Тюль­па­нів­ки не ба­жа­є­те?

Не­зви­чну го­ріл­ку про­ду­ку­ють на ба­тьків­щи­ні ди­во-кві­тки

Ukrayina Moloda - - Спорт - Вар­ка ВОНСОВИЧ

Ну хто не знає, що та­ке ла­ван­до­ве ми­ло чи тро­ян­до­ва олій­ка, а от хто чув про тюль­па­но­ву го­ріл­ку? А чом би й ні, по­ду­мав гол­ланд­ський кі­но­ре­жи­сер, а за су­мі­сни­цтвом і під­при­є­мець Джо­ріс Пу­тман, і по­чав пра­цю­ва­ти над ви­го­тов­ле­н­ням цьо­го на­пою, тим біль­ше що чо­го-чо­го, а по­трі­бної си­ро­ви­ни в Гол­лан­дії — ну як гною на фер­мі.

Над ре­це­пту­рою ав­то­ру не­зви­чно­го ал­ко­голь­но­го на­пою до­ве­ло­ся по­пі­тні­ти кіль­ка ро­ків — усе ж та­ки це вам не на­сто­ян­ку бо­дя- жи­ти чи «Бо­яр­ку» в про­ми­сло­вих мас­шта­бах про­ду­ку­ва­ти. На вла­сно­му лі­ке­ро-го­ріл­ча­но­му за­во­ди­ку Clusius Craft Distillers пан Пу­тман про­вів не один екс­пе­ри­мент, до­ма­га­ю­чись іде­аль­но­го сма­ку. І ре­зуль­тат не роз­ча­ру­вав ні са­мо­го «ви­на­хі­дни­ка», ні гур­ма­нів, яким го­ріл­ка при­па­ла до сма­ку. Біль­ше то­го, сьо­го­дні не­три­ві­аль­ний на­пій на­ли­ва­ють у най­до­рож­чих ре­сто­ра­нах кра­ї­ни, на­віть тих, що «но­сять» мі­шле­нів­ські зір­ки, пи­ша­є­ться сво­ї­ми здо­бу­тка­ми Джо­ріс. Ще б пак, адже вар­тість тюль­па­но­вої го­ріл­ки Pure — 295, а Premium — 48 єв­ро за пля­шку. До сло­ва, на ви­го­тов­ле­н­ня пер­шої йде при­бли­зно 350 ци­бу­лин тюль­па­нів, а дру­гої — 40.

Те­пер Гол­лан­дія ди­ву­ва­ти­ме ту­ри­стів не ли­ше ті­сте­чка­ми з ма­ри­ху­а­ною, а й та­ким спе­ці­а­лі­те­том, як тюль­па­но­ва го­ріл­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.