Ля­шко ви­ма­гає під­клю­чи­ти всі мі­ста до га­зу

Уся кра­ї­на мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на но­вий Ал­чевськ че­рез не­на­жер­ли­вість чи­нов­ни­ків

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

По­при те, що в Укра­ї­ні вда­ри­ли пер­ші мо­ро­зи, міль­йо­ни укра­їн­ців мер­знуть у хо­ло­дних квар­ти­рах. Одне з со­тень міст, у яких не вклю­чи­ли опа­ле­н­ня, — 100-ти­ся­чний Пав­ло­град, де не­що­дав­но по­бу­вав Олег Ля­шко. «На­фто­газ» не дає лі­мі­тів на газ, якщо не від­шко­до­ва­но за­бор­го­ва­ність і не­має 50% пе­ре­д­опла­ти. Де мі­сце­вим бю­дже­там узя­ти на це гро­ші? Міль­йо­ни укра­їн­ців ста­ли за­ру­чни­ка­ми гра­бі­жни­цької по­лі­ти­ки «На­фто­га­зу». То­му пар­ла­мент зо­бов’яза­ний прийня­ти рі­ше­н­ня, да­ти ко­ман­ду уря­ду та «На­фто­га­зу» під­клю­чи­ти всю опа­лю­валь­ну си­сте­му до га­зу. Якщо рі­ше­н­ня не бу­де, во­ни зму­ше­ні бу­дуть спу­ска­ти во­ду, щоб не пор­ва­ли­ся тру­би та ба­та­реї. То­ді ми отри­ма­є­мо но­вий Ал­чевськ, у яко­му кіль­ка ро­ків то­му мер­зли де­ся­тки ти­сяч лю­дей, а по­тім мі­льяр­ди ви­тра­ча­ли на від­нов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри ЖКГ. Ми ви­ма­га­є­мо під­клю­чи­ти всі мі­ста Укра­ї­ни до га­зу, щоб лю­ди не мер­зли у вла­сних ха­тах, ма­лень­кі ді­ти — в ди­тя­чих сад­ках і шко­лах, а хво­рі — в лі­кар­нях», — на­го­ло­сив Ля­шко.

Рі­ше­н­ня уря­ду про під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ по­лі­тик ви­ма­гає ска­су­ва­ти та вста­но­ви­ти мо­ра­то­рій на збіль- ше­н­ня та­ри­фів. Від­по­від­ну по­ста­но­ву по­лі­тик за­ре­є­стру­вав у пар­ла­мен­ті. До­ку­мент уже під­три­ма­ли шiсть пар­ла­мент­ських фра­кцій i груп. «Сьо­го­дні­шня по­лі­ти­ка уря­ду, «На­фто­га­зу» та Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка при­зво­дить до то­го, що вся кра­ї­на пе­ре­тво­рю­є­ться на дру­гий Ал­чевськ. Міль­йо­ни укра­їн­ців си­ді­ти­муть у хо­ло­дних квар­ти­рах, бо в них не­має гро­шей пла­ти­ти «дра­ко­нів­ські» та­ри­фи за газ і ко­му­наль­ні по­слу­ги. Не мо­же пен­сіо­нер із пен­сі­єю у пiв­то­ри ти­ся­чi гри­вень пла­ти­ти та­ку ж ці­ну за газ, як міль­йо­нер чи го­ло­ва «На­фто­га­зу» Ко­бо­лєв iз «ко­смі­чни­ми» зар­пла­та­ми. Ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми по­ля­гає в зу­пин­ці під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на «ко­му­нал­ку», вста­нов­лен­ні спра­ве­дли­вої ці­ни на газ, на­ве­ден­ні по­ряд­ку в ці­но­утво­рен­ні, збіль­шен­ні ви­до­бу­тку вла­сно­го га­зу та енер­го­мо­дер­ні­за­ції, а не кон­сер­ва­ції бі­дно­сті та кри­зи не­пла­те­жів», — вва­жає лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії.

Йо­го по­ста­но­ва про мо­ра­то­рій на під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ, за сло­ва­ми Оле­га Ля­шка, дасть мо­жли­вість за­хи­сти­ти міль­йо­ни укра­їн­ських сі­мей. «Сьо­го­дні лю­ди пла­тять «ко­смі­чні» гро­ші не за газ, а за ко­ру­пцію вла­ди, за її не­зда­тність про­во­ди­ти пра­виль­ну еко­но­мі­чну по­лі­ти­ку в ін­те­ре­сах ко­жно­го укра­їн­ця. Укра­їн­ці з вла­сних ки­шень пла­тять «ко­смі­чні» зар­пла­ти чи­нов­ни­кам, про­ку­ро­рам, су­д­дям, по­са­дов­цям «На­фто­га­зу» в той час, ко­ли міль­йо­ни пен­сіо­не­рів отри­му­ють ко­пій­ча­ні пен­сії, а міль­йо­ни лю­дей ви­му­ше­ні їха­ти на за­ро­бі­тки за кор­дон. Ми ви­ма­га­є­мо від пар­ла­мен­ту при­пи­ни­ти цю ко­ру­пцію вла­ди, не­від­кла­дно роз­гля­ну­ти за­ре­є­стро­ва­ну на­ми по­ста­но­ву й за­хи­сти­ти ко­жну укра­їн­ську сім’ю від гра­бі­жни­цької по­лі­ти­ки ни­ні­шньої вла­ди. Ми не да­мо вла­ді на­би­ва­ти ки­ше­ні та офшор­ні ра­хун­ки гро­ши­ма, а укра­їн­ців ли­ша­ти же­бра­ка­ми!» — під­су­му­вав Ля­шко.

Олег Ля­шко вва­жає не­при­пу­сти­мим, ко­ли лю­ди мер­знуть у лі­кар­нях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.