Ля­шко за­ре­є­стру­вав по­ста­но­ву про мо­ра­то­рій на під­ви­ще­н­ня цін на газ

Пар­ла­мент не має пра­ва мов­ча­ти, ко­ли вла­да гра­бує укра­їн­ців че­рез «ко­смі­чні» та­ри­фи на газ, на­го­ло­сив лiдер Ра­ди­каль­ної пар­тiї

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лі­на ТЕСЛЕНКО Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Учо­ра укра­їн­ських си­ло­ви­ків ви­кли­ка­ли до пар­ла­мен­ту на «ки­лим», аби за­слу­ха­ти звіт що­до ре­зо­нан­сно­го вбив­ства хер­сон­ської акти­віс­тки й ра­дни­ці хер­сон­сько­го ме­ра Ка­те­ри­ни Ган­дзюк. На «роз­бір по­льо­тів» до на­ро­дних де­пу­та­тів при­йшли Ге­не­раль­ний про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко, мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков, гла­ва На­ціо­наль­ної по­лі­ції Сер­гій Кня­зєв та очіль­ник СБУ Ва­силь Гри­цак.

У сво­є­му ви­сту­пі Ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко за­зна­чив, що під час слід­ства, «яке ні на день не зу­пи­ня­ло­ся», бу­ло «про­ве­де­но 367 до­пи­тів, 21 екс­пер­ти­зу, пе­ре­вір­ки на де­те­кто­рі бре­хні та ін­ші про­це­су­аль­ні дії». Во­дно­час він обу­рив­ся, що в по­не­ді­лок став­ся ви­тік ін­фор­ма­ції слід­ства до ЗМІ, й це на 30% змен­шує успіх роз­слі­ду­ва­н­ня. «Сьо­го­дні ми ма­є­мо пі­до­зри що­до 12 осіб, які, ймо­вір­но, бу­ли за­мов­ни­ка­ми. Са­ма Ган­дзюк го­во­ри­ла про ча­сти­ну з них. Ме­ні осо­би­сто во­на ви­слов­лю­ва­ва­ла при­пу­ще­н­ня що­до трьох із них», — ска­зав Лу­цен­ко. Він до­дав, що слід­ство вва­жає до­ве­де­ним ви­ну ви­ко­нав­ця (Граб­чу­ка) та ор­га­ні­за­то­ра (Тор­бі­на), і спра­ву буде пе­ре­да­но до су­ду до кін­ця цьо­го ро­ку. «Що­до за­мов­ни­ка слід­ство має вер­сії. І впев­не­ний, що во­но ефе­ктив­но ру­ха­є­ться. До вчо­ра­шньо­го дня я був упев­не­ний, що ми спра­цю­є­мо ефе­ктив­но. Але вчо­ра, в ре­зуль­та­ті «пі­а­ру на кро­ві», одна з вер­сій ви­те­кла у ЗМІ», — за­явив Ген­про­ку­рор.

«Ви­тік ін­фор­ма­ції пі­ді­рвав успі­шність слід­ства. Як пар­ла­мен­та­рiю в ми­ну­ло­му, ме­ні зро­зумі­ло, що ор­га­ні­за­то­рам Тим­ча­со­вої слід­чої ко­мі­сії не по­трі­бний ре­зуль­тат, а тіль­ки пі­ар за­ра­ди вла­ди», — за­явив Лу­цен­ко з три­бу­ни. То­му не дасть до­зво­лу на до­ступ Тим­ча­со­вої слід­чої ко­мі­сії до жо­дно­го до­ку­мен­та слід­ства в цій спра­ві. «Щоб не бу­ло сум­ні­вів, що за вла­ду ні­хто не чі­пля­є­ться, я сьо­го­дні по­даю за­яву про від­став­ку Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни, і ви в пар­ла­мен­ті ма­є­те роз- гля­ну­ти це пи­та­н­ня», — ска­зав Юрій Лу­цен­ко. За йо­го сло­ва­ми, «вам» (на­ро­дним де­пу­та­там) ви­рі­шу­ва­ти, чи він ке­ру­ва­ти­ме ГПУ, «чи Му­ста­фа Найєм» (са­ме цей на­ро­дний де­пу­тат іні­ці­ю­вав ство­ре­н­ня тим­ча­со­вої слід­чої ко­мі­сії).

Пі­сля Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра на три­бу­ну ви­йшов Сер­гій Кня­зєв, він по­ка­зав ві­део з мі­сця на­па­ду на Ган­дзюк та ві­део до­пи­тів пі­до­зрю­ва­них. Ва­силь Гри­цак, який узяв сло­во да­лі, та­кож на­го­ло­сив на не­д­опу­щен­ні опри­лю­дне­н­ня ін­фор­ма­ції до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, що не­ми­ну­че за­шко­дить слід­ству. «Це я вам ка­жу як опе­ра­тив­ний спів­ро­бі­тник iз ве­ли­ким до­сві­дом ро­бо­ти», — до­дав гла­ва СБУ.

