­кул, нар­де­пи Сер­гій і Юлія Льо­во­чкі­ни, Не­стор Шу­фрич, Юрій Мі­ро­шні­чен­ко, На­та­лія Ко­ро­лев­ська, Ми­хай­ло Па­пі­єв, Сер­гій Кі­ва­лов, бра­ти Доб­кі­ни та ін­ші «гун­дя­єв­ці», всьо­го 39 осіб — ро­сій­ська п’ята ко­ло­на в Укра­ї­ні, аген­ти впли­ву Крем­ля та, як пи­сав Шев­чен­ко, «ра­би, під­ніж­ки, грязь Мо­скви». Є се­ред під­пи­сан­тів і Юхим Звя­гіль­ський — спів­пре­зи­дент Єв­рей­ської кон­фе­де­ра­ції Укра­ї­ни.

Окре­мий при­клад су­ча­сної «ко­чу­бе­їв­щи­ни» про­де­мон­стру­ва­ли на «цер­ков­но­му фрон­ті» на­ро­дні де­пу­та­ти Ан­дрій Дер­кач, Яків Бе­збах, Ан­дрій Ши­пко та на­ро­дні де­пу­та­ти по­пе­ре­дніх скли­кань від Пар­тії ре­гіо­нів Гри­го­рій Смі­тюх і Ва­силь Гор­баль, які окре­мо на­пи­са­ли ли­ста па­трі­ар­ху Вар­фо­ло­мію із про­ха­н­ням від­кла­сти на­да­н­ня ав­то­ке­фа­лії пра­во­слав­ній цер­кві в Укра­ї­ні. Во­ни пи­шуть, що «біль­ша ча­сти­на укра­їн­ських пра­во­слав­них змо­же прийня­ти ав­то­ке­фа­лію тіль­ки за на­яв­но­сті зго­ди ро­сій­сько­го па­трі­ар­ха». Не біль­ше і не мен­ше — ли­ше за зго­ди Пу­ті­на!

Ва­силь Гор­баль ( по­че­сний пре­зи­дент Укр­га­збан­ку) і Ан­дрій Дер­кач (ка­дро­вий офі­цер КДБ) є ме­це­на­та­ми МП. Во­ни на­віть бу­ли де­ле­га­та­ми По­мі­сно­го со­бо­ру РПЦ, на яко­му ви­би­ра­ли па­трі­ар­ха Ки­ри­ла.

Но­вин­ський ля­кає Укра­ї­ну і Все­лен­ський па­трі­ар­хат «гран­діо­зним кро­во­про­ли­т­тям» і ви­слов­лює за­не­по­ко­є­н­ня ді­я­ми «де­пу­та­тів із чи­сла по­стмай­да­нів­ських хун­вей­бі­нів» та ін­ших пред­став­ни­ків цен­траль­ної й мі­сце­вої вла­ди, які чи­нять усі­ля­кі під­сту­пи «ка­но­ні­чній» УПЦ МП.

За­сте­рі­гаю Но­вин­сько­го та ін­шу «грязь Мо­скви»: не при­ве­ди Бо­же, спро­во­ку­є­те щось по­ді­бне то­му, чим ля­ка­є­те. «Бо­жа ка­ра» бу­де не­ми­ну­чою — пе­ре­тво­ри­тесь на «мо­ле­ку­ляр­ну пи­лю­ку»! Не за­бу­вай­те та­кож, що тра­пи­лось і з си­ном зра­дни­ка-вті­ка­ча Яну­ко­ви­ча.

По­зи­ція Мо­ско­вії в пи­тан­ні да­ру­ва­н­ня Все­лен­ським па­трі­ар­ха­том То­мо­су про ав­то­ке­фа­лію і ство­ре­н­ня Єди­ної по­мі­сної пра­во­слав­ної цер­кви в Укра­ї­ні ви­гля­дає ко­мі­чною. Адже гни­ле яблу­ко, яким є РПЦ, яке впа­ло з гіл­ки, не мо­же кри­ча­ти про роз­кол iз де­ре­вом, а тим біль­ше за­яв­ля­ти, що ви­клю­чає че­рез це ма­те­рин­ське де­ре­во із яблунь. Істин­но, якщо Го­сподь Бог хо­че по- ка­ра­ти, то він по­збав­ляє ро­зу­му!

