В ДОПОМОГУ ХВОРИМ İНСУЛЬТОМ

Vesti - - ВЕСТИ YKPAИЬI -

Пе­ре­важ­на біль­шість нев­ро­ло­гіч­них за­хво­рю­вань обу­мо­в­ле­на ор­ганіч­ни­ми змі­на­ми в цен­траль­ній і пе­ри­фе­рич­ній нер­во­вій си­сте­мі, то­му їх ліку­ван­ня - це три­ва­лий про­цес, який по­тре­бує не тіль­ки ефек­тив­них, але і без­печ­них ме­то­дах те­ра­пії, з міні­маль­ни­ми по­біч­ни­ми дія­ми.

До ефек­тив­них і без­печ­них ме­то­дів ліку­ван­ня, на­при­клад іше­міч­но­го ін­суль­ту мож­на від­не­сти ме­тод Си­стем­ної ен­зи­мо­те­ра­пії, який по­ля­гає у за­сто­су­ван­ні ком­плекс­них ен­зим­них су­мі­шей цілес­пря­мо­ва­но підібра­них гід­ролітич­них фер­мен­тів рос­лин­но­го і тва­рин­но­го по­ход­жен­ня. Ви­ко­ри­сто­ву­ють, зо­кре­ма пре­па­рат Фло­ген­зим ні­ме­ць­кої фір­ми «Му­кос Фар­ма».

Ви­ра­же­на про­ти­за­паль­на дія Фло­ген­зи­му спри­яє зни­жен­ню ак­тив­но­сті ло­каль­но­го за­паль­но­го про­це­су, який ви­ни­кає при іше­міч­но­му ін­суль­ті. Фло­ген­зим від­нов­лює мікро­ге­мо­цир­ку­ля­цію, спри­яє ути­лі­за­ції про­дук­тів за­па­лен­ня, а та­кож поліп­шен­ню тро­фіки тка­нин кис­нем і жи­виль­ни­ми ре­чо­ви­на­ми.

Призна­чен­ня таблеток Фло­ген­зи­му в ліку­ван­ні іше­міч­но­го ін­суль­ту при­ско­рює від­нов­лен­ня ру­хо­вої ак­тив­но­сті, за­без­пе­чує своє­час­ну ре­а­біліта­цію, ско­ро­чує час пе­ре­бу­ван­ня хво­ро­го в лікар­ні, за­по­бі­гає по­втор­ним по­ру­шен­ням моз­ко­во­го кро­во­обі­гу, доб­ре пе­ре­но­сить­ся па­цієн­та­ми.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.