Які за­ко­ни про оку­по­ва­ний Дон­бас нам по­тріб­ні

і що має ле­жа­ти в ос­но­ві діа­ло­гу при­ми­рен­ня?

Vlast Deneg - - ТОЧКА ЗОРУ - Ва­дим Де­ни­сен­ко

Вос­но­ві діа­ло­гу при­ми­рен­ня ми має­мо пе­рей­ти від роз­мов про зви­ну­ва­чен­ня до «кон­цеп­ту прав­ди». Прав­да має ста­ти ос­но­вою для всіх по­даль­ших кро­ків що­до тих чи ін­ших лю­дей.

Не­об­хід­но скла­сти ви­черп­ний пе­релік осіб (ка­те­горій осіб), які ма­ють бу­ти за­суд­жені, і тих, які не під­ля­га­ють су­ду, але в по­даль­шо­му не ма­ти­муть пра­ва обій­ма­ти будь-які по­са­ди і ба­ло­ту­ва­ти­ся в будь-які ор­га­ни вла­ди. Лю­ди на оку­по­ва­них те­ри­торіях ма­ють зна­ти, що їх че­кає піс­ля виз­во­лен­ня. Той, хто дав про се­бе неправ­диві ві­до­мо­сті, му­сить бу­ти по­ка­ра­ний ду­же жорст­ко і без пра­ва ам­ністії.

Війсь­ко­ві зло­чин­ці з бо­ку Украї­ни ма­ють зна­ти про невідво­рот­ність по­ка­ран­ня. Так са­мо, як хор­ва­ти сво­го ча­су пе­ре­да­ли своїх ге­не­ралів до Га­азь­ко­го три­бу­на­лу, Украї­на має взя­ти на се­бе зо­бов’язан­ня зро­би­ти те са­ме за на­яв­но­сті ре­аль­них зви­ну­ва­чень і фак­тів від між­на­род­них струк­тур.

• У Мінсь­ких уго­дах про­пи­са­на мож­ливість ство­рен­ня мілі­цейсь­ких під­розділів на по­ки що оку­по­ва­них те­ри­торіях. То­му нам по­тріб­но прий­ня­ти за­кон про муні­ци­паль­ну мілі­цію, який роз­по­всюд­жу­ва­ти­меть­ся на всю те­ри­торію Украї­ни.

• У Мінсь­ких уго­дах про­пи­сане пра­во міс­це­вих ор­ганів вла­ди на­да­ва­ти зго­ду на при­зна­чен­ня керів­ни­ків ор­ганів про­ку­ра­ту­ри та судів. Вар­то вне­сти від­по­від­ні змі­ни до за­ко­но­дав­ства, роз­ши­рив­ши ці по­в­но­ва­жен­ня на всі об­ласті Украї­ни. При­чо­му як за­по­біж­ник тре­ба пе­ред­ба­чи­ти, що міс­цеві ор­га­ни вла­ди ма­ють пра­во ли­ше двічі на­кла­да­ти ве­то на кан­ди­да­та, який про­по­нуєть­ся з цен­тру. Далі при­зна­чаєть­ся про­ку­рор чи суд­дя без по­год­жен­ня (ті кан­ди­да­ти, що­до яких за­сто­со­ване пра­во ве­то, в цю об­ласть не мо­жуть бу­ти при­зна­чені). При цьо­му тре­ба про­пи­са­ти ви­черп­ний спи­сок при­чин, за яких той чи ін­ший кан­ди­дат мо­же бу­ти за­ве­то­ва­ним.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.