Не в дру­жбу, а в слу­жбу

Укра­їн­ська ар­мія по­тра­пи­ла в топ-10 най­силь­ні­ших ар­мій Єв­ро­пи

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на БАЧИНСЬКА

За рей­тин­гом впли­во­во­го бри­тан­сько­го ви­да­н­ня Business Insider, ар­мія Укра­ї­ни по­сiла де­ся­ту по­зи­цію се­ред кра­їн Єв­ро­пи та 29-те мі­сце у сві­то­во­му рей­тин­гу. Ін­декс си­ли PowerIndex ви­зна­чив про­ект Global Firepower, а ви­да­н­ня Business Insider ві­ді­бра­ло з усьо­го пе­ре­лі­ку 25 най­по­ту­жні­ших військ Єв­ро­пи. Ана­лі­ти­ки скла­ли рей­тинг, спи­ра­ю­чись на низ­ку фа­кто­рів, се­ред яких гео­гра­фія, ло­гі­сти­чні мо­жли­во­сті, кіль­кість на­се­ле­н­ня і по­тен­цій­на жи­ва си­ла ар­мії. У єв­ро­пей­сько­му рей­тин­гу пер­ша по­зи­ція Ро­сії, дру­ге та тре­тє мі­сця — у Фран­ції та Бри­та­нії, від­по­від­но. Пер­ша єв­ро­пей­ська де­ся­тка ви­гля­дає так: Ро­сія, Фран­ція, Ве­ли­ка Бри­та­нія, Ту­реч­чи­на, Ні­меч­чи­на, Іта­лія, Іспа­нія, Поль­ща, Гре­ція й Укра­ї­на.

А от сві­то­вий рей­тинг очо­лю­ють Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки, дру­гу по­зи­цію три­має Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція. У пер­шій де­ся­тці рей­тин­гу та­кож — Ки­тай, Ін­дія, Фран­ція, Ве­ли­ка Бри­та­нія, Пів­ден­на Ко­рея, Япо­нія, Ту­реч­чи­на й Ні­меч­чи­на. Укра­ї­на ж се­ред сві­то­во­го спи­ску най­силь­ні­ших ар­мій по­сі­дає 29те мі­сце. «Ін­декс си­ли» ви­зна­ча­ли за 55 кри­те­рі­я­ми. Ек­спер­ти при­дiля­ли ува­гу бiль­ше роз­ма­ї­т­тю зброї, ніж на її кіль­ко­сті, а ядер­ні за­па­си вза­га­лі не вра­хо­ву­ва­ли при ран­жу­ван­ні, хо­ча на­яв­ність ядер­них по­ту­жно­стей бу­ла бо­ну­сом. Фі­нан­со­ву ста­біль­ність кра­їн та­кож вра­хо­ву­ва­ли. За да­ни­ми Global Firepower, при на­се­лен­ні в 44 міль­йо­ни Укра­ї­на має 1,18 млн. осіб вій­сько­во­го пер­со­на­лу, з яких актив — 182 ти­ся­чі, а 1 міль­йон — ре­зерв. Обо­рон­ний бю­джет — 4,88 млрд. до­ла­рів. До­слі­дни­ки вва­жа­ють, що за­галь­на си­ла авіа­ції Укра­ї­ни — 240 по­ві­тря­них су­ден, бо­йо­вих тан­ків у нас — 2 тис. 214, бо­йо­вих ма­шин — 11 тис. 868, са­мо­хі­дної ар­ти­ле­рії — 1 тис. 302, тя­го­вої ар­ти­ле­рії — 1 тис. 669, ра­ке­тних уста­но­вок — 625, в акти­ві Вій­сько­во-мор­ських сил — за­га­лом 25 су­ден. Вій­сько­вий жур­на­ліст Оле­на Акса­ні за­пев­няє — кар­ди­наль­но Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни змі­ни­ли­ся за пе­рі­од вій­ни. Ці по­ка­зни­ки i впли­ну­ли на за­галь­ний рей­тинг. «По­стій­но про­во­дя­ться ре­фор­ми, ар­мія осна­щу­є­ться но­ви­ми зраз­ка­ми озбро­є­н­ня, про­во­дя­ться на­вча­н­ня, по­кра­щу­є­ться під­го­тов­ка осо­бо­во­го скла­ду. На сьо­го­дні вій­сько Укра­ї­ни має по­ту­жний бо­йо­вий до­свід і спо­кій­но мо­же кон­ку­ру­ва­ти з най­кра­щи­ми ар­мі­я­ми сві­ту. Хо­чу на­ве­сти хо­ро­ший при­клад. На цьо­го­рі­чних між­на­ро­дних на­вча­н­нях Saber Junction укра­їн­ські де­сан­тни­ки 93-ї бри­га­ди за­хо­пи­ли по­льо­вий штаб аме­ри­кан­ських вій­сько­вих у пер­ший же день. За­зна­чу, що про­тив­ни­ком ви­сту­па­ла одна з най­кра­щих бри­гад США — 173 спец­при­зна­чен­ці ра­зом із во­я­ка­ми з Іта­лії, Фран­ці та Че­хії. Тут і го­во­ри­ти не­ма про що, на­ші бій­ці по­ка­зу­ють дій­сно ви­со­кий рі­вень під­го­тов­ки», — роз­по­від­ає у ко­мен­та­рі «УМ» Оле­на Акса­ні. Ек­сперт пе­ре­ко­нує, що і не­до­лі­ків ви­ста­чає і ще є ку­ди ро­сти. «На­шій ар­мії по­трі­бне су­ча­сне осна­ще­н­ня, ма­те­рі­аль­не за­без­пе- че­н­ня, онов­ле­н­ня ба­га­тьох нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів. Але ми кро­ку­є­мо в пра­виль­но­му на­прям­ку і по­пе­ре­ду ще ба­га­то змін на кра­ще», — ре­зю­мує вій­сько­вий жур­на­ліст.

