Які пи­тан­ня за­дає собі украї­не­ць пе­ред ви­бо­ра­ми?

Vlast Deneg - - ТОЧКА ЗОРУ - Ва­дим Де­ни­сен­ко

Пер­ший і най­го­лов­ні­ший за­кон ви­бор­чої політо­ло­гії зву­чить так: «Лю­ди­на лі­ни­ва. І лю­дині ней­мо­вір­но не хо­четь­ся ду­ма­ти». Деніел Ка­не­ман у своїй ви­дат­ній книзі «Мис­лен­ня швид­ке і по­вільне» го­во­рить про те, що «склад­ні пи­тан­ня ми за­вжди змі­нює­мо на про­сті­ші пи­тан­ня». Ми не хо­че­мо ду­ма­ти. І це ос­но­ва всіх політ­тех­но­ло­гій (і це не сто­суєть­ся ли­ше україн­ців — це за­гальне пра­ви­ло всіх на­родів).

На ми­ну­лих пре­зи­дентсь­ких ви­бо­рах ми за­да­ва­ли собі ли­ше одне пи­тан­ня: «Хто за­кін­чить вій­ну швид­ко?». За­раз си­ту­а­ція тро­хи склад­ні­ша. Чи скорі­ше май­же па­то­ва. Це пер­ші ви­бо­ри за всі ро­ки неза­леж­но­сті, коли ви­бо­ре­ць не має чіт­ких пи­тань. Точ­ні­ше, він має пи­тан­ня, але вже дав­но знає на них всі мож­ливі від­по­віді. Йо­го тур­бу­ють злид­ні, вій­на, ко­руп­ція то­що. Але він знає, що йо­му ска­жуть у від­по­відь. І ще, він упер­ше не по­тре­бує спро­щу­ва­ти свої пи­тан­ня. Усе, що він хо­че по­чу­ти вже за­раз, спро­щене до най­про­сті­шо­го. Чо­му так від­бу­ло­ся — це окре­ма історія, але ос­но­ва цієї історії ле­жить у то­му, що і на­ша політи­ка, і на­ша жур­налі­сти­ка, і на­ша на­у­ка спри­мітиві­зо­вані і не хо­чуть за­да­ва­ти склад­ні пи­тан­ня, які по­тім мож­на спро­сти­ти.

До чо­го все це мо­же при­зве­сти? На жаль, ви­ключ­но до кон­сер­ва­ції си­ту­а­ції. І знає­те, що най­сміш­ні­ше: на­віть най­про­гре­сив­ні­ші ре­фор­ма­то­ри, спе­ціалі­сти зі встав­лян­ня ан­глійсь­ких слів у свої ви­со­ко­пар­ні про­мо­ви не го­то­ві за­да­ва­ти склад­ні пи­тан­ня.

За ко­го по­тріб­но го­ло­су­ва­ти? Як на мене, тре­ба ви­би­ра­ти то­го, хто мо­же на­ре­шті по­ча­ти за­да­ва­ти лю­дям пи­тан­ня склад­ні­ші, ніж на­ше тра­ди­ційне й од­на­ко­ве для всіх: «Ско­ти­ня­ки, коли ж ви на­ре­шті на­кра­де­те­ся?». Бо спра­ва в то­му, що від­по­відь на це ві­до­ма всім — ніко­ли.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.