Єднай­мо­ся в лю­бо­ві

Ро­зду­ми про ви­бор­чі пе­ре­го­ни

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - Оле­ксандр ЯВТУХІВСЬКИЙ м. Де­ра­жня

У ра­йон­ній га­зе­ті за 6 ве­ре­сня цьо­го ро­ку в одно­му із за­го­лов­ків бу­ло на­пи­са­но: «Ти­мо­шен­ко по­ка­за­ла, як під­ко­ри­ти вла­ду лю­дям». Про­чи­тав­ши за­го­ло­вок, від­ра­зу гля­нув, хто ж ав­тор? Про Сер­гія Би­ко­ва ні­чо­го не знаю. Ми те­пер усі ні­які... Ми якісь та­кі-ся­кі по­се­лен­ці — на­сє­лє­ніє — еле­кто­рат.

Ви­я­ви­ло­ся, Сер­гій Би­ков — го­ло­ва ана­лі­ти­чно­го цен­тру «Ін­по­літ». За­со­ро­мив­ся, бо не знаю, скіль­ки у нас те­пер пар­тій, кон­фе­сій, рі­зно­ма­ні­тних ана­лі­ти­чних цен­трів, абре­ві­а­тур. Скіль­ки ро­ків то­му «Ін­по­лі­ту», який до­свід має, які йо­го до­роб­ки?

Знаю-пам’ятаю, як жи­ли се­ля­ни пе­ред ко­ле­кти­ві­за­ці­єю, як жор­сто­ко, на­силь­но тво­ри­ли кол­го­спи, го­ло­до­мо­ри, ре­пре­сії, без­бо­жни­цтво. До­во­ди­лось чу­ти пе­ре­ка­зи, спо­га­ди про ле­нін­ські ко­му­ни і ста­лін­ські кол­го­спи, які ство­рю­ва­ли для то­го, щоб сфор­му­ва­ти лю­ди­ну без вла­сно­сті — лю­ди­ну-про­ле­та­ря. При­вер­таю ува­гу на­у­ков­ців до­слі­ди­ти до­ле­но­сну роль вла­сно­сті у жит­ті лю­ди­ни, в між­люд­ських вза­є­ми­нах. Мій ви­сно­вок: вла­сність є скла­до­вою ча­сти­ною люд­ських до­ле­но­сних вла­сти­во­стей. Вла­сність — осно­ва до­бро­бу­ту, без неї лю­ди­на зне­до­лю­є­ться, ди­ча­віє, ги­не.

До ре­чі, пер­ві­сні хри­сти­я­ни на­ма­га­ли­ся усу­спіль­ню­ва­ти вла­сність, але ді­а­ле­кти­ка роз­ви­тку не при­пу­скає одно­зна­чно­сті. В дій­сно­сті існує три ви­ди вла­сно­сті, як трі­а­да єд­но­сті про­ти­річ в еко­но­мі­ці, в го­спо­да­рю­ван­ні.

Пер­ше. Вла­сність при­ва­тна, при­вла­сне­на. Спри­я­тли­ва для ка­пі­та­лі­сти­чно­го еко­но­мі­чно­го устрою. Про­по­ную Пре­зи­ден­ту По­ро­шен­ку не­гай­но ство­ри­ти Ка­пі­та­лі­сти­чну пар­тію че­сно­го ка­пі­та­лу, ме­це­на­тів, до­бро­ді­їв. (С. Би­ков («Ін­по­літ») на­пи­сав, що Ти­мо­шен­ко вко­тре до­ве­ла своє пра­гне­н­ня зла­ма­ти олі­гар­хі­чну си­сте­му (ка­пі­та­лі­стів те­пе­рі­шніх, за Мар­ксом). Про­по­ную на­шій Юлі, озбро­є­ній ви­со­ким рей­тин­гом, во­скре­си­ти Вер­хов­ну Ра­ду со­ці­а­лі­змом).

Дру­ге. Вла­сність орен­дна, ко­опе­ра­тив­на. Спри­я­тли­ва для со­ці­а­лі­сти­чно­го еко­но­мі­чно­го устрою. Укра­їн­сько­му су­спіль­ству по­трі­бна со­ці­а­лі­сти­чна пар­тія со­ці­аль­но­го за­хи­сту лю­ди­ни, при­ро­ди і су­спіль­ства від твор­ців і ко­ри­сту­ва­чів не­че­сно­го ка­пі­та­лу.

Тре­тє. Вла­сність усу­спіль­не­на, гро­мад­ська, ко­му­наль­на. Спри­я­тли­ва для усу­спіль­не­н­ня пра­ці. Су­спіль­ству по­трі­бна Ко­му­наль­на пар­тія усу­спіль­ню­ва­чів пра­ці, яка по­с­при­яє пов­ній зайня­то­сті пра­це­зда­тно­го на­се­ле­н­ня, по­с­при­яє які­сно­му до­гля­ду за не­пра­це­зда­тни­ми та все­бі­чно­му роз­ви­тку люд­ських осо­би­сто­стей, на­цій, адже на­ЦІЯ — Це Я (на цій ча­сто­чці зем­лі). У зга­ду­ва­ній ви­ще стат­ті ав­тор пи­ше: «Мир нам на­зав­жди». Ми­ру мо­же по­спри­я­ти кон­сти­ту­цій­ний за­кон, за­клик «Па­трі­о­ти і на­ціо­на­лі­сти всіх дер­жав і на­цій, єднай­мо­ся в лю­бо­ві, пра­ці, в ра­до­сті жи­т­тю, ми­ру. За­пе­ре­чуй­мо вій­ни!».

Ко­жен мо­же спо­сте­рі­га­ти по­ве­дін­ку лю­ди­ни, яка хоч на мить пе­ре­йшла в енер­ге­ти­чний стан не­на­ви­сті: у неї по­гір­шу­є­ться за­галь­ний ви­гляд, мо­ва стає лай­ли­вою, втра­ча­є­ться ра­дість жи­т­тя. На­став час роз­ка­я­ти­ся і від­но­ви­ти зв’язок із Бо­гом Лю­бо­ві. Єдна­ти­ся з лю­дьми в ра­до­сті жи­т­тям, пра

цею, до­бро­бу­том...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.