При­чи­на та­кої ре­а­кції зро­зумі­ла — Укра­ї­на пе­ре­ста­ла бу­ти ка­но­ні­чною те­ри­то­рі­єю РПЦ, яка так вва­жа­ла до цьо­го. Ста­ном на по­ча­ток 2018 ро­ку УПЦ КП на­ра­хо­ву­ва­ла 5167 при­хо­дів, а МП (фі­лія РПЦ в Укра­ї­ні) — 11704. Кіль­кість же при­хо­дів, які має РПЦ тіль­ки в РФ, за твер­дже­н­ням па­трі­ар­ха Ки­ри­ла, — 12 665 (по всьо­му сві­ту — 29 263 при­хо­ди). По­рів­няй­те кіль­кість при­хо­дів МП в Укра­ї­ні (11 704) і цер­кви в Ро­сії (12 665) та в ці­ло­му по сві­ту — і все стає зро­зумі­лим.

Звер­ніть та­кож ува­гу ще на той факт, що кіль­кість на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні більш ніж утри­чі (!) мен­ша, ніж у Ро­сії. На осно­ві цих да­них чі­тко ви­дно, що за кіль­кі­стю на­се­ле­н­ня на один при­ход Укра­ї­на на­ба­га­то ви­пе­ре­джає Ро­сію. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, рі­чний обо­рот го­тів­ки в при­хо­дах і єпар­хі­ях цер­ков МП — що­най­мен­ше 500-700 млн. дол. США. Плюс ще 200-250 млн. дол. не­кон­вер­то­ва­них у го­тів­ку по­жер­тву­вань. Бю- джет УПЦ МП ся­гає при­бли­зно 15 млрд. дол.

Те­пер, спо­дiва­юсь, усім зро­зумі­ло, чо­му Мо­ско­вія так бо­ре­ться за Укра­ї­ну — бо без Укра­ї­ни Ро­сій­ська цер­ква втра­чає мі­льяр­ди до­ла­рів і пра­кти­чно по­ло­ви­ну сво­єї па­стви і ні про який ав­то­ри­тет РПЦ у пра­во­слав­но­му сві­ті то­ді не­має сен­су го­во­ри­ти.

По­над три­ста ро­ків Центр пра­во­слав’я всі­єї Ру­сі-Укра­ї­ни був ко­ло­ні­єю Ро­сії і пе­ре­бу­вав у ду­хов­но­му раб­стві ди­я­воль­ської се­кти Мо­ско­вії.

Рі­ше­н­ня Си­но­ду Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту оста­то­чно роз­ві­я­ло ім­пер­ські ілю­зії і шо­ві­ні­сти­чні фан­та­зії Мо­скви, які не під­крі­пле­ні жо­дним цер­ков­но-пра­во­вим до­ку­мен­том про Укра­ї­ну як ні­би­то «ка­но­ні­чну те­ри­то­рію ро­сій­ської цер­кви». Те, що так зва­ний «пе­ре­хід Ки­їв­ської ми­тро­по­лії у во­ло­ді­н­ня Мо­скви став­ся «не за при­пи­са­ми ка­но­ні­чних пра­вил», Все­лен­ський па­трі­ар­хат ви­знав ще у 1924 ро­ці. Сьо­го­дні Си­нод ще раз під­твер­див цю позицію.

Го­во­ря­чи світ­ською юри­ди­чною мо­вою, Все­лен­ський па­трі­ар­хат ви­знав Мо­ско­вію зло­ді­єм (роз­бій­ни­ком з ве­ли­кої до­ро­ги), який вкрав (при­вла­снив) пра­во­слав’я Ки­їв­ської Ру­сі.

