По­по­ї­ли і бі­жіть!

Стра­ви, які не об­тя­жу­ють, від Оле­ни Со­бо­лє­вої

Ukrayina Moloda - - Смачне Життя - Те­тя­на ЗІНЧЕНКО

Дум­ка про те, що во­се­ни тре­ба їсти біль­ше, щоб зі­грі­ти­ся, не зов­сім пра­виль­на. Зі­грі­ває не стіль­ки їжа, як рух, ді­яль­ність, ро­бо­та та ці­ка­ві за­хо­пле­н­ня. А що­до їжі во­се­ни — так, це пи­та­н­ня та­кож ва­жли­ве. Бо, з одно­го бо­ку, ні­би і ві­та­мі­на­ми, і всім ін­шим наш ор­га­нізм у се­зон уро­жаю на­си­тив­ся, але, з ін­шо­го, — осін­ній хо­лод, мен­ший сві­тло­вий день, та й за­га­лом зви­чна су­є­та, бо від­пус­тки дав­но по­за­ду, ро­блять своє, що при­зво­дить до швид­кої вто­ми, за­студ і всьо­го та­ко­го, що в ком­пе­тен­ції уже не ку­лі­на­рів, а лі­ка­рів. То­му вко­тре хо­че­ться по­вто­ри­ти сло­ва Гіп­по­кра­та — їжа має бу­ти на­ши­ми лі­ка­ми, осо­бли­во за­раз. І осо­бли­во за­раз їжа має бу­ти лег­кою, щоб не «при­ко­ву­ва­ти» нас до стіль­ця, а до­зво­ля­ти ру­ха­ти­ся, за ко­жної мо­жли­во­сті по­біль­ше гу­ля­ти бар­ви­сти­ми осін­ні­ми сте­жи­на­ми. Оле­на Со­бо­лє­ва — ве­ло­си­пе­дис­тка зі ста­жем, лю­ди­на, яка вміє ба­чи­ти кра­су не ли­ше в та­ріл­ці, а й нав­ко­ло, яка вла­сни­ми ру­ка­ми ство­рює кра­су, і, як во­на ка­же, про­сто ма­ма і про­сто зви­чай­на жін­ка, ціл­ком і пов­ні­стю по­го­джу­є­ться з цим, але вже в пра­кти­чній, так би мо­ви­ти, пло­щи­ні. Для се­бе і сво­єї ро­ди­ни во­на го­тує ма­кси­маль­но ко­ри­сні і во­дно­час ма­кси­маль­но лег­кі стра­ви, ка­же, що во­ни му­сять не­сти в со­бі на­со­ло­ду.

Ко­тле­тки — від лі­ні та­бле­тки

Так, са­ме від лі­ні, ка­же Оле­на. То­му що во­ни, за її ре­це­пта­ми, на­стіль­ки лег­кі, що «з’їв і бі­жи!». Зві­сно, лю­ди­ні, яка ду­же ба­га­то ча­су про­во­дить на ве­ло­си­пе­ді, це кра­ще ви­дно. Про смак уже і я мо­жу за­мо­ви­ти сло­во, бо ку­шту­ва­ла со­че­ви­чні і ку­ря­чі ко­тле­ти за її ре­це­птом — во­ни ду­же і ду­же за­слу­го­ву­ють на ува­гу!

Для ко­тлет із со­че­ви­ці по­трі­бно від­ва­ри­ти і зби­ти у блен­де­рі 300 г со­че­ви­ці, до­да­ти по­дрі­бне­ну ци­бу­ли­ну (мо­жна си­ру, а мо­жна злег­ка при­сма­жи­ти на па­тель­ні), яй­це і спе­ції. До­бре ви­мі­ша­ти і по­сма­жи­ти на олії на по­віль­но­му во­гні.

Для ко­тле­ток із ку­ря­ти­ни по­трі­бно пів­кі­ло­гра­ма ку­ря­чо­го фар­шу (або ін­ди­чо­го), яй­це, спе­ції і 2-3 сто­ло­ві лож­ки ку­ку­ру­дзя­ної кру­пи. Бу­ло­чку чи хліб Оле­на в ко­тле­ти не до­дає. На­то­мість ра­дить при най­пер­шій мо­жли­во­сті (якщо ви­ро­сти­те чи зна­йде­те в про­да­жу) до­да­ва­ти ту­ди по­дрі­бне­ний шпи­нат (або, хто лю­бить, кін­зу).

Лай­фхак для дру­гих страв

«Для дру­гих страв, — ка­же Оле­на Со­бо­лє­ва, — я бю­дже­тно ви­ко­ри­сто­вую шма­тки кур­ки, на­віть сер­це або шлун­ки ін­ди­ка, та при­ту­шко­вую їх в ка­зан­чи­ку з мор­квою ци­бу­лею та обов’яз­ко­во з па­стер­на­ком. Це ра­джу всім. Бо він зна­чно до­дає в сма­ку, та­кий со­бі ко­рі­нець за­мість кар­то­плі. Обов’яз­ко­во, ко­ли ту­шку­єш чи сма­жиш на па­тель­ні, тре­ба одя­га­ти ба­фку на го­ло­ву, бо во­лос­ся по­тім ко­тле­тка­ми па­хне».

