Кон­троль­ний тест

Оле­ксандр Усик при­був до Ман­че­сте­ра, де зро­бить пер­ший крок на шля­ху до су­пер­важ­ко­го ди­ві­зіо­ну

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Пі­сля то­го як бра­ти Кли­чки зі­йшли з про­фі­рин­гу, в Укра­ї­ні не зна­йшло­ся бо­ксе­ра, ко­трий би зміг одра­зу під­хо­пи­ти у них чем­піон­ську еста­фе­ту в су­пер­важ­ко­му ди­ві­зіо­ні. Не­що­дав­ній при­їзд до Ки­є­ва на кон­грес WBC ці­ло­го су­зір’я ле­ген­дар­них бо­ксе­рів-чем­піо­нів уко­тре ви­кли­кав у ві­тчи­зня­них убо­лі­валь­ни­ків хви­лю но­сталь­гі­чних спо­га­дів за яскра­ви­ми бо­я­ми укра­їн­ських су­пер­тя­жів.

А по­ки в бо­ксер­сько­му сві­ті сте­жать за тим, хто з бо­ксер­сько­го трі­ум­ві­ра­ту — Тай­сон Ф’юрі — Де­он­тей Уайл­дер — Етно­ні Джо­шуа — ви­йде пе­ре­мож­цем, в Укра­ї­ні го­ту­ю­ться сте­жи­ти за пер­шим кро­ком Оле­ксан­дра Уси­ка в на­пря­мі су­пер­важ­ко­го ди­ві­зіо­ну. По­при те, що з 35-рі­чним бри­тан­цем То­ні Бе­лью Оле­ксандр бо­ксу­ва­ти­ме так би мо­ви­ти на сво­їй те­ри­то­рії — в ка­те­го­рії до 90,7 кг — да­ний по­єди­нок роз­гля­да­є­ться як своє­рі­дне зна­йом­ство Уси­ка — аб­со­лю­тно­го чем­піо­на в пер­шо­му важ­ко­му ди­ві­зіо­ні — з ко­ро­лів­ською лі­гою бо­ксу, де дов­гий час ха­зяй­ну­ва­ли бра­ти Кли­чки.

На ко­ну бою, ко­трий 10 ли­сто­па­да від­бу­деть- ся в Ман­че­сте­рі, сто­я­ти­муть усі по­яси, ко­три­ми ни­ні во­ло­діє укра­їн­ський бо­ксер, і Бе­лью — по­че­сний чем­піон сві­ту за вер­сі­єю WBC у важ­ко­му ди­ві­зіо­ні — пра­гну­ти­ме у сво­є­му остан­ньо­му по­єдин­ку на про­фе­сіо­наль­но­му рин­зі ві­ді­бра­ти в Уси­ка пре­сти­жну ко­ле­кцію тро­фе­їв.

Аби з чем­піон­ськи­ми по­че­стя­ми ви­йти на бо­ксер­ську пен­сію, бри­та­нець остан­нім ча­сом актив­но сте­жив за сво­єю ді­є­тою, на­ма­га­ю­чись ски­ну­ти зай­ві кі­ло­гра­ми, ко­трі слу­гу­ва­ли йо­му пе­ре­пус­ткою до су­пер­важ­ко­го ди­ві­зіо­ну. «Я ро­зіб’ю Уси­ку сер­це», — так у ко­мен­та­рі «Скай Спорт» від­ре­а­гу­вав Бе­лью на при­їзд сво­го ві­за­ві до Ман­че­сте­ра. — У ме­не до­ста­тньо не­до­лі­ків, на­віть біль­ше, ніж у су­пер­ни­ка. Але во­ни є в ко­жно­го бо­ксе­ра. Го­лов­не, хто кра­ще цим ско­ри­ста­є­ться. Я пла­ную пе­ре­мог­ти Уси­ка й зна­йду йо­го слаб­кі сто­ро­ни». Що­прав­да, на дум­ку екс­пер­тів, шан­сів у Бе­лью на пе­ре­мо­гу не так уже й ба­га­то. За­га­лом, 5 до 1. То­ді як ко­е­фі­ці­єнт бу­кме­ке­рів на успіх Уси­ка зов­сім не­ве­ли­кий — ли­ше 1,17.

Ві­до­мий аме­ри­кан­ський тре­нер Тед­ді Атлас пе­ре­ко­на­ний у то­му, що Усик пе­ре­мо­же Бе­лью. На йо­го дум­ку, Оле­ксандр — на­ра­зі кра­щий важ­ко­ва­го­вик у сві­ті з ча­сів Еван­де­ра Хо­лі­філ­да. «Бу­ло б ду­же ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся на йо­го протистояння з Ен­то­ні Джо­шуа, ве­ли­ким хло­пцем, справ­жнім су­пер­важ­ко­ва­го­ви­ком», — ка­же Атлас.

За­га­лом, ба­га­то хто в бо­ксер­сько­му сві­ті че­кає пе­ре­хо­ду Уси­ка в «су­пер­тя­жі». Пра­гне цьо­го й сам бо­ксер, мрі­ю­чи про зу­стріч iз Джо­шуа. От тіль­ки че­рез свої га­ба­ри­ти зро­би­ти йо­му це буде не так про­сто. Су­пер­ни­ки ти­пу Ф’юрі, Уайл­де­ра, Джо­шуа сут­тє­во пе­ре­ва­жа­ють Са­шка як мі­ні­мум у зро­сті. «На­ра­зі не ба­чу Са­шка в су­пер­тяж­ко­му ди­ві­зіо­ні. Вва­жаю, що ро­би­ти пе­ре­хід у най­ближ­чий рік — за­над­то ра­но», — зі­знав­ся йо­го кра­щий друг Ва­силь Ло­ма­чен­ко.

Во­дно­час бій про­ти Бе­лью ста­не для Уси­ка пер­шим те­стом, від під­сум­ків яко­го, вла­сне, й за­ле­жа­ти­ме подаль­ша стра­те­гія ко­ман­ди укра­їн­ця на про­фе­сій­ній аре­ні.

Фо­то з сай­та klitschko-brothers.com.

Бе­лью хоч і на­зи­ває Уси­ка «мон­стром», але обі­цяє йо­го пе­ре­мог­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.