«Зо­ло­та» кон­ку­рен­ція

Огов­тав­шись пі­сля кіль­кох опе­ра­цій на пле­чі, лі­дер чо­ло­ві­чої збір­ної Укра­ї­ни ви­бо­ров «срі­бло» на гім­на­сти­чно­му чем­піо­на­ті сві­ту

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Зов­сім не­про­сто спортс­ме­нам пі­сля олім­пій­ських трі­ум­фів утри­му­ва­ти­ся на вер­ши­ні успі­ху. Утім зов­сім без ді­ла по­чи­ва­ти на чем­піон­ських лав­рах їм та­кож не хо­че­ться. Тро­хи пе­ре­по­чив­ши й «за­ли­зав­ши ра­ни», во­ни з но­ви­ми си­ла­ми взя­ли­ся за під­го­тов­ку до май­бу­тніх лі­тніх Ігор у То­кіо-2020.

Гім­наст Олег Вер­ня­єв — один iз тих, хто са­мо­від­да­но ря­ту­вав спор­тив­ний імідж укра­їн­сько­го спор­ту на Олім­пі­а­ді в Ріо-2016. На­га­да­є­мо, що два ро­ки то­му йо­го зо­ло­тий успіх на бру­сах при­ніс Укра­ї­ні в Ріо одну з двох олім­пій­ських на­го­род най­ви­щої про­би. При цьо­му в су­пер­ни­цтві з ле­ген­дар­ним япон­цем Ко­хеї Уті­му­рою в ба­га­то­бор­стві Вер­ня­єв отри­мав олім­пій­ське «срі­бло», зму­сив­ши го­во­ри­ти екс­пер­тів про йо­го не до кін­ця ре­а­лі­зо­ва­ний чем­піон­ський по­тен­ці­ал.

Ду­ма­є­ться, Олег і сам не про­ти ста­ти но­вим гім­на­сти­чним ко­ро­лем, для чо­го, вла­сне, й на­ва­жив­ся на дві не­про­сті опе­ра­ції. Так, біль­шу ча­сти­ну по­то­чно­го се­зо­ну най­силь­ні­ший ві­тчи­зня­ний гім­наст про­вів на «лі­кар­ня­но­му», від­нов­лю­ю­чись пі­сля хі­рур­гі­чних втру­чань на пра­во­му пле­чі.

Кіль­ка кон­троль­них стар­тів на Куб­ку сві­ту, й най­кра­щий учень Ген­на­дія Сар­тин­сько­го ви­ру­шив у скла­ді на­ціо­наль­ної збір­ної Укра­ї­ни на чем­піо­нат сві­ту до Ка­та­ру, де, по­при від­су­тність пов­но­цін­но­го зма­галь­но­го до­сві­ду, знову під­твер­див свій ви­со­кий ста­тус.

Зре­штою, ви­йшло так, що Вер­ня­єв став єди­ним у скла­ді «си­ньо-жов­тих», ко­му вда­ло­ся під­ня­ти­ся на сві­то­вий п’єде­стал.

Що­прав­да, на від­мі­ну від Ріо-2016, здій­сни­ти в До­сі2018 ме­даль­ний «дубль» Оле­гу не вда­ло­ся. Про­бив­шись до чи­сла 24-х кра­щих у ба­га­то- бор­стві, до пев­но­го ча­су він три­мав­ся в гру­пі лі­де­рів, однак по­мил­ка на по­пе­ре­че­ні від­ки­ну­ла йо­го за ме­жі першої де­ся­тки. В під­сум­ку, аб­со­лю­тну пер­шість на ЧС лі­дер укра­їн­ської збір­ної за­вер­шив iз 14-м ре­зуль­та­том. При цьо­му за від­су­тно­сті япон­ця Уті­му­ри чем­піо­ном сві­ту в «аб­со­лю­ті» став ро­сі­я­нин Ар­тур Да­ла­ло­ян.

На­то­мість своє ва­го­ме сло­во Вер­ня­єв ска­зав в ін­ди­ві­ду­аль­но­му фі­на­лі на улю­бле­них бру­сах. По­при те, що пі­сля ба­га­то­бор­ства на­шо­го гім­на­ста не­по­ко­їв біль у пле­чі, він пра­кти­чно іде­аль­но про­йшов свій ко­рон­ний сна­ряд, за що отри­мав від суд­дів дру­гий ре­зуль­тат — 15,591. Ма­ю­чи дру­гий се­ред фі­на­лі­стів ко­е­фі­ці­єнт скла­дно­сті (6,7 ба­ла), Олег про­гно­зо­ва­но по­сту­пив­ся ли­ше пе­ре­мож­це­ві по­пе­ре­дньо­го чем­піо­на­ту сві­ту, ки­тай­це­ві Цзоу Цзи­нью­ань, ко­трий у сво­є­му ар­се­на­лі мав най­скла­дні­ші еле­мен­ти — 16,433.

Те­пер в акти­ві Вер­ня­є­ва чо­ти­ри пла­не­тар­ні на­го­ро­ди. Окрім «срі­бла» До­хи є в ко­ле­кції 25-рі­чно­го гім­на­ста «зо­ло­то» На­ньні­на-2014, а та­кож «срі­бло» Гла­зго-2015 та Мон­ре­а­ля-2017.

Те­о­ре­ти­чний шанс здо­бу­ти ще одну на­го­ро­ду для укра­їн­ської збір­ної мав брон­зо­вий при­зер Олім­пі­а­ди в Лон­до­ні-2012 Ігор Ра­ди­ві­лов, про­те свій ви­ступ у фі­на­лі на кіль­цях він за­вер­шив на во­сьмо­му мі­сці.

Ві­дзна­чи­мо, що зма­га­н­ня у гім­на­сток про­йшли під ди­ктов­ку аме­ри­кан­ки Сі­мо­ни Байлз, ко­тра вче­твер­те по­спіль ви­гра­ла ти­тул аб­со­лю­тної чем­піон­ки сві­ту. Пред­став­ни­ці ж Укра­ї­ни на пла­не­тар­ні на­го­ро­ди в До­сі не пре­тен­ду­ва­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.