І ще один, най­го­лов­нiший юри­ди­чно-цер­ков­ний (ка­но­ні­чний) ви­сно­вок: «Ска­су­ва­н­ням Си­но­дом Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту Си­н­одаль­но­го ли­ста 1686 ро­ку ска­со­ва­на адмі­ні­стра­ція (ке­рів­ни­цтво) Мо­сков­ською цер­квою Ки­їв­ської ми­тро­по­лії і всіх єпар­хій в Укра­ї­ні», — за­явив ар­хі­єрей Кон­стан­ти­но­поль­ської цер­кви, пред­став­ник Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту при Все­сві­тній ра­ді цер­ков ар­хі­єпис­коп Тель­мі­ський Іов (Ге­ча). «З ка­но­ні­чної то­чки зо­ру, це озна­чає, що сьо­го­дні в Укра­ї­ні пра­во­слав­ної цер­кви МП біль­ше не існує. Усі ар­хі­є­реї те­пер в Укра­ї­ні де-фа­кто, згі­дно з цим рі­ше­н­ням си­но­ду, є ар­хі­є­ре­я­ми Все­лен­сько­го пре­сто­лу, і во­ни те­пер по­вин­ні че­ка­ти ди­ре­кти­ву Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту що­до сво­го подаль­шо­го існу­ва­н­ня»,— на­го­ло­сив ар­хі­єрей Іов.

Він та­кож по­яснив, що в Укра­ї­ні не мо­жуть ка­но­ні­чно існу­ва­ти дві пра­во­слав­ні цер­кви. «Згі­дно з ка­но­на­ми цер­кви, на те­ри­то­рії одні­єї дер­жа­ви має бу­ти тіль­ки одна пра­во­слав­на цер­ква», — за­зна­чив Іов.

Прес-слу­жба па­трі­ар­ха Ки­ри­ла істе­ри­чно від­ре­а­гу­ва­ла на та­ку за­яву, ци­ні­чно за­про­по­ну­вав­ши Іо­ву «лі­ку­ва­н­ня» йо­го «ду­шев­но­го і ду­хов­но­го ста­ну здо­ров’я».

Те­пер, згі­дно з цер­ков­ни­ми пра­ви­ла­ми й ка­но­на­ми, РПЦ є се­ктою, не­за­кон­ною ре­лі­гій­ною ор­га­ні­за­ці­єю, а не ка­но­ні­чною цер­квою, яку Все­лен­ський со­бор, пі­сля її по­яви, дов­гий час на­зи­вав «слу­жи­тель­кою Ан­ти­хри­сту» і «при­ста­ни­щем де­мо­нів». Ви­я­ви­лось, що Все­лен­ський па­трі­ар­хат ні­ко­ли не да­ру­вав РПЦ То­мос на ав­то­ке­фа­лію. В Кон­стан­ти­но­поль­сько­му па­трі­ар­ха­ті на­го­ло­си­ли, що ав­то­ке­фа­лія РПЦ бу­ла са­мо­про­го­ло­ше­ною (на зра­зок так зва­них «ДНР» і «ЛНР». — Авт.): мо­сков­сько­го ми­тро­по­ли­та Іо­ну ви­бра­ли у 1448 ро­ці в Мо­скві без до­зво­лу Кон­стан­ти­но­по­ля, тоб­то Іо­на по су­ті був са­мо­зван­цем, як і са­ма ми­тро­по­лія Мо­ско­вії.

Дух Свя­тої Ру­сі — у Ки­є­ві

Афон­ські стар­ці по­над ти­ся­чу ро­ків ствер­джу­ють: «Дух Свя­тої Ру­сі пе­ре­бу­ває в Ки­є­ві». А Все­лен­ський па­трі­арх Вар­фо­ло­мій сво­го ча­су на­пи­сав: «Сві­то­ве пра­во­слав’я — це су­зір’я не­за­ле­жних та рів­них на­ціо­наль­них Цер­ков».

На­при­кін­ці ли­пня по­то­чно­го ро­ку, ко­ли в Укра­ї­ні від­зна­ча­ло­ся 1030 ро­ків Хре­ще­н­ня Ру­сi-Укра­ї­ни, па­трі­арх Вар­фо­ло­мій звер­нув­ся до пра­во­слав­них: «Ви­зна­ю­чи ви­со­ку від­по­від­аль­ність пер­шо­пре­столь­ної Кон­стан­ти­но­поль­ської цер­кви, яка ні­ко­ли не пе­ре­ста­ва­ла і не зми­ря­ла­ся пе­ред не­за­кон­ни­ми і не­ка­но­ні­чни­ми си­ту­а­ці­я­ми, які по­тря­са­ли при­ро­дне фун­кці­ю­ва­н­ня пра­во­слав­ної цер­кви, і в ці від­по­від­аль­ні ча­си во­на взя­ла на се­бе іні­ці­а­ти­ву від­но­ви­ти єд­ність пра­во­слав­них ві­рян Укра­ї­ни з кін­це­вою ці­л­лю да­ру­ва­ти укра­їн­ській цер­кві ав­то­ке­фа­лію».

