НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Ткач смер­ті вже на Бо­жо­му су­ді

По­жит­тє­во ув’язне­ний «по­ло­гів­ський ма­ні­як» Сер­гій Ткач по­мер у Жи­то­мир­ській ко­ло­нії. Йо­му бу­ло 66 ро­ків. При­чи­ною смер­ті се­рій­но­го вбив­ці, як по­ві­дом­ляє ТСН, ста­ла сер­це­ва не­до­ста­тність. Див­но, що в цьо­го чо­ло­ві­ка вза­га­лі бу­ло сер­це — так від­ре­а­гу­ва­ли на смерть ма­ні­яка со­цме­ре­жі. На­га­да­є­мо, уро­дже­нець Ке­ме­ров­ської обла­сті Ро­сії Сер­гій Ткач уби­вав і гвал­ту­вав упро­довж 20 ро­ків на те­ри­то­рії Кри­му, За­по­різь­кої, Хар­ків­ської та Дні­про­пе­тров­ської обла­стей. 2008 ро­ку йо­го за­су­ди­ли до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня за 37 до­ве­де­них убивств, хо­ча сам він ка­зав, що вко­ро­тив ві­ку біль­ше со­тні осіб, до­ка­зи цих зло­чи­нів до­сі шу­ка­ють. То­рік Ткач одру­жив­ся — мо­лод­ша від ньо­го на 38 ро­ків ро­сі­ян­ка ви­рі­ши­ла пов’яза­ти своє жи­т­тя з убив­цею та на­ро­ди­ла від ньо­го ди­ти­ну. За зло­чи­ни Тка­ча бу­ли за­три­ма­ні та за­су­дже­ні дев’яте­ро не­вин­них лю­дей, двоє з них по­мер­ли у в’язни­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.