Бра­у­ні — для на­со­ло­ди

У цьо­му пу­хко­му ку­че­ря­во­му сма­ко­ли­ку тро­хи та­ки буде ка­ло­рій. Але то ж — для чи­сто­го за­до­во­ле­н­ня, ка­же Оле­на, ка­ло­рії тут не ві­ді­гра­ють істо­тної ро­лі. Їжа має при­но­си­ти ма­кси­маль­не за­до­во­ле­н­ня — це її го­лов­на мі­сія. Про­те на­віть у цій роз­кі­шній ви­пі­чці, яка на смак — ну то­чно со­лод­ка каз­ка, Оле­на ви­ко­ри­сто­вує бо­ро­шно твер­дих сор­тів, ви­сів­ки, ма­сло з ве­ли­ким від­со­тком жир­но­сті, яй­ця і ма­кси­маль­но чор­ний шо­ко­лад.

Отож у ми­со­чці на па­ру по­трі­бно роз­то­пи­ти пли­тку шо­ко­ла­ду. До­да­ти ту­ди по­ло­ви­ну па­чки хо­ро­шо­го вер­шко­во­го ма­сла, пів­склян­ки цукру і сто­ло­ву лож­ку ка­као. Ко­ли ма­са охо­ло­не, до­да­ти до неї три яй­ця. До­бре все роз­мі­ша­ти ви­дел­кою. «По­тім до­да­ла бо­ро­шно — ось ма­ла тро­хи твер­дих сор­тів, та гре­ча­них ви­сі­вок. Ті­сто має бу­ти, як гу­ста сме­та­на. Ви­ли­ла все у за­кри­ту фор­му, зма­ще­ну олій­кою та по­си­па­ну ку­ку­ру­дзя­ни­ми ви­сів­ка­ми, як ви­дно по кра­ях. По­ста­ви­ла в ду­хов­ку на при­бли­зно 20 хви­лин без ре­гу­лю­ва­н­ня». Бра­у­ні — це ря­тів­ник від хо­ло­ду. Ще ка­ва, чай, ка­као або що ви ви­бе­ре­те — і хто то­ді зва­жа­ти­ме на хо­лод?..

Ку­ку­ру­дзя­ні олад­ки

Олад­ки до чаю — це ма­лень­ке до­ма­шнє свя­то, ка­же май­стри­ня кра­си­вих ру­чних ви­ро­бів па­ні Оле­на. «Я ро­блю олад­ки на ке­фі­рі. Але з ку­ку­ру­дзя­но­го бо­ро­шна, яке діє як сор­бент (мо­жна роз­мі­шу­ва­ти з ін­ши­ми ви­да­ми бо­ро­шна), до­даю на­сі­н­ня льо­ну, ви­сів­ки всі­ля­кі по­тро­ху, ман­ку ку­ку­ру­дзя­ну — по­лен­ту». На склян­ку ке­фі­ру — по­ло­ви­на чай­ної лож­ки со­ди, тре­ти­на склян­ки бо­ро­шна, а по­тім те, що за­ба­жа­є­те: ро­дзин­ки, цу- кор, ва­ні­лін, ви­сів­ки то­що. Змі­ша­ти, об­сма­жи­ти на ку­ку­ру­дзя­ній олії. Ску­штуй­те, спо­до­ба­є­ться!

Про ко­ро­ле­ву осе­ні

Оле­на вва­жає ко­ро­ле­вою пі­зньої осе­ні ай­ву: аро­ма­тну, за­па­шну, з при­єм­ною ки­слин­кою, над­зви­чай­но со­ко­ви­ту. «У ме­не зав­ше є в за­па­сі ба­но­чка ва­ре­н­ня з ай­ви, а то­му — жо­дних го­лов­них бо­лей, чим при­го­сти­ти го­стей чи рі­дних. Це те, що всі лю­блять!» — ка­же во­на.

Про­пор­ції — при­бли­зно кі­ло­грам на кі­ло­грам, цукру мо­жна й мен­ше. По­рі­за­ти ай­ву, роз­мі­ша­ти з цукром і трі­шки про­ва­ри­ти. Від­ста­ви­ти і зайня­ти­ся при­єм­ни­ми осін­ні­ми спра­ва­ми, а ко­ли з’яви­ться хви­лин 10 віль­них — іще раз при­ва­ри­ти. Та­ких під­хо­дів мо­же бу­ти 3-4, по­тім ва­ре­н­ня роз­кла­сти в ба­но­чки. Во­но там — ні­би мед, а в ньо­му за­гад­ко­ві бру­со­чки, та­кож ме­до­во­го ко­льо­ру. Що то осінь — ко­льо­ру ме­ду!

Оле­на Со­бо­лє­ва. Ай­ва — ко­ро­ле­ва осе­ні. Бра­у­ні.

Фо­то з вла­сно­го ар­хі­ву Оле­ни СО­БО­ЛЄ­ВОЇ.

Со­че­ви­чні ко­тле­тки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.