Упев­не­ний, що до кін­ця ро­ку в «су­зір’ї не­за­ле­жних та рів­них на­ціо­наль­них Цер­ков» за­сяє і на­ша по­мі­сна єди­на ав­то­ке­фаль­на укра­їн­ська пра­во­слав­на Зір­ка. Об’єд­нав­чий Ар­хі­єрей­ський со­бор бу­де про­хо­ди­ти у Со­фій­сько­му со­бо­рі. Ду­маю, що сим­во­лі­чно бу­ло б про­ве­сти йо­го 21 ли­сто­па­да, у день ар­хі­стра­ти­га Ми­ха­ї­ла, по­кро­ви­те­ля Ки­є­ва, або ра­ні­ше, а в цей день — отри­ма­ти То­мос.

До Ки­є­ва при­бу­де Все­лен­ський па­трі­арх Вар­фо­ло­мій, щоб осо­би­сто да­ру­ва­ти обра­но­му пред­сто­я­те­лю єди­ної по­мі­сної Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви То­мос про ав­то­ке­фа­лію і про­ве­сти Бо­го­слу­жі­н­ня в Ан­дрі­їв­ській цер­кві — цен­трі по­стій­но­го пред­став­ни­цтва Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту — Ма­те­рі пра­во­слав­них цер­ков сві­ту.

Пе­ре­ко­на­ний, що впро­довж де­кіль­кох ро­ків Пра­во­слав­на Русь-Укра­ї­на з ду­хов­ним цен­тром у Ки­є­ві від­ро­ди­ться уже на ві­ки. І дай, Бо­же, ро­зу­му Пре­зи­ден­ту і пар­ла­мен­ту по­вер­ну­ти Укра­ї­ні вкра­де­ний і узур­по­ва­ний Ро­сі­єю бренд «Русь». Так по­вин­но бу­ти. І ду­маю, що так і бу­де. Це бу­де ре­а­лі­за­ці­єю Бо­жо­го пла­ну!

Об’єд­на­на укра­їн­ська цер­ква, на мою дум­ку, по­вин­на на­зи­ва­ти­ся «Укра­їн­ська пра­во­слав­на цер­ква», а ско­ро­че­но — «Ки­їв­ський па­трі­ар­хат». Що­до УПЦ МП, то, згі­дно із за­ко­ном, який не­за­ба­ром зо­бов’яза­ний ухва­ли­ти пар­ла­мент, во­на бу­де на­зи­ва­ти­ся «Ро­сій­ська пра­во­слав­на цер­ква» в Укра­ї­ні, щоб не хо­ва­ла­ся під на­звою «укра­їн­ська» і не ду­ри­ла го­ло­ви укра­їн­цям.

Сьо­го­дні Укра­їн­ська на­ція ря­тує Світ від ядер­ної по­же­жі, яку го­то­ва за­па­ли­ти ім­пе­рія зла — Ро­сія, щоб її гро­ма­дя­ни, як ска­зав Пу­тін, по­тра­пи­ли в «рай». Ми, укра­їн­ці, ви­сто­ї­мо у вій­ні з ро­сій­ським агре­со­ром, здо­бу­де­мо Пе­ре­мо­гу над пу­тін­ським фа­ши­змом і по­вер­не­мо до скла­ду Укра­ї­ни ане­ксо­ва­ний Крим і оку­по­ва­ні те­ри­то­рії Дон­ба­су. Ро­сій­ська ім­пе­рія роз­ва­ли­ться вна­слі­док на­ціо­наль­но-ви­зволь­ної бо­роть­би по­не­во­ле­них на­ро­дів, для яких Укра­ї­на бу­де взір­цем де­мо­кра­ти­чної дер­жа­ви.

У не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му Укра­ї­на по­ста­не як ду­хов­ний пра­во­слав­ний та ін­те­ле­кту­аль­ний центр об’єд­на­ної Єв­ро­пи від Ла-Ман­шу до Ура­лу. Так бу­де!

Гни­ле яблу­ко, яким є РПЦ, впав­ши з гіл­ки, кри­чить про... роз­кол iз де­ре­вом!.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.