За Фрей­дом. Ета­пи ста­нов­лен­ня справж­ньо­го українсь­ко­го ре­фор­ма­то­ра

Vlast Deneg - - NEWS - Ва­дим Де­ни­сен­ко

Ре­фор­ма­то­ром бу­ти склад­но. Але я склав кіль­ка го­лов­них ат­ри­бутів, які доз­во­лять вам всім увій­ти в пле­я­ду тих, хто має пра­во на­зи­ва­ти всіх ін­ших ре­тро­гра­да­ми і зем­ля­ни­ми черв’яка­ми Етап №1 (грудне ви­го­до­ву­ван­ня): знан­ня ан­глійсь­кої мо­ви. Ча­сто цей ат­ри­бут ви­рі­шує 50% ва­ших про­блем з тим, що ви ні фі­га не ро­би­те. Етап №2 (пе­ріод ста­те­во­го до­зрі­ван­ня): ре­гу­лярне спіл­ку­ван­ня з іно­зем­ни­ми по­сла­ми. Чим ближ­чі і ре­гу­ляр­ні­ші ва­ші кон­так­ти з по­сла­ми G7, тим ви­ще ви стої­те в ієрар­хії. Ви віри­те в своє ве­ли­ке май­бут­нє, і це на­ди­хає вас пра­виль­но кри­ти­ку­ва­ти все, в чо­му ви не роз­би­рає­те­ся.

Етап №3 (ак­тив­на під­літ­ко­ва ма­стур­ба­ція): по­тріб­но за­вжди го­во­ри­ти, що вам хтось за­ва­жає. Як­що ви в опо­зи­ції — го­воріть, що нав­ко­ло все в по­ми­ях. Як­що у вла­ді — знай­діть мі­фіч­них чи ре­аль­них пер­со­на­жів, які не да­ють втілю­ва­ти в жит­тя ва­ші ре­фор­ми.

Етап №4 (іні­ціа­ція): ви має­те обов’яз­ко­во зро­би­ти від­кри­те звер­нен­ня до іно­зем­них по­слів, що вас об­ра­зи­ли ре­тро­гра­ди. Без цьо­го ви не змо­же­те ста­ти справж­нім українсь­ким ре­фор­ма­то­ром.

Етап №5 (пер­ший секс): пер­ші 500 лай­ків на «Фейс­бу­ці». Ці­на пи­тан­ня — яки­хось $100, і ви гор­до по­ка­зує­те всім ре­зуль­тат.

Етап №6 (пер­ша зра­да ко­ха­ної (го) : ви несподі­ва­но за­че­пи­ли ко­гось із ко­ла ре­фор­ма­торів (аб­со­лют­но спра­вед­ли­во). Але при цьо­му ваш друг-ре­фор­ма­тор круті­ший за вас, і всі до­но­ри ска­за­ли — ви­плу­туй­ся сам (гран­тів біль­ше немає, на обі­ди не за­про­шу­ють). Го­лов­на про­бле­ма в то­му, що ніх­то з ко­лег-ре­фор­ма­торів на до­по­мо­гу не при­хо­дить.

Етап №7 (аналь­на ста­дія): ви знай­шли в собі си­ли, щоб ви­ба­чи­ти­ся і ви­про­си­ти ми­ло­сти­ню. Спра­ва в то­му, що на цьо­му ета­пі ви вже ро­ків де­сять ні­чо­го не ро­би­ли, і єдине, що ви вміє­те, так це го­во­ри­ти про де­мо­кратію і де­мо­кра­тич­ні ін­сти­ту­ти.

Етап №8 (ста­те­ва смерть): ви зми­ри­ли­ся з тим, що жит­тя по­за світом ре­фор­ма­торів немає. Ви на­зи­ває­те се­бе think tank, їз­ди­те на кон­фе­рен­ції про де­мо­кратію і пи­ше­те по­сти в ФБ. Єди­на ва­ша на­дія — по­гір­шен­ня си­ту­а­ції в дер­жаві, ко­ли старі фа­во­ри­ти відій­дуть і, мо­же, про вас зга­да­ють.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.