На­ро­дних де­пу­та­тів, які ви­сту­па­ли пі­сля си­ло­ви­ків, та­кож пе­ре­пов­ню­ва­ли емо­ції. Во­ни зви­ну­ва­чу­ва­ли пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни в без­ді­яль­но­сті та по­стій­них свар­ках між со­бою, на­га­ду­ва­ли кон­кре­тні гу­чні кри­мі­наль­ні зло­чи­ни остан­ніх ро­ків, за які так ні­хто й не від­по­вів.

«В Укра­ї­ні на ру­ках — близь­ко 3 міль­йо­нів на­рі­зної зброї, за­ре­є­стро­ва­не 1241 убив­ство. А ме­ні тут до­рі­ка­ють: це ти їх убив, — емо­цій­но від­по­вів на зви­ну­ва­че­н­ня Юрій Лу­цен­ко. — Та я день і ніч си­джу в то­му про­кля­то­му крі­слі [Ген­про­ку­ро­ра], щоб і про­стий укра­ї­нець, і на­ро­дний де­пу­тат по­чу­вав­ся за­хи­ще­ним. Якщо не мо­же­те до­по­мог­ти, то при­найм­ні не за­ва­жай­те. Мо­же­те зро­би­ти кра­ще — сядь­те в моє крі­сло!». І до­дав, звер­та­ю­чись до за­лу, що в пра­во­охо­рон­ців «ру­ки зв’яза­ні са­ме зав­дя­ки ва­шим за­ко­нам, які ви прийня­ли».

...Від­став­ку Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра ВР учо­ра не під­три­ма­ла, «за» про­го­ло­су­ва­ли 38 нар­де­пів, до яких зго­дом до­плю­су­ва­ли ще один го­лос. А от рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня Тим­ча­со­вої слід­чої ко­мі­сії для про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня на­па­дів на Ка­те­ри­ну Ган­дзюк та ін­ших гро­мад­ських акти­ві­стів ухва­ли­ли. Її очо­лить по­за­фра­кцій­ний на­ро­дний де­пу­тат Бо­ри­слав Бе­ре­за.

Олег Ля­шко за­ре­є­стру­вав по­ста­но­ву про ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня уря­ду й вста­нов­ле­н­ня мо­ра­то­рію на під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ i ви­ма­гає ви­не­сти її на роз­гляд пер­шо­чер­го­во. «Ми ви­ма­га­є­мо не­гай­но роз­гля­ну­ти й прийня­ти цю по­ста­но­ву та за­хи­сти­ти укра­їн­ців від гра­бі­жни­цької по­лі­ти­ки Пре­зи­ден­та та йо­го вла­ди. На­ша ко­ман­да не го­ло­су­ва­ти­ме за жо­дне ін­ше рі­ше­н­ня, по­ки мо­ра­то­рій про під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ не буде прийня­то. Ко­ли вла­да гра­бує укра­їн­ців і їм не­має за що го­ду­ва­ти сво­їх ді­тей, одя­га­ти­ся та лі­ку­ва­ти­ся, бу­ти бай­ду­жи­ми — це зло­чин!» — звер­нув­ся до пар­ла­мен­та­рі­їв Ля­шко.

Під про­е­ктом по­ста­но­ви під­пи­са­ли­ся шiсть лі- де­рів фра­кцій і груп. До­ку­мент став на­сту­пним кро­ком ко­ман­ди Оле­га Ля­шка у бо­роть­бі з ви­со­ки­ми та­ри­фа­ми пі­сля акції про­те­сту під Ка­бмі­ном i за­кли­ку зі­бра­ти по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту. По­лі­тик по­слі­дов­но ви­сту­пає за зни­же­н­ня ці­ни на газ, адже пе­ре­ко­на­ний, що під­ви­ще­н­ня та­ри­фів уда­рить не тіль­ки по га­ман­цях укра­їн­ців, а й по про­ми­сло­во­сті. «Вла­да гра­бує укра­їн­ців, моя ко­ман­да знає, як їх за­хи­сти­ти, да­ти біль­ші зар­пла­ти та пен­сії, мен­ші та­ри­фи, біль­ші мо­жли­во­сті для за­ро­бі­тку. Вла­да бай­ду­жа до укра­їн­ців — ми не бай­ду­жі! Вла­да під­ви­щує та­ри­фи — ми ствер­джу­є­мо, що укра­їн­ці пла­тять не за газ, а за ко­ру­пцію вла­ди, її не­про­фе­сіо­на­лізм, не­зда­тність на­ве­сти порядок, від­но­ви­ти ста­біль­ність та еко­но­мі­чний роз­ви­ток. Наш ан­ти­кри­зо­вий план дасть мо­жли­вість від­но­ви­ти еко­но­мі­ку Укра­ї­ни й ство­рю­ва­ти но­ві ро­бо­чі мі­сця. І зу­пи­не­н­ня під­ви­ще­н­ня цін на газ — один iз пер­ших кро­ків до від­нов­ле­н­ня по­ряд­ку в Укра­ї­ні», — під­кре­слив на­ро­дний де­пу­тат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.