На­га­да­є­мо, що вій­сько­вий бю­джет Укра­ї­ни у 2018 ро­ці ста­но­вив по­над 86 млрд. гри­вень. Однак ця ци­фра май­же не збіль­шу­є­ться впро­довж остан­ніх кіль­кох ро­ків, від­ко­ли в Укра­ї­ні по­ча­ли­ся бо­йо­ві дії на Дон­ба­сі. Ця су­ма зро­стає тіль­ки че­рез ін­фля­цію, за сло­ва­ми ко­ли­шньо­го офі­це­ра опе­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗСУ Оле­га Жда­но­ва. «Бю­джет про­їда­н­ня» — так він на­звав ви­тра­ти на зар­пла­ти, про­до­воль­ство та аму­ні­цію для вій­сько­вих. Однак які­сно­го про­ри­ву що­до осна­ще­н­ня ар­мії, який де­мон­струє ре­аль­ну боє­зда­тність зброй­них сил, в Укра­ї­ні не­має. «За­ку­пів­ля но­во­го озбро­є­н­ня по­вин­на здій­сню­ва­ти­ся окре­мою про­гра­мою, яка не вхо­дить у дер­жав­ний бю­джет. Сьо­го­дні цьо­го ви­ста­чає на утри­ма­н­ня ар­мії, ре­монт та не­ве­ли­кі за­ку­пів­лі чо­гось но­во­го», — ка­же вій­сько­вий ек­сперт.

Ці­ка­во, що, по­при від­нов­ле­н­ня, під­ня­т­тя за­ро­бі­тних плат і роз­ви­ток укра­їн­ської ар­мії, слу­жи­ти до лав ідуть не­охо­че. На­при­клад, у сто­ли­ці на по­ча­ток ли­сто­па­да при­зов­на кам­па­нія ви­ко­на­на менш як на 40 від­со­тків. Вій­сько­вий ко­мі­сар Ки­є­ва Сер­гій Кляв­лін за­явив, що си­ту­а­ція з яв­кою кри­ти­чно низь­ка та ста­но­вить ли­ше ві­сім від­со­тків, від­так при­зов­на кам­па­нія — на ме­жі зри­ву. «Гро­ма­дя­ни — жи­те­лі Ки­є­ва — до при­зов­них діль­ниць як не звер­та­ли­ся, так і не звер­та­ю­ться. Ми їх шу­ка­є­мо за до­по­мо­гою ор­га­нів На­ціо­наль­ної по­лі­ції і вже до­став­ля­є­мо до при­зов­них діль­ниць, де ви­зна­ча­є­ться їх при­да­тність до вій­сько­вої слу­жби», — роз­по­вів вій­сько­вий ко­мі­сар сто­ли­ці. До тих, ко­го шу­ка­ють, на­ле­жить і спів­ро­змов­ник «УМ», який по­про­сив не на­зи­ва­ти йо­го іме­ні та прі­зви­ща у ма­те­рі­а­лі. «Ме­ні не­о­дно­ра­зо­во над­си­ла­ли по­віс­тки, але я змі­нив мі­сце про­жи­ва­н­ня, за­раз орен­дую жи­тло в ін­шо­му ра­йо­ні. До ар­мії не зби­ра­ю­ся йти, бо вва­жаю, що ін­ши­ми ді­я­ми мо­жу бу­ти по­трі­бним сво­їй кра­ї­ні, я не ви­їжджаю, а за­ро­бляю тут, спла­чу­ю­чи по­да­тки. Спер­шу не­хай чи­нов­ни­ки сво­їх си­нів ту­ди від­прав­лять, а по­тім уже за нас бе­ру­ться», — емо­цій­но від­по­вів на пи­та­н­ня «УМ» 20-рі­чний хло­пець. Ка­те­го­ри­чно не зго­ден із та­кою по­зи­ці­єю вій­сько­во­слу­жбо­вець із три­рі­чним ста­жем Ар­тем По­гу­ляй­ло. «Як­би всi уни­ка­ли слу­жби, то ро­сій­ська ар­мія, яка, до ре­чі, ду­же по­ту­жна, і ви це са­мі мо­же­те по­ба­чи­ти в рей­тин­гу, вже б Укра­ї­ну про­йшла. Та­ка по­зи­ція в та­кі мо­мен­ти — це бо­я­гуз­тво і ли­це­мір­ство», — вва­жає вій­сько­вий, який і за­раз слу­жить на схо­ді. Се­ред при­чин уни­кне­н­ня при­зо­ву вій­сько­вий ко­мі­сар Ки­є­ва Сер­гій Кляв­лін від­зна­чив за­галь­не не­га­тив­не став­ле­н­ня до слу­жби у Зброй­них си­лах, зни­же­н­ня хви­лі па­трі­о­ти­чних на­стро­їв, по­ши­ре­н­ня не­га­тив­ної ін­фор­ма­ції про слу­жбу в ар­мії у ЗМІ. Крім то­го, ві­ді­грає роль i низь­ка до­ві­ра до са­мих військ­ко­ма­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.