До­стро­ко­вий па­ри­тет

Із но­вим на­став­ни­ком-«кри­зо­вим ме­не­дже­ром» чин­ний пе­ре­мо­жець Су­пер­лі­ги здо­був тре­тю по­спіль пе­ре­мо­гу в офі­цій­них ма­тчах

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Змі­нив­ши в ни­ні­шньо­му се­зо­ні ре­гла­мен­тні нор­ми ква­лі­фі­ка­ції Су­пер­лі­ги, які, слід ви­зна­ти, зна­чно обме­жи­ли до­ступ пред­став­ни­ків скром­них єв­ро­пей­ських чем­піо­нів до най­силь­ні­шо­го клу­бно­го тур­ні­ру Ста­ро­го сві­ту, в УЄФА роз­ра­хо­ву­ва­ли на під­ви­ще­н­ня рів­ня бо­роть­би на гру­по­во­му ета­пі зма­гань. Яко­юсь мі­рою ін­три­ги в Лі­зі чем­піо­нів ста­ло біль­ше, адже пі­сля чо­ти­рьох зі­гра­них ту­рів жо­дна з ко­манд не має сто­від­со­тко­во­го ре­зуль­та­ту. Що­прав­да, як і ра­ні­ше, рей­тинг-фа­во­ри­ти сво­їх «пу­льок» пра­кти­чно без про­блем ру­ха­ю­ться до ве­сня­но­го «пле­йоф». При­мі­ром, «Бар­се­ло­на» вже офор­ми­ла свою участь у 1/8 фі­на­лу ЛЧ-2018/2019, став­ши пер­шим ко­ле­кти­вом iз до­стро­ко­вим ста­ту­сом уча­сни­ка «сти­ко­вих» ма­тчів. Іще низ­ка «сі­я­них» клу­бів у на­сту­пно­му ту­рі змо­же роз­жи­ти­ся ана­ло­гі­чним ран­гом.

Так са­мо пре­кра­сні на­го­ди за­вча­сно здо­бу­ти пу­тів­ки до «плей-оф» ма­ють «Ба­ва­рія», «Ювен­тус», «Ре­ал», «Ман­че­стер Сі­ті», «Бо­рус­сія» з Дор­тмун­да, «Атле­ти­ко», «Ро­ма» та «Пор­ту». За ви­ня­тком хі­ба що пор­ту­галь­сько­го клу­бу, ко­жно­го з но­мі­нан­тів на до­стро­ко­ві пе­ре­пус­тки (ра­зом із «Бар­се­ло­ною») до 1/8 фі­на­лу мо­жна за­пи­са­ти до чи­сла по­тен­цій­них фі­на­лі­стів тур­ні­ру.

Без сум­ні­ву, осо­бли­ву ува­гу в по­то­чно­му ро­зі­гра­ші Су­пер­лі­ги при­вер­тає тур­нір­на до­ля пе­ре­мож­ця остан­ніх трьох фі­на­лів — ма­дрид­сько­го «Ре­а­лу», ко­трий, за­ли­шив­шись без Зі- не­ді­на Зі­да­на та Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду, ни­ні пе­ре­жи­ває за­ко­но­мір­ний спад.

Ігро­ва кри­за, в яку по­тра­пи­ли «ре­а­лі­сти» з но­вим на­став­ни­ком Ху­ле­ном Ло­па­те­гі, при­зве­ла до йо­го швид­кої від­став­ки. На­то­мість пі­сля при­хо­ду до кер­ма Сан­тья­го Со­ла­рі, на ко­тро­го по­кла­ли обов’яз­ки ви­ко­ну­ва­ча обов’яз­ків го-

лов­но­го тре­не­ра, «Ре­ал» ви­грав три ма­тчі по­спіль. Ці­ка­во, що до ар­ген­тин­ця так уда­ло роз­по­чи­на­ли свою тре­нер­ську ді­яль­ність у «ко­ро­лів­сько­му» клу­бі ли­ше двоє на­став­ни­ків — Бер­ра­он­до (у 1928 ро­ці) та Кар­ні­лья (у 1957му). Так са­мо вста­но­ви­ти ре­кор­дне до­ся­гне­н­ня «до­по­мо­гла» че­ська «Ві­кто­рія», ко­тру «вер­шко­ві» роз­гро­ми­ли 5:0, й фран­цузь­ко­му фор­вар­ду ма­дрид­ців Ка­рі­му Бен­зе­мі. Дві­чі від­зна­чив­шись у во­ро­тах че­сько­го чем­піо­на, фран­цуз до­сяг та­ким чи­ном по­зна­чки в 200 м’ячів у фут­бол­ці «Ре­а­лу».

А ко­ли­шній лі­дер «вер­шко­вих» ни­ні за­би­ває за «Ювен­тус». Що­прав­да, де­бю­тний гол Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду в Лі­зі чем­піо­нів, який він про­вів у скла­ді іта­лій­сько­го чем­піо­на, не до­зво­лив «Юве» здо­бу­ти на­віть одно­го очка в грі про­ти «Ман­че­стер юнай­тед», де до сло­ва, під ке­рів­ни­цтвом Се­ра Але­кса Фер­гю­со­на пор­ту­га­лець роз­по­чи­нав своє ста­нов­ле­н­ня, як ве­ли­ка фут­боль­на зір­ка. Ця нев­да­ча не до­зво­ли­ла «Ювен­ту­су» слі­дом за «Бар­се­ло­ною» до­стро­ко­во про­слі­ду­ва­ти до «плей-оф», утім ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію іта­лій­ський гранд змо­же в на­сту­пно­му ту­рі.

Пе­ре­бу­ва­н­ня в ком­па­нії тих, хто від­чай­ду­шно ру­ха­є­ться до до­стро­ко­вої пе­ре­мо­ги в гру­пі, пор­ту­галь­сько­го «Пор­ту» ви­гля­дає де­що не­спо­ді­ва­но. Але у рів­ній і по­збав­ле­ній чі­тко­го гран­да «пуль­ці» «D» «дра­ко­ни» по­чу­ва­ю­ться на­про­чуд ком­фор­тно. Так са­мо хо­ро­ший шанс ви­йти з неї має й «Шаль­ке» Єв­ге­на Ко­но­плян­ки, ко­трий в 4-му ту­рі без укра­їн­ця пе­ре­грав «Га­ла­та­са­рай».

На­то­мість у гру­пі С, мо­жна ска­за­ти, спо­сте­рі­га­є­ться на­дли­шок іме­ни­тих клу­бів. «Лі­вер­пуль», «На­по­лі», «ПСЖ» вла­шту­ва­ли на­стіль­ки за­пе­кле про­ти­сто­я­н­ня, що на­віть скром­на «Цр­ве­на Звє­зда» (пі­сля до­ма­шньо­го пе­ре­мо­ги над ан­глій­ським клу­бом) збе­рі­гає шан­си на «плей-оф».

Упев­не­но три­має курс на «сти­ко­ві» ма­тчі й гол­ланд­ський «Аякс», який, на­га­да­є­мо, не пу­стив до гру­по­во­го ра­ун­ду ки­їв­ське «Ди­на­мо». У па­рі з «Ба­ва­рі­єю» уже в на­сту­пно­му ту­рі ам­стер­дам­ський клуб мо­же офор­ми­ти со­бі «лі­го­чем­піон­ську ве­сну».

Фо­то з сай­та realmadrid.com.

На ра­хун­ку фран­цу­за Ка­рі­ма Бен­зе­ма — 200 го­лів за «Ре­ал».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.