Сто­лі­т­тя пі­сля вій­ни

У Єв­ро­пі від­зна­ча­ють 100-річ­чя з дня за­кін­че­н­ня Пер­шої сві­то­вої

Ukrayina Moloda - - Свiт - Ігор ВІТОВИЧ

Цьо­го ти­жня — з 4 по 11 ли­сто­па­да — в Єв­ро­пі про­хо­дять за­хо­ди, при­свя­че­ні сто­річ­чю за­кін­че­н­ня Пер­шої сві­то­вої вій­ни.

У по­не­ді­лок пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ню­ель Ма­крон від­ві­дав роз­та­шо­ва­ний за 120 кі­ло­ме­трів від Страс­бур­га Мо­ранж. Тут у сер­пні 1914 ро­ку від­бу­ло­ся одне з пер­ших ве­ли­ких фран­ко-ні­ме­цьких во­єн­них зі­ткнень, яке вві­йшло в істо­рію як При­кор­дон­на би­тва. В ній за­ги­ну­ли п’ять ти­сяч та бу­ли по­ра­не­ні 15 ти­сяч лю­дей.

У пам’ять про за­ги­блих ге­ро­їв у ми­ну­лі ви­хі­дні де­сять ти­сяч смо­ло­ски­пiв осві­ти­ли Лон­дон­ський Та­у­ер. Це­ре­мо­нія по­вто­рю­ва­ти­ме­ться що­дня до 11 ли­сто­па­да. Са­ме цьо­го дня сто ро­ків то­му в Комп’єн­сько­му лі­сі по­бли­зу Па­ри­жа бу­ло укла­де­но уго­ду, яка по­кла­ла кі­нець во­єн­ним ді­ям. Уся це­ре­мо­нія за­па­ле­н­ня смо­ло­ски­пів за­ймає 40 хви­лин. У ній бе­руть участь ве­те­ра­ни бри­тан­сько­го вій­ська.

У Ри­мі рі­чни­цю за­кін­че­н­ня Пер­шої сві­то­вої від­зна­чи­ли це­ре­мо­ні­єю бі­ля Вів­та­ря Ві­тчи­зни, де є Мо­ги­ла не­ві­до­мо­го сол­да­та. Ві­нок до неї — на честь за­ги­блих 650 ти­сяч іта­лій­ських вій­сько­вих i май­же 600 ти­сяч ци­віль­них осіб — по­клав пре­зи­дент Сер- джио Мат­та­рел­ла.

Пер­ша сві­то­ва вій­на 1914– 1918 ро­ків ста­ла одним iз на­ймас­шта­бні­ших во­єн­них кон­флі­ктів у все­сві­тній істо­рії. Во­на три­ва­ла 1 тис. 568 днів і за­бра­ла жи­т­тя по­над 18 міль­йо­нів лю­дей. За її на­слід­ка­ми пе­ре­ста­ли існу­ва­ти Осман­ська, Ро­сій­ська, Ні­ме­цька та Ав­стро-Угор­ська ім­пе­рії. На їхніх ру­ї­нах з’яви­ли­ся 13 но­вих не­за­ле­жних дер­жав, які цьо­го ро­ку від­зна­чи­ли сто­річ­чя сво­го ство­ре­н­ня. На жаль, се­ред цих три­над­ця­тьох не­має Укра­ї­ни, а та­кож Бі­ло­ру­сі, Гру­зії, Вір­ме­нії та ще кіль­кох мо­жли­вих дер­жав­них утво­рень, які з’яви­ли­ся 1918 ро­ку, але не­вдов­зі бу­ли по­гли­ну­ті но­ві­тньою Ро­сій­ською ім­пе­рі­єю — СРСР.

Основ­ні уро­чи­сто­сті від­бу­ва­ти­му­ться цьо­го ти­жня у Фран­ції. Пре­зи­дент кра­ї­ни Ем­ма­ню­ель Ма­крон має на­мір iз ве­ли­кою пом­пою від­зна­чи­ти сто­річ­чя за­кін­че­н­ня Пер­шої сві­то­вої. 11 ли­сто­па­да що­ро­ку, ось уже май­же сто­річ­чя, всі фран­цузь­кі пре­зи­ден­ти по­кла­да­ють ві­нок до Мо­ги­ли не­ві­до­мо­го сол­да­та, роз­та­шо­ва­ної під Трі­ум­фаль­ною ар­кою на Єли­сей­ських по­лях.

Однак iз на­го­ди 100-річ­чя пе­ре­мо­ги Фран­ції та її со­ю­зни­ків цьо­го ро­ку за­хо­ди роз­тя­гну­ли­ся на ці­лий ти­ждень. Згі­дно з прес-ре­лі­зом Єли­сей­сько­го па­ла­цу, за ці сім днів пре­зи­дент Ма­крон від­ві­дає 17 міст в 11 де­пар­та­мен­тах Фран­ції, де ві­зьме участь у пам’ятних за­хо­дах. Це «блу­ка­н­ня по хви­лях пам’яті», як охре­сти­ли цю пре­зи­дент­ську по­до­рож у са­мо­му Єли­сей­сько­му па­ла­ці, роз­по­ча­ло­ся ще 4 ли­сто­па­да з не­ве­ли­кої вій­сько­вої це­ре­мо­нії у Страс­бур­зі та кон­цер­ту в цен­траль­но­му со­бо­рі мі­ста за при­су­тно­сті пре­зи­ден­та Ні­меч­чи­ни Фран­ка-Валь­те­ра Штайн­ма­є­ра.

У Фран­ції не бра­кує кри­ти­чних го­ло­сів iз при­во­ду мас­шта­бно­сті за­хо­дів Ма­кро­на. Га­зе­та «Ле Монд» за­зна­чає, що та­кий роз­мах є озна­кою то­го, що пре­зи­дент Ма­крон ба­жає зро­би­ти свят- ку­ва­н­ня 100-річ­чя пе­ре­мо­ги в Пер­шій сві­то­вій вій­ні сим­во­лом вла­сної вла­ди, мріє й со­бі увійти в істо­рію.

За­хо­ди, при­свя­че­ні сто­річ­чю за­кін­че­н­ня Пер­шої сві­то­вої вій­ни, три­ва­ти­муть у Фран­ції до 11 ли­сто­па­да. У цей день у Па­ри­жі від­бу­де­ться го­лов­на це­ре­мо­нія, на яку за­про­ше­но глав по­над 60 кра­ї­ни, зокре­ма Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, а та­кож пре­зи­ден­тiв Ро­сії та США Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на та До­наль­да Трам­па. В рам­ках за­хо­дів за­пла­но­ва­но дво­сто­рон­ні пе­ре­го­во­ри Трам­па та Пу­ті­на. Від­бу­де­ться й низ­ка зу­стрі­чей на най­ви­що­му рів­ні в укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка.

Один із пам’ятни­ків фран­цузь­ко­му сол­да­то­ві ча­сів Пер­шої сві­то­вої.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.